සමාගම් පැතිකඩ

Yanmar Holdings Co., Ltd.

〒530-0013
YANMAR FLYING-Y BUILDING
1-32, චයමාචි, කිටා -කු, ඔසාකා
530-8311, ජපානය
දුරකථනය. +81-6-7636-9909

වෙනත්

වෙනත් සමූහ සමාගම් බැලීමට කරුණාකර අපගේ ගෝලීය වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න.