පෞද්ගලිකත්ව ප්‍රතිපත්තිය

බලාත්මක: සැප්තැම්බර් 15, 2021
යාවත්කාලීන කළේ: 2023 පෙබරවාරි 17

ටකෙහිටෝ යමා-ඕකා
ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී (CEO) සහ නියෝජිත අධ්‍යක්ෂ
සීමාසහිත යන්මාර් හෝල්ඩින්ස් සමාගම.

ඔබේ පුද්ගලික දත්ත නීත්‍යානුකූලව, සාධාරණව සහ විනිවිදභාවයෙන් සැකසීම සඳහා සීමාසහිත යන්මාර් හෝල්ඩින්ස් සමාගම සහ එහි සමාගම් ("Yanmar") මෙම "පෞද්ගලිකත්ව ප්‍රතිපත්තිය" ස්ථාපිත කරයි. මෙම පෞද්ගලිකත්‍ව ප්‍රතිපත්තිය අපගේ වෙබ් අඩවි, උපාංග, නිෂ්පාදන, සේවාවන්, ඔන්ලයින් සහ භෞතික වෙළඳසැල්, යෙදුම් සහ වෙනත් ව්‍යා ක්‍රියාකාරකම් (සාමූහිකව "සේවාවන්") තුළින් Yanmar ඔබේ පුද්ගලික දත්ත එකතු කර සකසන ආකාර විස්තර කරයි.
නිශ්චිත රටවල/කලාපවල, ව්‍යාපාර හෝ සමූහ සමාගම්වලට අදාළ නිශ්චිත පෞද්ගලිකත්‍ව ප්‍රතිපත්තියක් Yanmar නියම කරන්නේ නම්, මෙම පෞද්ගලිකත්‍ව ප්‍රතිපත්තියට වඩා එවැනි පෞද්ගලිකත්‍ව ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක විය යුතුය.
කරුණාකර නිශ්චිත රටවල/කලාපවල පෞද්ගලිකත්‍ව ප්‍රතිපත්ති සඳහා පෞද්ගලිකත්‍ව ප්‍රතිපත්ති සහ කුකී ප්‍රතිපත්ති ලැයිස්තුව වෙත යොමු වන්න.

1. පුද්ගලික දත්ත සැකසීම

(1) එකතු කළ යුතු පුද්ගලික දත්ත වර්ග

"පුද්ගලික දත්ත" යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ හඳුනා නොගත් හෝ හඳුනා ගත හැකි ස්වාභාවික පුද්ගලයෙකුට අදාළ සීමාවකින් තොරව නම, ලිපිනය, දුරකථන අංකය සහ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුළු ඕනෑම දත්තයකි.
සේවා සම්බන්ධව Yanmar පහත සඳහන් ආකාරයේ පුද්ගලික දත්ත සෘජුව හෝ වක්‍රව එකතු කරයි:

(a) නම, දුරකථන අංකය, ලිපිනය සහ විද්‍යුත් ලිපිනය වැනි Yanmar හට ඔබව හඳුනා ගැනීමට සහ සන්නිවේදනය කිරීමට ඉඩ සලසන සම්බන්ධ කර ගැනීමේ තොරතුරු

(b) විමසීම්, මිලදී ගැනීම, භාවිතය, ප්‍රතිපාදන, වගකීම් හිමිකම් හෝ සේවාවල පාරිභෝගික සේවාව ඇතුළුව, Yanmar හි අලෙවි නියෝජිතයින් සහ ව්‍යාපාරික හවුල්කරුවන් සමග ඔබ කටයුතු කරන ආකාරය පිළිබඳ ගනුදෙනු තොරතුරු

(c) Yanmar හට ඔබේ පුද්ගලික හෝ වෘත්තීයමය අවශ්‍යතා, ජන විකාශන පසුබිම සහ සේවා සමග ඇති අත්දැකීම් තේරුම් ගැනීමට උපකාර වන සම්බන්ධතා තොරතුරු

(d) Yanmar හි යන්ත්‍ර මගින් හෝ වෙබ් අඩවි මගින් ලබා ගත් තොරතුරු සහ ක්‍රියාකාරිත්වය සහ පිහිටීම් තොරතුරු ඇතුළත් සේවා භාවිත කිරීම හා සම්බන්ධ නිරීක්‍ෂණ තොරතුරු

(2) සැකසීම සඳහා වූ අරමුණු සහ නීතිමය පදනම

පහත සඳහන් අරමුණු සඳහා Yanmar ඔබේ පුද්ගලික දත්ත සකසනු ඇත::

(a) අදාළ ගනුදෙනු: අදාළ සේවාවන් සම්බන්ධව ඔබව සම්බන්ධ කර ගැනීමට; සහ අදාළ සේවාවන් පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කිරීමට ඔබට සේවා සැපයීම සඳහා Yanmar පුද්ගලික දත්ත සකසනු ඇත.

(b) පාරිභෝගික සහාය: වගකීම් සේවාව, අළුත්වැඩියා කිරීමේ සේවාව සහ නඩත්තු සේවාව වැනි සේවාවන් සඳහා අපගේ පාරිභෝගික සේවාව සැපයීම සඳහා Yanmar පුද්ගලික දත්ත සැකසීම; වරින්වර පරීක්‍ෂා කිරීම සහ අලෙවියෙන් පසු ක්‍රියාකාරකම් පැවැත්වීම පිළිබඳ උපදෙස් ලබා දීම සඳහා; සේවා භාවිත කිරීම පිළිබඳව පාරිභෝගික තෘප්තිය පිළිබඳ ප්‍රශ්නාවලිය සමීක්‍ෂණයට සහයෝගීතාව ඉල්ලා සිටීම.

(c) සේවා වැඩි දියුණු කිරීම: Yanmar හි වෙබ් අඩවිය පරිපාලනය කිරීම සහ දෝෂ නිරාකරණය, දත්ත විශ්ලේෂණය, පරීක්‍ෂණ, පර්යේෂණ, සංඛ්‍යාන හා සමීක්‍ෂණ කටයුතු ඇතුළුව අභ්‍යන්තර මෙහෙයුම් සඳහා සේවා වැඩි දියුණු කිරීම, නව සේවා සංවර්ධනය කිරීම සහ ඒවායේ අලෙවිකරණය විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා Yanmar පුද්ගලික දත්ත සැකසෙනු ඇත.

(d) අලෙවිකරණය සහ වෙළඳ දැන්වීම්: ඔබට නව සේවාවන් අලෙවි කිරීම සඳහා Yanmar පුද්ගලික දත්ත සැකසෙනු ඇත; Yanmar පවත්වන, සංවිධානය කරන, සම-අනුග්‍රහකයින්, ආධාරක හෝ අනුග්‍රහකයින් පවත්වන සම්මන්ත්‍රණ, ප්‍රදර්ශන, පෙලපාලි යනාදිය පිළිබඳව ඔබට දැනුම් දීමට.

ඉහත කරුණු හැර වෙනත් අරමුණු සඳහා Yanmar හට ඔබේ පුද්ගලික දත්ත සැකසීමට ද ඔබට පූර්ව දැනුම් දීමක් සහ/හෝ අදාළ නීතිවලට අවසර දී ඇති ප්‍රමාණය ද සැකසීමට ද ඉඩ ඇත.
නීත්‍යානුකූල අවශ්‍යතා සඳහා අවශ්‍ය නීත්‍යානුකූල බැඳීම්වලට අනුකූල වීම සඳහා අවශ්‍ය කොන්ත්‍රාත්තුවක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සීමා රහිතව ඔබේ අනුමැතිය ඇතුළත්ව අදාළ නීති මගින් අවසර දී ඇති නීතිමය පදනම යටතේ Yanmar හට ඔබේ පුද්ගලික දත්ත සැකසීමට හැකිය.
ඔබට ඕනෑම අවස්ථාවක ඔබේ කැමැත්ත ඉවත් කර ගත හැකි අතර, මුදල් ආපසු ගැනීමට පෙර එකඟතාවයට අනුකූලව සිදු කෙරෙන කිසිදු නීත්‍යානුකූල සැකසීමකට එලෙස ඉවත් වීම බලපාන්නේ නැත. සේවා සැපයීම සම්බන්ධව ඔබේ පුද්ගලික දත්ත ලබා දීමට Yanmar හට අවශ්‍ය විය හැකිය. එවැනි අවස්ථාවක, ඔබ ඔබේ පුද්ගලික දත්ත ලබා නොදෙන්නේ නම්, අදාළ සේවාවන් සැපයීමට Yanmar හට නොහැකි විය හැකිය.

(3) රඳවා තබා ගැනීම කාලය

ඉහත සඳහන් අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා Yanmar හට එවැනි දත්ත අවශ්‍ය තාක් Yanmar ඔබේ පුද්ගලික දත්ත රඳවා ගන්නා අතර එවැනි දත්ත තවදුරටත් අවශ්‍ය නොවන විට හෝ නීත්‍යානුකූලව අවශ්‍ය නොවන විට එය වහාම මකා දැමීම හෝ හඳුනා ගැනීම සිදු කරයි.

(4) තෙවන පාර්ශ්ව හුවමාරු කිරීම

ඉහත දක්වා ඇති නෛතික පදනම මත යම් යම් විශ්වාස කටයුතු තෙවන පාර්ශ්වයේ ලබන්නන් වන එහි ආශ්‍රිත සමාගම් සහ අනුබද්ධ සමාගම්, අලෙවි නියෝජිතයින්, සිල්ලර වෙළෙන්දන්, ක්ලවුඩ් වෙළෙන්දන්, කොන්ත්‍රාත්කරුවන්, ව්‍යාපාරික හවුල්කරුවන්, විගණකවරුන්, අධිකරණ හෝ නියාමන බලධාරීන් Yanmar විසින් අවශ්‍ය ආරක්‍ෂාවන් සපුරාලීම සඳහා Yanmar විසින් ලබා දිය හැකිය.
එවැනි තෙවන පාර්ශවීය ලබන්නන්ට ඔබේ වාසස්ථානයට නුදුරින් පිහිටි රටවල (සීමා රහිතව ජපානය ඇතුළුව) ඇතුළත් විය හැකි අතර අදාළ නීති යටතේ අවශ්‍ය වන ඔබේ කැමැත්ත මත හෝ අදාළ ආරක්‍ෂාව මත Yanmar හට ඔබේ පුද්ගලික දත්ත විදේශ රටකට මාරු කළ හැකිය.

(5) පුද්ගලික දත්ත සම්බන්ධව ඔබේ අයිතිවාසිකම්

සීමාරහිතව, ඔබේ කැමැත්ත ඉවත් කර ගැනීමේ අයිතිය, ප්‍රවේශවීමේ අයිතිය, නිවැරදි කිරීමේ අයිතිය, මකා දැමීමේ අයිතිය, සැකසීම සීමා කිරීමේ අයිතිය ඇතුළුව, අදාළ නීතිවලට යටත්ව, ඔබේ පුද්ගලික දත්ත හා සම්බන්ධ අයිතිය ඔබට හිමි වේ.
ඔබට ඔබේ අයිතිවාසිකම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය නම් කරුණාකර සම්බන්ධ කර ගැනීමේ ස්ථානයෙන් "5 සම්බන්ධ කර ගන්න" ක්‍රමය පහත සඳහන් පරිදි වේ. අදාළ නීති යටතේ අවසර දී ඇති පරිදි Yanmar ඔබේ ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කළ හැකිය.

(6) ඍජු අලෙවිකරණයෙන් ග්‍රාහකත්වයෙන් ඉවත් වීම

Yanmar හි ඍජු අලෙවිකරණයෙන් දායක වීමට ඔබට අවශ්‍ය නම්, සම්බන්ධ කර ගැනීමේ ස්ථානයෙන් "5 සම්බන්ධ කර ගන්න" පහත සඳහන් පරිදි වේ.

(7) ප්‍රවේශ සටහන් තොරතුරු සහ කුකීස් භාවිතය

සේවා වැඩිදියුණු කිරීමේ අරමුණින් Yanmar හට කුකීස් සහ ඒ හා සමාන තාක්ෂණයන් භාවිත කළ හැකිය. වැඩි විස්තර සඳහා, කුකී ප්‍රතිපත්තිය බලන්න.
දේශීය නීති සහ භාවිතය අනුව කුකී ප්‍රතිපත්තිය වෙනස් විය හැකිය. කරුණාකර පෞද්ගලිකත්‍ව ප්‍රතිපත්ති සහ කුකී ප්‍රතිපත්ති ලැයිස්තුව කරා යොමු වන්න.

(8) සමාජ මාධ්‍ය විශේෂාංග

Yanmar හි සේවාවන්ට Facebook හෝ X (Twitter) බොත්තම් වැනි සමාජ මාධ්‍ය හෝ ප්‍රමුඛ පරම්පරාවේ විශේෂාංග සහ මෙම බෙදා ගැනීමේ බොත්තම වැනි විජට් ඇතුළත් විය හැකිය. මෙම අංගයන් මගින් Yanmar හි සේවාවන්හි ඔබ පිවිසෙන පිටුවේ ඔබේ IP ලිපිනය එකතු කර ගත හැකි අතර විශේෂාංගය නිසියාකාරව ක්‍රියාත්මක වීමට කුකියක් සැකසිය හැකිය. තෙවන පාර්ශවයක් විසින් සමාජ මාධ්‍ය සහ ප්‍රමුඛ පරම්පරාවේ විශේෂාංග සහ විජට්වලට සත්කාරකත්වය දැක්විය හැකිය. මෙම විශේෂාංග සහ විජට් සමග ඔබේ අන්තර්ක්‍රියා පාලනය වන්නේ Yanmar හි හෝ ‌තෙවන පාර්ශවයේ පෞද්ගලිකත්‍ව ප්‍රතිපත්තියෙනි.

(9) පෞද්ගලිකත්‍ව ප්‍රතිපත්ති විෂය පථය

Yanmar හි විශේෂිත සේවාවක හෝ සමාගමක වෙනස් පෞද්ගලිකත්‍ව ප්‍රතිපත්තියක් අදාළ නොවේ නම් මෙම පෞද්ගලිකත්‍ව ප්‍රතිපත්තිය Yanmar හි සේවාවන්ට අදාළ වේ. මෙම වෙබ් අඩවිය හරහා ප්‍රවේශ විය හැකි අනෙකුත් වෙබ් අඩවිවලට තමන්ගේ ම පෞද්ගලිකත්‍ව ප්‍රතිපත්තියක් ඇත.

2. ආරක්ෂක කළමනාකරණ පියවර

පුද්ගලික දත්ත නීති විරෝධී ලෙස උල්ලංඝනය වුවහොත් පුද්ගලික දත්ත වර්ගය, සංවේදීතාවයේ මට්ටම සහ ආර්ථික බලපෑම සහ මානසික හානි ඇතුළු ඔබේ පුද්ගලික දත්ත වෙත අනවසර ප්‍රවේශ වීමෙන් සහ අලාභයෙන් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා, පුද්ගලික දත්ත උල්ලංඝනය කිරීමේ අවදානම Yanmar පුළුල් ලෙස ඇගයීමට ලක් කර විනිශ්චය කර ඇති අතර පුද්ගලික දත්ත උල්ලංඝනය කිරීමේ අවදානමට අනුකූලව අවශ්‍ය සහ සුදුසු පුද්ගලික, ආයතනික සහ තාක්‍ෂණික ආරක්‍ෂිත කළමනාකරණ පියවර ක්‍රියාත්මක කර ඇති අතර අවශ්‍ය පරිදි එවැනි ආරක්‍ෂක කළමනාකරණ පියවර සමාලෝචනය කරනු ඇත. නිවැරදි කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා වූ ක්‍රියාවලිය ඉහළ නංවා එහි ආරක්‍ෂාව වැඩි දියුණු කිරීමට නිරන්තරයෙන් උත්සාහ කරනු ඇත.
පුද්ගලික දත්ත සැකසීම සිදු කෙරෙන කාර්යාලවලට පිටස්තරයින් ඇතුළත්වීම සීමා කිරීම, පුද්ගලික දත්ත ආරක්‍ෂාවට සම්බන්ධ සියලු නිලධාරීන් සහ සේවකයින් ඉලක්ක කර ගනිමින් අධ්‍යාපනික දැනුවත් කිරීමේ ක්‍රියාකාරකම් පැවැත්වීම සහ කළමනාකරුවන් පත් කිරීම තුළින් පුද්ගලික දත්ත නිසි ලෙස කළමනාකරණය කිරීමට පුද්ගලික දත්ත සැකසෙන සෑම අංශයක් සඳහා ම Yanmar උත්සාහ දරයි.

3. අඛණ්ඩ වැඩි දියුණු කිරීම

අදාළ නීති සහ රෙගුලාසි, සැකසීමේ ක්‍රම සහ පරිසරය සමග අනුකූලවීම සඳහා පුද්ගලික දත්ත සැකසීම සම්බන්ධව Yanmar සිය උත්සාහය අඛණ්ඩව සමාලෝචනය කර සංශෝධනය කළ යුතුය.

4. මෙම පෞද්ගලිකත්‍ව ප්‍රතිපත්තිය සඳහා සංශෝධනය

නීත්‍යානුකූල ව්‍යාපාරික අරමුණු සඳහා ඕනෑම අවස්ථාවක Yanmar මෙම පෞද්ගලිකත්‍ව ප්‍රතිපත්තිය සංශෝධනය කළ හැකිය. කරුණාකර මෙම පෞද්ගලිකත්‍ව ප්‍රතිපත්තියේ නවතම අනුවාදය ඔබ කියවා ඇති දැයි තහවුරු කර ගැනීමට වරින්වර පරීක්‍ෂා කරන්න.

5. අමතන්න

මෙම පෞද්ගලිකත්‍ව ප්‍රතිපත්තියට අදාළව Yanmar හි සම්බන්ධ කර ගැනීමේ ස්ථානය පහත පරිදි වේ. මෙම පෞද්ගලිකත්‍ව ප්‍රතිපත්තිය හෝ Yanmar විසින් පුද්ගලික දත්ත සැකසීම හෝ පුද්ගලික දත්ත සම්බන්ධව ඇති ඔබේ අයිතිවාසිකම් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වන ඕනෑම ප්‍රශ්නයක් හෝ ගැටලු පහත ලැයිස්තුවේ ඇති සම්බන්ධ කර ගැනීමේ ස්ථානය වෙත යොමු කළ හැකිය.
සීමාසහිත යන්මාර් හෝල්ඩින්ස් (Yanmar Holdings) සමාගම සහ එහි සමූහ සමාගම් ලැයිස්තුව:
කරුණාකර ආයතනික තොරතුරු බලන්න
මෙම වෙබ් අඩවියේ සම්බන්ධ කර ගැනීමේ පෝරමය හරහා ඔබට Yanmar සම්බන්ධ කර ගත හැකිය.