Inkoopactiviteiten

Yanmar Group Supply Chain Code of Conduct

YANMAR HOLDINGS CO., LTD.
January 2023
(First Edition)

Table of Contents

Ⅰ. The Purpose of Yanmar Group Supply Chain Code of Conduct
Ⅱ. Scope of Application
Ⅲ. Yanmar Group Supply Chain Code of Conduct

 1. Respect for human rights
  (1) Prohibition of unfair discrimination and harassment
  (2) Prohibition of sexual harassment and power harassment (workplace bullying)
  (3) Responsible procurement of resources and raw materials
 2. Responsibilities to customers
  (1) Research, development, production, and quality assurance activities
  (2) Sales and services
  (3) Advertisements and campaigns
 3. Pursuit of fairness in business operations
  (1) Promotion of sound and fair corporate activities
  (2) Fair and free competition
  (3) Conflict with personal interests
 4. Environmental preservation
 5. Proper international trade
 6. Protection of confidential information
  (1) Management of personal information
  (2) Management of trade secrets
  (3) Confidentiality of personal information about executives and employees
  (4) Precautions for acquiring confidential information about others
  (5) Enhancement of information security
  (6) Creation, handling, storage, and disposal of documents
 7. Assurance of proper, safe working environment
  (1) Safety and health
  (2) Execution of fair evaluations and development of worker-friendly environments
 8. Proper accounting practices
  (1) Appropriate book keeping and account recording, and compliance with accounting laws and ordinances
  (2) Compliance with taxation laws
  (3) Transmission of accurate information
 9. Protection and utilization of corporate assets
  (1) Management and protection of the company’s intellectual properties
  (2) Acquisition of the company’s intellectual property rights
  (3) Prohibition of unauthorized use of the company’s intellectual properties
  (4) Prohibition of unauthorized use of corporate funds and goods
  (5) Respect for intellectual property rights of others
 10. Corporate social activities
 11. Compliance of social norms

Ⅳ. Record of Revisions

Ⅰ. The Purpose of Yanmar Group Supply Chain Code of Conduct

Het doel van de "Yanmar Group Supply Chain Code of Conduct" is om ervoor te zorgen dat Yanmar Group en haar zakenpartners samenwerken bij het vervullen van maatschappelijke verantwoordelijkheden door duidelijk aan te geven wat Yanmar Group verwacht van haar zakenpartners op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Ⅱ. Scope of Application

"Yanmar Group Supply Chain Code of Conduct" zijn van toepassing op alle zakelijke partners van Yanmar Group.

Ⅲ. Yanmar Group Supply Chain Code of Conduct

We would like to ask our business partners to strive to introduce and promote the following committed efforts.

1. Respect for human rights

Respecteer de fundamentele mensenrechten en tolereer geen mensenrechtenschendingen, discriminatie of intimidatie en erken en respecteer de individualiteit en diversiteit van elke persoon niet.

(1) Prohibition of unfair discrimination and harassment

Discrimineer niemand op oneerlijke wijze op basis van nationaliteit, ras, etnische achtergrond, geloof, religie, geslacht, leeftijd, handicap, ziekte of sociale status. Behandel of intimideer ook niemand op een andere discriminerende manier.

(2) Prohibition of sexual harassment and power harassment (workplace bullying)

Pleeg geen intimidatie zoals seksuele intimidatie of pesten op het werk. Deze acties mogen de persoonlijkheid of waardigheid van een individuele werknemer niet aantasten. Verhinder geen enkele werknemer om zijn capaciteiten te demonstreren en bemoei u niet met iemands werkomgeving of uitvoering van werk.

(3) Responsible procurement of resources and raw materials

Promoot geen gebruik van 'conflictmineralen', die sociale problemen veroorzaken op het gebied van mensenrechten, het milieu en andere gebieden. Als er enig gebruik van een conflictmineraal wordt gevonden, elimineer het dan.

2. Responsibilities to customers

De maatschappij voorzien van nuttige en veilige producten en diensten. Om ervoor te zorgen dat onze klanten worden beschermd bij het gebruik van producten en diensten, marketingactiviteiten op een eerlijke manier uit te voeren, eerlijke en nauwkeurige bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken en eerlijke contracten te sluiten.

(1) Research, development, production, and quality assurance activities

Lever tijdig veilige, hoogwaardige producten, technologieën en diensten. Houd u bij het uitvoeren van een activiteit aan de wetten, verordeningen en interne voorschriften met betrekking tot de activiteit en let op het milieubehoud van de gebruikte faciliteiten en de veiligheid en gezondheid van de werknemers en andere betrokkenen.
① Vervul uw verantwoordelijkheid voor kwaliteitsborging en zorg te allen tijde voor productveiligheid vanuit het perspectief van uw klanten.
② Als u informatie verkrijgt over een productincident of productveiligheid, controleer dan onmiddellijk het feit en geef passende informatie vrij op basis van dat resultaat, om te voorkomen dat de schade zich uitbreidt en om te voorkomen dat het incident zich herhaalt.
③ Stel de geleverde bedragen veilig en houd u aan de vervaldata.

(2) Sales and services

For sales, marketing, information transmission, and technology services, comply with related laws, ordinances, and ethics to carry out fair business activities. Transmit sufficient accurate information about products and services to customers appropriately in easy-to-understand and timely manners, reply to inquiries from customers sincerely, and reflect the voices of customers on the improvement and development of products and services.

(3) Advertisements and campaigns

Houd u bij het uitvoeren van verkoopbevorderende activiteiten, zoals advertenties en campagnes, aan de gerelateerde wetten, verordeningen en ethiek om de activiteiten te optimaliseren.
① Gebruik gepaste uitdrukkingen om valse en overdreven uitdrukkingen, sociale discriminatie en mensenrechtenschendingen te voorkomen.
② Onderhoud goede en eerlijke relaties met reclamebureaus, productiebedrijven en mediabedrijven.

3. Pursuit of fairness in business operations

Voldoen aan toepasselijke mededingingswetten en -regelgeving, daarbij strevend naar eerlijkheid in onze bedrijfsvoering. Doe of ontvang geen betalingen en/of geschenken die mogelijk in strijd zijn met wetten en ethiek. Heb ook geen enkele relatie met antisociale krachten die de orde en veiligheid van de samenleving kunnen bedreigen.

(1) Promotion of sound and fair corporate activities

Carry out sound and fair corporate activities, strive to gain the trust of stakeholders, maintain sound relationships with the politics and administration, and do not have any relationship with anti-social forces and organizations that may threaten the order and security of the society.

(A) Relaties met belanghebbenden
Begrijp dat uw relaties met belanghebbenden belangrijk zijn, maak nauwkeurige informatie op gepaste en onpartijdige wijze bekend op een gemakkelijk te begrijpen manier door middel van public relations (PR) en andere activiteiten om langdurige vertrouwensrelaties op te bouwen en te onderhouden die eerlijk en oprecht zijn.

(B) Relaties met de politiek en administratie
Vermaak of koop geen politici of ambtenaren om voor gunsten in individuele landen in welke vorm dan ook om een zakelijke activiteit uit te voeren.
Onderhoud ook goede en transparante relaties met degenen in de administratie.

(C) Relaties met antisociale krachten
Neem volledig afstand van antisociale krachten en organisaties (zoals misdaadsyndicaten, rechtse organisaties, afpersers en "zwarte journalistiek") die de orde en veiligheid van het maatschappelijk middenveld kunnen bedreigen. Houd u ook aan alle wetten, verordeningen en voorschriften met betrekking tot maatregelen tegen het witwassen van geld en terrorisme en voer alleen zakelijke transacties uit met vertrouwde klanten die zich bezighouden met legale zakelijke activiteiten.

(2) Fair and free competition

(A) Oneerlijke afspraken met andere bedrijven
Maak geen afspraken met concurrenten in afzonderlijke landen die de verkoopprijs of verkoopvoorwaarden van een product via een zakelijke activiteit beïnvloeden. Sluit u ook niet aan bij een organisatie of bijeenkomst waarin een dergelijke regeling kan worden getroffen.

(B) Vrije concurrentie voor verkoop
Leg geen enkele beperking op aan speciale agenten of reguliere distributeurs om de wederverkoopprijs van een product door middel van zakelijke activiteiten op peil te houden. Vraag de zakenpartners ook niet om een dergelijke beperking op te leggen.

(C) Vrije concurrentie met concurrenten
Doe geen uitspraken die kunnen leiden tot laster, laster, leugens of misverstanden met betrekking tot concurrenten in individuele landen of hun producten of diensten via zakelijke activiteiten.

(D) Oneerlijke beperkingen op zakelijke activiteiten uitgevoerd door zakenpartners
Leg geen oneerlijke beperkingen op aan zakelijke activiteiten die worden uitgevoerd door een zakenpartner aan wie uw bedrijf een technologie levert of met wie uw bedrijf gezamenlijk onderzoek of ontwikkeling uitvoert voor andere doeleinden dan echte doeleinden, zoals de legitieme uitoefening van een intellectueel eigendomsrecht en de bescherming en het onderhoud van vertrouwelijke informatie.

(E) Aanschaf van materialen
Houd u bij het aanschaffen van grondstoffen, onderdelen, apparatuur, kantoorbenodigdheden, diensten of andere items die nodig zijn voor productie of andere zakelijke activiteiten aan de gerelateerde wetten, verordeningen en ethiek voor eerlijke transacties.

① Selecteer zakenpartners per transactie volgens eerlijke, redelijke normen (zoals kwaliteit, garantie, veiligheid, milieu, vervaldatum en prijs).
② Streven naar betere partnerschappen met zakelijke partners door wederzijds begrip en wederzijds vertrouwen.
③ Accepteer geen persoonlijk gewin met betrekking tot uw werk van een zakenpartner.
④ Voldoen aan de wet tegen vertraging in betaling van opbrengsten uit onderaanneming, enz. aan onderaannemers en geen oneerlijke zakelijke voorwaarden in onderaanneming eisen.

(3) Conflict with personal interests

(A) Verbod op behandeling van zakelijke partners en klanten door middel van vriendjespolitiek en prioriteit van bedrijfswinsten
Behandel een bestaande of toekomstige zakenpartner of klant niet als vriendjespolitiek omdat de partner of klant een bepaalde relatie heeft met uzelf, een leidinggevende of medewerker van uw bedrijf of een familielid.

(B) Verbod op acceptatie van illegaal of ongepast amusement, geld of goederen van zakelijke partners en klanten
Onderhoud eerlijke relaties met zakelijke partners en klanten en accepteer, eis of beloof geen winsten (zoals geld, goederen, amusement en gemak) op illegale of ongepaste wijze.

4. Environmental preservation

Streven naar vermindering van broeikasgassen (BKG), meer duurzaam gebruik van recyclebaar afval, behoud van de natuurlijke omgeving, inclusief lucht en water, efficiënt gebruik van hulpbronnen en energie, vermindering van industrieel afval, bouw van een milieubeheersysteem (EMS) en zorg voor het beheer van milieugevaarlijke stoffen in alle bedrijfsactiviteiten om bedrijfsgedrag te demonstreren dat bijdraagt aan milieubescherming.
(Raadpleeg de richtlijnen voor groene inkoop van de Yanmar Group voor meer informatie.)

5. Proper international trade

Houd u aan de interne regelgeving en de toepasselijke eerlijke handelswetten met betrekking tot de landen of regio's van partners met betrekking tot de handhaving van de goede orde in de internationale handel, en raak niet betrokken bij transacties die de internationale vrede en veiligheid kunnen bedreigen.

6. Protection of confidential information

Zowel uw eigen vertrouwelijke informatie als die van anderen, evenals persoonlijke gegevens met betrekking tot uw klanten en werknemers, correct beheren en behandelen, terwijl u dergelijke informatie en gegevens op een gepaste manier verkrijgt. Voer ook een grondige beveiligingscontrole van uw informatiesystemen uit.

(1) Management of personal information

Collect, use, and manage personal information about customers and business partners according to appropriate methods and do not disclose it to external parties without their permission and without just cause.

(2) Management of trade secrets

Handelsgeheimen op de juiste manier beheren volgens de voorschriften en regels voor informatiebeveiliging van het bedrijf. Maak het ook niet zonder geldige reden bekend aan externe partijen. Maak het binnen uw bedrijf ook niet bekend aan iemand anders dan degenen die geacht worden dergelijke informatie voor hun werk te verkrijgen.

(3) Confidentiality of personal information about executives and employees

Respecteer de privacy van leidinggevenden en werknemers, behandel hun persoonlijke informatie vertrouwelijk en maak deze niet bekend aan externe partijen zonder hun toestemming, behalve wanneer de openbaarmaking ervan in overeenstemming is met een wet of verordening. Maak het binnen uw bedrijf ook niet bekend aan iemand anders dan degenen die geacht worden dergelijke informatie voor hun werk te verkrijgen.

(4) Precautions for acquiring confidential information about others

Wanneer u vertrouwelijke informatie verkrijgt van een andere derde partij dan uw bedrijf, klanten en zakenpartners, verkrijg deze dan rechtstreeks van de derde partij met hun toestemming en legaal en gepast.
Als een derde partij aanbiedt om u informatie te verstrekken waarvan wordt vermoed dat het informatie is over iemand anders dan de derde partij, verkrijg deze dan op een legitieme manier.

(5) Enhancement of information security

Appropriately manage not only corporate computers, personal computers, smart devices, and other internal information processing systems, but also paper documents in offices, chemical substances in factories, and conversations in public spaces, and do not use them for any unintended purpose.

(6) Creation, handling, storage, and disposal of documents

Create, handle, store, and dispose of all documents, including those stored in electronic media, appropriately according to laws, ordinances, internal regulations, and other standards.

7. Assurance of proper, safe working environment

Voldoen aan toepasselijke wetten tegen dwangarbeid en kinderarbeid en zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving.

(1) Safety and health

Voldoen aan wetten, verordeningen en interne voorschriften met betrekking tot veiligheid en hygiëne, en streven naar veiligheidsbeheer en hygiënebeheer om werkgerelateerde ongevallen te elimineren, ziekten te voorkomen en een goede gezondheid te behouden en te bevorderen. Houd ook rekening met de gezondheid en veiligheid van werknemers terwijl u goede werkomgevingen handhaaft en verbetert.

(2) Execution of fair evaluations and development of worker-friendly environments

Evaluate the work performance of employees fairly, promote a good balance between the work, social life, and private life of employees, and develop a worker-friendly environment where employees can use all of their strength to work.

8. Proper accounting practices

Voer de juiste boekhoudpraktijken uit en rapporteer tijdig nauwkeurige financiële informatie door de toepasselijke boekhoudregels en -normen in acht te nemen.

(1) Appropriate book keeping and account recording, and compliance with accounting laws and ordinances

Provide accurate information about your company’s transactions in account books and records according to related accounting laws and ordinances as well as accounting principles, accounting practices, and internal regulations that are generally deemed to be fair and appropriate.

(2) Compliance with taxation laws

Altijd onderzoeken, onderzoeken en naleven van wetten en verordeningen met betrekking tot belastingheffing in individuele landen via bedrijfsactiviteiten.

(3) Transmission of accurate information

Maak bedrijfsinformatie, zoals zakelijke details en de status van de bedrijfsactiviteit, op gepaste tijden openbaar op de juiste manier. Maak het op gepaste wijze bekend aan belanghebbenden, zoals vereist, en streef ernaar wederzijds begrip en vertrouwensrelaties te behouden en te verbeteren door middel van open, eerlijke communicatie.

9. Protection and utilization of corporate assets

Bedrijfsactiva op de juiste manier beheren en gebruiken, inclusief materiële activa en intellectuele eigendomsrechten en andere dergelijke immateriële activa. Respecteer ook de intellectuele eigendomsrechten van anderen.

(1) Management and protection of the company’s intellectual properties

Begrijpen dat intellectuele eigendommen die voortkomen uit onderzoek, ontwikkeling, productie, verkoop en andere operaties (zoals patenten, gebruiksmodellen, ontwerpen, handelsmerken, geschreven werken, knowhow en bedrijfsgeheimen) belangrijke eigendommen van uw bedrijf zijn, en onderhouden, beheren, en dergelijke eigendommen op de juiste manier exploiteren. Reageer ook op gepaste wijze op elke inbreuk door anderen.

(2) Acquisition of the company’s intellectual property rights

Wanneer u enig intellectueel eigendom verwerft dat binnen de reikwijdte van de activiteiten van uw bedrijf valt, behandel dit dan op gepaste en snelle wijze, bijvoorbeeld door het onverwijld aan het bedrijf te melden. Voor elk intellectueel eigendom dat eigendom is van uw bedrijf, dient u een octrooi in of registreert u het correct en snel bij het bedrijf om zijn recht te verkrijgen.

(3) Prohibition of unauthorized use of the company’s intellectual properties

Registreer en beheer de intellectuele eigendommen van uw bedrijf op de juiste manier en maak hun informatie niet openbaar of lek aan niemand op ongepaste wijze of zonder de gespecificeerde procedures te volgen. Gebruik ook geen intellectueel eigendom van uw bedrijf voor uzelf of voor anderen, ongeacht of u nog voor het bedrijf werkt of het bedrijf heeft verlaten, tenzij u bepaalde procedures volgt.

(4) Prohibition of unauthorized use of corporate funds and goods

Gebruik fondsen, goederen en andere eigendommen van uw bedrijf alleen om uw toegewezen werk te vervullen en verduister ze niet en gebruik ze niet voor uzelf of een derde partij. Claim geen ongepaste uitgaven en maak geen winst voor uzelf of een derde partij op ongepaste wijze door uw positie of autoriteit op het werk te gebruiken. Houd u aan de interne procedures voor het gebruik van eigendommen van uw bedrijf als dergelijke procedures zijn gespecificeerd.

(5) Respect for intellectual property rights of others

Respecteer de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verkrijg geen uitvindingen, ontwerpen, knowhow of zakengeheimen van anderen op een ongepaste manier. Gebruik dergelijke eigendommen ook niet op ongepaste wijze zonder de toestemming van de rechthebbende voor uw eigen ontwikkeling, productie, verkoop of andere activiteiten.

10. Corporate social activities

Neem als maatschappelijk verantwoorde ondernemer actief deel aan maatschappelijke activiteiten met een volledig begrip van de cultuur en gewoonten van elk land en elke regio terwijl u uw zakelijke activiteiten uitvoert.

11. Compliance of social norms

Leef de toepasselijke wetten van elk land en elke regio na terwijl u uw bedrijfsactiviteiten uitvoert, waarbij u hoge ethische normen in acht neemt bij al uw zakelijke activiteiten.

Ⅳ. Record of Revisions

 • First Edition January 2023

If you have any inquiries regarding these guidelines, please use the contact form below. When making an inquiry, please specify the relevant department/responsible person.

Vragen en ondersteuning