Integritetspolicy för kunder inom EES

I samband med tillhandahållandet av produkterna och tjänsterna till kunder (”kunder[na]”) som är bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet* (”EES”), i syfte att efterleva EU:s allmänna dataskyddsförordning (”GDPR”), och för att på lämpligt sätt behandla personuppgifter för kunder som är bosatta inom EES, fastställer härmed Yanmar Holdings Co., Ltd. och deras koncernbolag (”Yanmar”) denna ”integritetspolicy” (”integritetspolicy[n]”).

1. Behandling av personuppgifter

(1) Definitioner

”Personuppgifter” avser varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, bland annat namn, adress, födelsedatum, telefonnummer, e-postadress och användar-ID av kunder som är bosatta inom EES.
”Behandling” avser varje åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.
”Personuppgiftsansvarig” avser en juridisk person o.s.v. som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.
”Personuppgiftsbiträde” avser en juridisk person o.s.v. som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

(2) Typer av personuppgifter som samlas in

Yanmar kommer att samla in följande typer av personuppgifter om kunder i samband med produkterna och tjänsterna:

 • (a)kontaktinformation som hjälper Yanmar att identifiera och kommunicera med kunden, såsom kundens namn, telefonnummer, postadress, e-postadress, lokaliseringsinformation
 • (b)transaktionsinformation om hur kunden interagerar med Yanmar, Yanmars återförsäljare och affärspartner, inklusive förfrågningar, garantianspråk och inköp, användning eller tillhandahållande av produkterna och tjänsterna
 • (c) information om relationen som hjälper Yanmar att förstå kundens personliga eller yrkesmässiga intressen, demografiska bakgrund och kundens upplevelse av Yanmars produkter och tjänster
 • (d) information som observeras och automatiskt förvärvas av Yanmars maskiner i samband med användning av produkterna och tjänsterna, inklusive drift och plats.

(3) Ändamål med användningen av personuppgifter

Yanmar kommer att behandla kunders personuppgifter för följande ändamål:

 • (a)förse kunderna med Yanmars produkter och tjänster
 • (b)kontakta kunderna angående Yanmars produkter, tjänster och verksamhet
 • (c)informera kunderna om Yanmars produkter, tjänster och verksamhet
 • (d)informera kunderna om seminarier, utställningar, uppvisningar m.m. som Yanmar håller, arrangerar, ställer sig bakom, stödjer eller sponsrar
 • (e)förse kunderna med garantiservice och reparationsservice för sina produkter
 • (f)ge vägledning kring regelbunden inspektion och genomförande av eftermarknadsaktiviteter
 • (g)be om deltagande i enkätundersökningar om kundnöjdhet med användningen av produkterna och tjänsterna
 • (h)utveckla nya produkter och analysera deras marknadsföring
 • (i)hantera Yanmars webbplats och för att driva interna verksamheter, inklusive felsökning, dataanalys, testning, forskning samt statistik- och undersökningsändamål.

Om Yanmar ska behandla kunders personuppgifter för andra ändamål än de som anges ovan, kommer Yanmar att meddela kunderna i förväg om dessa nya användningsändamål och andra angelägenheter alltefter vad som krävs enligt gällande lagar.
Genom att visa sin avsikt att samtycka till denna integritetspolicy kommer kunderna att anses ha samtyckt till Yanmars behandling av deras personuppgifter inom ramen för ovanstående användningsändamål, och Yanmar kommer att behandla kundernas personuppgifter på grundval av dessa kunders samtycke; dock förutsatt att kunderna när som helst kan återkalla detta samtycke, varvid detta återkallande inte ska påverka legitim behandling som utförts med stöd av kundens samtycke före dess återkallande. Yanmar kan också behandla kundernas personuppgifter inom ramen för ovanstående ändamål i denna integritetspolicy utifrån en rättslig grund som tillåts enligt GDPR.
Yanmar kan kräva att kunder tillhandahåller sina personuppgifter i samband med tillhandahållandet av produkterna och tjänsterna. Om vissa kunder då inte tillhandahåller sina personuppgifter kan det hända att Yanmar inte kan tillhandahålla produkterna och tjänsterna.

(4) Lagringsperiod

Yanmar kommer att lagra kunders personuppgifter i den utsträckning Yanmar behöver dessa uppgifter för att uppfylla de användningsändamål som anges i punkt 1 (3) ovan, och kommer omedelbart att radera dem när de inte längre är nödvändiga.

(5) Överföring till tredje part

Yanmar kan tillhandahålla kunders personuppgifter till tredje parter såsom Yanmars dotterbolag och närstående bolag, Yanmars återförsäljare, detaljister, molnleverantörer och uppdragstagare m.m., under lämpliga skyddsåtgärder enligt GDPR för att implementera de användningsändamål som anges ovan. Tredje parter till vilka Yanmar kan tillhandahålla kundens personuppgifter omfattar de som är belägna i länder (bl.a. Japan) utanför EES, och kunderna anses ha samtyckt till följande genom att samtycka till denna Integritetspolicy:

 • (a) vissa länder utanför EES kanske inte har samma nivå av dataskyddslagar som EES, så en del av de rättigheter som beviljas kunder inom EES kanske inte är tillgängliga
 • (b)kunders personuppgifter kan tillhandahållas och behandlas för de ändamål som anges i punkt 1 (3) ovan
 • (c) kunders personuppgifter kan lämnas ut till tredje parter i ett land utanför EES.

Utöver det ovanstående kommer Yanmar att säkerställa att lämpliga åtgärder vidtas avseende skyddet av kunders personuppgifter, genom att till exempel verkställa standardavtalsklausuler enligt GDPR, om bolaget ska överföra kundens personuppgifter till en tredje part som är belägen i ett land utanför EES.

(6) Utlämnande, rättelse och andra procedurer som rör personuppgifter

Kunderna har rätt att få tillgång till, begära rättelse eller radering av, begära att begränsa behandlingen av, invända mot behandlingen av samt begära dataportabilitet med avseende på de personuppgifter som lagras av Yanmar i enlighet med bestämmelserna i relevanta lagar och förordningar. Sådana begäranden ska riktas till den kontaktpunkt som anges i punkt 5 ”Kontakt” enligt nedan.
Yanmar kan avvisa kunders begäran om Yanmar anser att det inte finns någon grund för en sådan begäran eller om begäran anses vara överdriven.
Kunderna kan inge invändningar till de dataskyddsmyndigheter som har domsrätt över området där kunden har sin hemvist med avseende på Yanmars behandling av deras personuppgifter.

(7) Avregistrering från direktmarknadsföring

Om kunder vill avregistrera sig från Yanmars direktmarknadsföring ska de kontakta den kontaktpunkt som anges i ”5. Kontakt” nedan.

(8) Användning av åtkomstlogginformation och cookies

Vår webbplats använder cookies i syfte att förbättra vår webbplats.
För ytterligare information, se cookiepolicyn.

(9) Funktioner för sociala medier

Yanmars webbplats kan också innehålla sociala medier och funktioner för att locka nya kunder, till exempel Facebook- eller X (Twitter)-knappar samt gränssnittskomponenter (widgets), till exempel delningsknappen. Dessa funktioner kan samla in kundens IP-adress, vilken sida kunderna besöker på Yanmars webbplats samt placerar en cookie för att funktionen i fråga ska fungera korrekt. Sociala medier, funktioner för att locka nya kunder och gränssnittskomponenter hanteras av en tredje part. Kundens interaktion med dessa funktioner och gränssnittskomponenter styrs av Yanmars integritetspolicy.

(10) Integritetspolicyns omfattning

Denna integritetspolicy gäller för Yanmar, såvida inte en annan integritetspolicy gäller för en specifik tjänst eller ett visst företag inom Yanmar. Andra webbplatser som kan vara tillgängliga via denna webbplats har sina egna sekretesspolicyer.

2. Åtgärder för säkerhetshantering

För att skydda personuppgifterna från bland annat obehörig åtkomst och förlust, med beaktande av typen av personuppgifter, graden av känslighet och graden av påverkan som ett eventuellt olagligt intrång i personuppgifterna skulle ha på kunderna, inklusive ekonomisk inverkan och psykisk skada, har Yanmar noggrant utvärderat och bedömt riskerna för personuppgiftsintrång och vidtagit nödvändiga och lämpliga personliga, organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder i enlighet med nämnda risk för personuppgiftsintrång, och vidare kommer de att se över dessa säkerhetsåtgärder efter behov, upprätta processen för vidtagande av avhjälpande åtgärder, och ständigt anstränga sig för att förbättra sin säkerhet.
Yanmar kommer att vidta rimliga åtgärder för att hantera personuppgifter genom att begränsa inträdet av utomstående till de kontor där behandlingen av personuppgifter äger rum, genomföra utbildningsaktiviteter för alla befattningshavare och anställda som är involverade i skyddet av personuppgifter och utse ansvariga chefer för varje division som behandlar personuppgifter.
Om Yanmar, i sin roll som personuppgiftsansvarig, anlitar ett personuppgiftsbiträde ska Yanmar välja ett personuppgiftsbiträde som kan vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder samt hantera detta personuppgiftsbiträde på ett lämpligt sätt.
I enlighet med GDPR ska Yanmar upprätta register över behandlingen av personuppgifter.

3. Kontinuerlig förbättring

Yanmar ska löpande granska och revidera sina insatser avseende behandling av personuppgifter så att de överensstämmer med förändringar i GDPR, behandlingsmetoder och miljön.

4. Ändring av denna integritetspolicy

Yanmar kan när som helst ändra denna integritetspolicy. Kunder som fortsätter att använda tjänsten ska anses ha samtyckt till den ändrade integritetspolicyn.

5. Kontakt

Yanmars kontaktpunkt avseende denna integritetspolicy anges nedan. Eventuella frågor eller funderingar om denna integritetspolicy eller Yanmars behandling av personuppgifter, eller eventuella förfrågningar kring tillgång, rättelse, radering, begränsning av behandling eller dataportabilitet kan riktas till:

Yanmar Holdings Co., Ltd. och dess koncernbolag

Kunderna kan kontakta Yanmar via kontaktformuläret på denna webbplats.

* Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) består av följande länder:
Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Förfrågningar och support