Beleid inzake aanvaardbaar gebruik

Welkom op de website van Yanmar.
De Yanmar-websites https://yanmar.com/ en http://www.yanmar.co.jp ("Website") worden beheerd en gecontroleerd door Yanmar Holdings Co., Ltd. en de Yanmar Group-bedrijven (gezamenlijk "Yanmar" genoemd).
Door de Website te gebruiken, bevestigt u en elke persoon die de site gebruikt (gezamenlijk "gebruiker" genoemd) de onderstaande gebruiksvoorwaarden en het Yanmar cookiebeleid zorgvuldig te hebben gelezen, begrepen en ermee akkoord te gaan.
Met Yanmar Group-bedrijven wordt verwezen naar alle bedrijven die zijn vermeld in het privacybeleid.

1. Bescherming van privé-informatie

Het Yanmar Privacybeleid is opgesteld met het oog op de privacybescherming van onze klanten.
Yanmar gebruikt en beheert de Website in overeenstemming met het privacybeleid om ervoor te zorgen dat gebruikers de Website met een gerust hart kunnen gebruiken.
Raadpleeg het privacybeleid voor details over de bescherming van privé-informatie.

2. Voorzorgsmaatregelen bij het vrijgeven van privé-informatie

Geef alleen privé-informatie vrij nadat u het privacybeleid en de volgende vermelde voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee hebt ingestemd.

3. Intellectuele eigendomsrechten

Alle inhoud en informatie die op de Website wordt gepubliceerd, inclusief alle handelsmerken, ontwerpen, foto's, arrangementen en tekstartikelen, worden beschermd door copyrightwetten, handelsmerkwetgeving en andere beschermende wetten.
Het ongeoorloofd gebruiken, verspreiden of reproduceren van Website-inhoud is verboden.

4. Gebruik van inloginformatie voor toegang en cookies

De Website maakt gebruik van cookies om onze website te verbeteren.
Het Yanmar cookiebeleid is opgesteld met het oog op de bescherming van de cookies van onze klanten. Raadpleeg het Yanmar cookiebeleid voor nadere informatie.

5. Beheer van het bulletinboard

De Website bevat een bulletinboard.
Bedrijven van Yanmar Holdings Co., Ltd. en Yanmar Group beheren het bulletinboard.
Aangezien alle informatie die op het bulletinboard wordt gepubliceerd, wordt beschouwd als openbare informatie, is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat de nodige voorzichtigheid wordt betracht bij het omgaan met privé-informatie.

6. Links naar websites

De Website bevat links naar externe websites die worden beheerd of aangeboden door derden. Yanmar deelt geen privé-informatie met deze derden.
De Website is op geen enkele manier aansprakelijk voor enig incident dat verband houdt met het verzamelen van privé-informatie door gekoppelde sites van derden.
Raadpleeg het beleid van de externe site met betrekking tot het verzamelen en verwerken van privé-informatie.

7. Links naar de Website

Het aanmaken of publiceren van ongeautoriseerde links naar de Website is verboden.
Personen die een link naar de Website willen aanmaken, moeten contact opnemen met Yanmar en toestemming verkrijgen via ons Contactformulier.
Bij contact met Yanmar vragen we de gebruiker de verplichte items in te vullen (naam, bedrijfsnaam, naam van aangesloten vereniging of groep, naam van de verantwoordelijke persoon, telefoonnummer, website-URL, URL waarnaar moet worden gelinkt, type link en reden om de Website te willen linken) nadat de volgende voorwaarden zorgvuldig zijn gelezen en begrepen en is overeengekomen om in overeenstemming hiermee te handelen.
Over het algemeen zal Yanmar binnen 2 weken reageren, naargelang de beslissing op het verzoek.
Het is verboden om naar de Website te linken zonder toestemming te hebben gekregen van de persoon die beslissingsverantwoordelijk is voor de aanvraag.

 • Yanmar staat geen links toe die frames gebruiken.
  Gebruik een tekstlink of een link die het officiële Yanmar-logo gebruikt.
  Iedereen die een link wil maken met behulp van het Yanmar-logo, moet deze intentie aangeven wanneer zij contact opnemen met Yanmar.
  Yanmar zendt de logogegevens toe bij goedkeuring van het verzoek om de Website te linken.
 • De link zal standaard doorleiden naar onze hoofdpagina.
  In gevallen waarin gebruikers naar een alternatieve pagina op de Website wil linken, moeten gebruikers duidelijk de URL vermelden van de alternatieve pagina waarnaar zij willen linken.
 • Yanmar behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen en/of inhoud en/of URL's te verwijderen.
 • Alle privé-informatie die wordt verkregen bij het indienen van de aanvraag om naar de Website te linken, zal op de juiste manier worden beheerd in overeenstemming met het privacybeleid.

Yanmar staat geen links toe vanaf de volgende sites:

 • Elke site die het eigendom, de reputatie, de persoonlijke rechten of de privacy van de Yanmar Group of een derde partij schendt of het risico loopt deze te schenden.
 • Elke site die laster verspreidt over of verlies van geloofwaardigheid veroorzaakt, of het risico loopt dit te doen, van de Yanmar Group of een derde partij.
 • Elke site die intellectuele eigendomsrechten schendt of het risico loopt dit te doen, inclusief auteursrechten van de Yanmar Group of een derde partij.
 • Elke site die in strijd is met de openbare orde en goede zeden.

Sites die door derden worden beheerd, kunnen worden gevraagd de link te verwijderen nadat toestemming is verleend om de link te plaatsen, in gevallen waarin de site niet voldoet aan de Yanmar-richtlijnen.
Wanneer Yanmar vraagt om de link te verwijderen, moet de link ook onmiddellijk worden verwijderd.
Sites die door derden worden beheerd en die naar de Website linken, vallen niet onder het beheer of de controle van Yanmar en Yanmar is niet aansprakelijk indien er problemen optreden met betrekking tot deze sites van derden.

8. Voorstellen van gebruikers (weigering)

Aangezien Yanmar zijn eigen technologie ontwikkelt, wordt elke suggestie, idee, voorstel of ander materiaal dat de gebruiker aan Yanmar verstrekt, als volgt behandeld:

 1. Yanmar accepteert geen enkele suggestie, idee, voorstel of ander materiaal, met uitzondering van gevallen waarin Yanmar officieel een openbare aanvraag doet om een voorstel.
 2. Yanmar accepteert geen enkele suggestie, idee, voorstel of ander materiaal via e-mail of reguliere post.
 3. Ongeacht het voorgaande dient duidelijk te zijn dat, indien Yanmar een suggestie, idee, voorstel of ander materiaal ontvangt via elektronische post of reguliere post, de gebruiker die de suggestie, het idee, het voorstel of ander materiaal naar Yanmar heeft gezonden, duidelijk de volgende voorwaarden heeft begrepen, geaccepteerd en hiermee akkoord is gegaan:
  1. Elke suggestie, idee, voorstel of ander materiaal dat bij Yanmar wordt ingediend, is op niet-vertrouwelijke basis. Yanmar heeft geen verplichting tot vertrouwelijkheid.
  2. Yanmar is niet verplicht om enige suggestie, idee, voorstel of ander materiaal te accepteren, te onderzoeken of te evalueren.
  3. Indien een Yanmar-product of -service openbaar wordt gemaakt en dit lijkt op of identiek is aan de gehele of gedeeltelijke suggestie, idee, voorstel of ander materiaal dat naar Yanmar is gestuurd, is Yanmar op geen enkele wijze aansprakelijk, noch verplicht om enige compensatie te betalen, aan de gebruiker of een derde partij.

9. Verbodsbepalingen

De volgende handelingen zijn verboden bij het gebruik van de Website:

 1. Elke handeling die leidt tot verlies of schade aan Yanmar of een derde partij.
 2. Criminele handelingen of elke handeling die verband houdt met criminele activiteiten
 3. Zakelijke of verkoopactiviteiten zonder uitdrukkelijke toestemming van Yanmar
 4. Elke daad van sabotage, inclusief het verspreiden van computervirussen.
 5. Indienen van aanvragen, kennisgevingen, rapporten of andere communicatie met gebruikmaking van een vals of frauduleus e-mailadres of een e-mailadres van een derde persoon of partij.
 6. Elke handeling die Yanmar als ongepast beschouwt.

10. Disclaimer

De Website kan gepubliceerde inhoud op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen of verwijderen.
Hoewel de nodige zorgvuldigheid is betracht, kan Yanmar de nauwkeurigheid en integriteit van de informatie of materiaal dat op de Website wordt gepubliceerd niet garanderen.
Yanmar is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de gebruiker ondervindt als gevolg van het al dan niet kunnen gebruiken van de Website.
De Website kan informatie bevatten over producten of diensten die in sommige landen of regio's mogelijk niet beschikbaar zijn voor gebruik. Yanmar vraagt om uw begrip hiervoor.

11. Toepasselijk recht en jurisdictie

Het gebruik van de Website en de gebruiksvoorwaarden zijn onderhevig aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Japanse wet.
Elk geschil dat ontstaat in verband met het gebruik van de Website, zal worden beslecht onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbank van Osaka.

Vragen en ondersteuning