Yanmar Privacybeleid voor klanten in de EER

Yanmar Holdings Co., Ltd. en de ondernemingen in haar groep ("Yanmar"), in verband met de levering van producten en diensten aan klanten (de "Klanten") die woonachtig zijn in de Europese Economische Ruimte * (de "EER"), met het doel om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (de "AVG"), en teneinde de persoonlijke gegevens van klanten die in de EER gevestigd zijn op de juiste manier te verwerken, stelt hierbij dit "Privacybeleid" (dit "Yanmar Privacybeleid") vast.

1. Verwerking van persoonsgegevens

(1) Definities

“Persoonsgegevens” betekent alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, inclusief maar niet beperkt tot naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en gebruikers-ID's van de Klant die in de EER woont.
“Verwerking” betekent elke bewerking of reeks bewerkingen die wordt uitgevoerd inzake persoonlijke gegevens of inzake sets van persoonlijke gegevens, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zoals verzameling, registratie, organisatie, structurering, opslag, aanpassing of wijziging, opvraging, raadpleging, gebruik, openbaarmaking door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, afstemming of combinatie, beperking, verwijdering of vernietiging.
“Verwerkingsverantwoordelijke” betekent een rechtspersoon enz. die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt.
“Verwerker” betekent een rechtspersoon enz. die persoonsgegevens verwerkt namens de Verwerkingsverantwoordelijke.

(2) Soorten persoonsgegevens die worden verzameld

Yanmar verzamelt onder het privacybeleid de volgende soorten persoonsgegevens over klanten in verband met producten en diensten:

 • (a)Contactgegevens waarmee Yanmar de klant kan identificeren en met deze kan communiceren, zoals de naam, het telefoonnummer, het postadres, het e-mailadres en de locatiegegevens van de klant.
 • (b)Transactionele informatie over hoe de klant omgaat met Yanmar, Yanmar-dealers en zakelijke partners, inclusief vragen, garantieclaims en aankoop, gebruik of levering van de producten en diensten.
 • (c)Relationele informatie die Yanmar helpt inzicht te verkrijgen in de persoonlijke of professionele interesses, demografische achtergrond en ervaringen van de klant met de producten en diensten van Yanmar.
 • (d)Informatie uit waarneming die automatisch door de machines van Yanmar is verkregen en verband houdt met het gebruik van de producten en diensten, inclusief bediening en locatie.

(3) Gebruik van persoonsgegevens

Yanmar verwerkt de persoonlijke gegevens van klanten voor de volgende doeleinden:

 • (a)om de klanten de producten en diensten van Yanmar te leveren;
 • (b)om contact op te nemen met de klanten over de producten, diensten en zakelijke activiteiten van Yanmar;
 • (c)om de klanten te informeren over de producten, diensten en zakelijke activiteiten van Yanmar;
 • (d)om de klanten te informeren over seminars, beurzen, demonstraties enz. die Yanmar houdt, organiseert, co-sponsort, ondersteunt of sponsort;
 • (e)om de klanten garantieservice en reparatieservice voor zijn producten te bieden;
 • (f)om advies te geven over periodieke inspecties en het uitvoeren van after-sales activiteiten;
 • (g)om medewerking te vragen bij enquêtes over de klanttevredenheid over het gebruik van de producten en diensten;
 • (h)om nieuwe producten te ontwikkelen en hun marketing te analyseren; en
 • (i)om de website van Yanmar te beheren en voor interne werkzaamheden, inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, onderzoek, statistische en onderzoeksdoeleinden.

Als Yanmar de persoonlijke gegevens van de klanten moet verwerken voor andere doeleinden dan de bovenstaande, zal Yanmar de klanten tevoren op de hoogte stellen van nieuwe gebruiksdoeleinden en andere kwesties zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.
Door hun intentie kenbaar te maken om in te stemmen met dit privacybeleid, worden klanten geacht te hebben ingestemd met de verwerking door Yanmar van hun persoonlijke gegevens, zulks binnen de reikwijdte van de bovengenoemde gebruiksdoeleinden, en zal Yanmar de persoonlijke gegevens van de klanten verwerken op basis van zulke toestemming door klanten; dit met dien verstande dat klanten een dergelijke toestemming te allen tijde kunnen intrekken, waarbij een dergelijke intrekking geen invloed heeft op enige rechtmatige verwerking die wordt uitgevoerd op grond van de toestemming voorafgaand aan de intrekking. Yanmar kan persoonlijke gegevens van de klanten ook verwerken in het kader van de bovengenoemde gebruiksdoeleinden in dit privacybeleid op wettelijke gronden indien dit is toegestaan door de AVG.
Yanmar kan van klanten verlangen dat zij hun persoonlijke gegevens verstrekken in verband met de levering van de producten en diensten. Als in dat geval bepaalde klanten hun persoonlijke gegevens niet verstrekken, kan Yanmar de producten en diensten mogelijk niet leveren.

(4) Bewaartermijn

Yanmar bewaart de persoonlijke gegevens van klanten voor zover Yanmar dergelijke gegevens nodig heeft voor het bereiken van de gebruiksdoeleinden die zijn gespecificeerd in 1. (3) hierboven en zal deze gegevens onmiddellijk verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn.

(5) Overdracht aan derden

Yanmar kan de persoonlijke gegevens van klanten aan derden verstrekken, zoals de dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen van Yanmar, dealers, detailhandelaren, cloudleveranciers en aannemers van Yanmar enz. zolang er passende waarborgen volgens AVG bestaan om de hierboven gespecificeerde gebruiksdoeleinden te implementeren. Zulke derden aan wie Yanmar de persoonsgegevens van de klant kan verstrekken, zijn onder meer diegene die zich in landen (inclusief, maar niet beperkt tot Japan) buiten de EER bevinden. Klanten worden geacht met het volgende te hebben ingestemd door zich akkoord te verklaren met dit privacybeleid:

 • (a)Bepaalde landen buiten de EER hebben mogelijk niet hetzelfde wettelijke niveau van gegevensbescherming als binnen de EER, waardoor de rechten waarover klanten binnen de EER beschikken daarbuiten mogelijk ten dele niet beschikbaar zijn;
 • (b)Persoonsgegevens van klanten kunnen worden verstrekt en verwerkt voor de doeleinden die zijn gespecificeerd in 1. (3) hierboven; en
 • (c)Persoonsgegevens van klanten kunnen worden verstrekt aan derden die zich in een land buiten de EER bevinden.

In aanvulling op het bovenstaande geldt dat, als Yanmar de persoonlijke gegevens van de klant moet doorgeven aan een derde partij die zich in een land buiten de EER bevindt, Yanmar zal zorgen dat passende maatregelen worden genomen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke gegevens van de klant, zoals door uitvoering van standaard contractclausules op basis van de AVG.

(6) Openbaarmaking, correctie en andere procedures inzake persoonlijke gegevens

Klanten hebben recht op toegang tot gegevens, verzoek om correctie, verzoek om verwijdering, verzoek om beperking van de verwerking van persoonsgegevens, bezwaar tegen de verwerking en verzoek om gegevensportabiliteit met betrekking tot de persoonsgegevens die door Yanmar worden bewaard op grond van de bepalingen van relevante wet- en regelgeving. Dergelijke verzoeken worden gericht aan het contactpunt vermeld in "5. Contact" zoals hieronder aangegeven.
Yanmar kan het verzoek van de klant weigeren als Yanmar van mening is dat er geen grond voor een dergelijk verzoek is of als het verzoek buitensporig wordt geacht.
De klanten kunnen bezwaren indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteiten die jurisdictie hebben over de vestigingslocatie van de klant met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens door Yanmar.

(7) Uitschrijven voor direct marketing

Als klanten zich willen uitschrijven voor de direct marketing van Yanmar, dienen zij contact op te nemen met het contactpunt vermeld in "5. Contact" hieronder.

(8) Gebruik van inloginformatie voor toegang en cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar het Cookiebeleid.

(9) Functies voor sociale media

De site van Yanmar kan ook functies voor sociale media of het genereren van leads bevatten, zoals Facebook- of X (Twitter)-knoppen en widgets, zoals de knop voor delen met anderen. Deze functies kunnen info verzamelen zoals het IP-adres van de klant, de pagina die klanten bezoeken op de website van Yanmar en kunnen een cookie plaatsen om ervoor te zorgen dat de functie correct werkt. Functies en widgets voor sociale media en het genereren van leads kunnen worden gehost door een derde partij. De interacties van de klant met deze functies en widgets worden bepaald door het privacybeleid van Yanmar, die deze verstrekt.

(10) Reikwijdte van het Yanmar privacybeleid

Dit Yanmar privacybeleid is van toepassing op Yanmar, tenzij een andere privacyverklaring binnen een specifieke dienst of bedrijf van Yanmar van toepassing is. Andere websites die mogelijk via deze website toegankelijk zijn, hebben hun eigen privacyverklaringen.

2. Maatregelen voor veiligheidsbeheer

Om persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en verlies enz. en rekening houdend met het type persoonlijke gegevens, de mate van gevoeligheid en de mate van invloed op klanten, inclusief economische effecten en mentale schade in gevallen waarin gebruik van persoonsgegevens onrechtmatig is, heeft Yanmar de risico's van inbreuk op persoonlijke gegevens uitvoerig geëvalueerd en beoordeeld en noodzakelijke en passende persoonlijke, organisatorische en technische veiligheidsbeheersmaatregelen geïmplementeerd in overeenstemming met het risico van inbreuk op persoonsgegevens. Yanmar zal verder dergelijke veiligheidsbeheersmaatregelen indien nodig herzien, het proces in werking stellen voor het nemen van corrigerende maatregelen en voortdurend inspanningen leveren om de beveiliging ervan te verbeteren.
Yanmar zal zich inspannen om persoonlijke gegevens op de juiste manier te beheren door de toegang van buitenstaanders tot de kantoren waar de verwerking van persoonlijke gegevens plaatsvindt te beperken, educatieve bewustmakingsactiviteiten uit te voeren die gericht zijn op alle functionarissen en werknemers die betrokken zijn bij de bescherming van persoonlijke gegevens, en managers aan te stellen die verantwoordelijk zijn voor elke divisie die persoonsgegevens verwerkt.
Als Yanmar, in zijn rol als verwerkingsverantwoordelijke, een verwerker contracteert, zal Yanmar een verwerker selecteren die in staat is om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen en die verwerker op een gepaste manier aansturen.
In overeenstemming met de AVG zal Yanmar een register bijhouden inzake de verwerking van persoonsgegevens.

3. Continue verbetering

Yanmar zal haar inspanningen inzake de verwerking van persoonlijke gegevens voortdurend evalueren en herzien zodat dit in overeenstemming blijft met wijzigingen in de AVG, verwerkingsmethoden en het milieu.

4. Wijziging van dit privacybeleid

Yanmar kan dit privacybeleid op elk moment wijzigen. Klanten die de service blijven gebruiken, worden geacht te hebben ingestemd met het gewijzigde privacybeleid.

5. Contact

Het contactpunt van Yanmar met betrekking tot dit privacybeleid is hieronder weergegeven. Vragen of opmerkingen over dit privacybeleid of de verwerking van persoonlijke gegevens door Yanmar, of verzoeken met betrekking tot toegang, correctie, verwijdering, beperking van verwerking of dataportabiliteit van de persoonlijke gegevens, kunnen worden gericht aan het contactpunt:

Yanmar Holdings Co., Ltd. en de ondernemingen in haar groep

Klanten kunnen contact opnemen met Yanmar via het contactformulier op deze website.

* De Europese Economische Ruimte (de "EER") omvat de volgende landen:
Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Republiek Cyprus, Tsjechische Republiek, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.

Vragen en ondersteuning