අළු වෙළඳපොල දැන්වීම

“අළුවන් වෙළඳපොල නිෂ්පාදනයක් ” යනු කුමක් ද? සරල අර්ථ දැක්වීමක් යනු වෙළඳ ලකුණෙහි හිමිකරුගේ අවසරයකින් තොරව වෙනත් රටක නැවත විකිණීම සඳහා ආනයනය කරනු ලබන නිශ්චිත රටක භාවිතය සඳහා මුලින් නිර්මාණය කර නිෂ්පාදනය කරන ලද වෙළඳ ලකුණකි. මෙම අවස්ථාවෙහි දී, Yanmar සන්නාමයේ ට්‍රැක්ටර්, කැණීම් යන්ත්‍ර, රෝද පැටවුම් සහ වාහකයන් මුලින් නිර්මාණය කර නිෂ්පාදනය කරන ලද්දේ සීමාසහිත Yanmar සමාගම [“Yanmar”] විසින් වන අතර තෙවන පාර්ශවයන් විසින් Yanmar කැමැත්තකින් හෝ අවසරයකින් තොරව ජපානය හෝ වෙනත් රටකට ආනයනය කර පාරිභෝගිකයන්ට විකුණමේ අපේක්ෂිත භාවිතය සඳහා භාවිතා කරන ලදී.

Yanmar සන්නාමයේ කෘෂිකාර්මික උපකරණ, ඉදිකිරීම් යන්ත්‍ර, විදුලි ජනක යන්ත්‍ර සහ වෙනත් නිෂ්පාදන වෙනත් රටවල අපේක්ෂිත භාවිතය සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අතර, බොහෝ සෙයින් ඔබේ රටේ ප්‍රමිති හා රෙගුලාසි කාරණා කිහිපයකින් සපුරාලන්නේ නැත. මුලින් අපේක්ෂිත රටේ වෙළඳපොළ සඳහා සැලසුම් කර නිපදවා බලයලත් නාලිකා හරහා බෙදා හරිනු ලැබූ Yanmar සන්නාමයේ කෘෂිකාර්මික උපකරණ, ඉදිකිරීම් යන්ත්‍ර, විදුලි ජනක යන්ත්‍ර සහ වෙනත් නිෂ්පාදනවලට වඩා වෙනත් වැදගත් වෙනස්කම් ඒවායේ ඇත. මෙම වෙනස්කම් සමහරක් උපකරණවල ආරක්ෂිත ක්‍රියාකාරිත්වයට බලපායි.
මෙම ආරක්ෂක ගැටළුවල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සහ “Yanmar” වෙළඳ ලකුණ සහ කීර්තිය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා, Yanmar අළු වෙළඳ පොළ Yanmar-සන්නාම ට්‍රැක්ටර, කැණීම් යන්ත්‍ර, රෝද පැටවුම් සහ වාහකයන්ට සහාය නොදක්වන අතර අළු වෙළඳපොල ඒකක සඳහා ආදේශන කොටස් දැනුවත්ව සපයන්නේ නැත.

Yanmar කැමැත්තකින් හෝ අවසරයකින් තොරව ඔබේ රටේ පවතින මෙම පාවිච්චි කරන ලද ඒකක සඳහා Yanmar වෙතින් කිසිදු වගකීමක් නොමැත.

අළු වෙළඳ පොළ Yanmar සන්නාම ට්‍රැක්ටර්, කැණීම් යන්ත්‍ර, රෝද පැටවුම් හෝ වාහක සහ වෙනත් නිෂ්පාදන පිළිබඳව ඔබට කිසියම් ප්‍රශ්නයක් ඇත්නම් කරුණාකර මෙම වෙබ් අඩවියේ සඳහන් කර ඇති සම්බන්ධතා තොරතුරු මගින් අප හා සම්බන්ධ වන්න.