အုပ္စုအဖြဲ႔စည္း၏ နာမ္မည္ကို အတုပျပဳလုပ္ျပီးလိမ္လည္ျခင္းမ်ားကို သတိျပဳေစလိုပါသည္။

အုပ္စုအဖြဲ႔၏နာမ္မည္ သို႔မဟုတ္ အမွဳေဆာင္အရာရွိ သို႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းမ်ား ဟု ထင္မွားေစေသာ အဆက္သြယ္အတုေယာင္မ်ားကိုအသံုးျပဳျပီး အေရာင္းဝယ္လုပ္ျခင္း နွင့္ ႀကိဳတင္မွာယူျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္နိုင္ေသာေႀကာင့္ ဂရုတစိုက္ေလ့လာေစလိုပါသည္။
သံသယျဖစ္ဖြယ္တစ္စံုတရာ ရွိလာပါက ဝက္ဆိုဒ္၏ ေလ့လာစံုစမ္းေရး ေနရာတြင္ ေက်းဇူးျပဳျပီး ေသခ်ာေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးပါ။ (https://www.yanmar.com/mm/about/company/)