ប្រវត្តិ​ក្រុមហ៊ុន

Yanmar Holdings Co., Ltd.

〒530-0013
YANMAR FLYING-Y BUILDING
1-32, Chayamachi, Kita-ku, Osaka
530-8311, ប្រទេសជប៉ុន
ទូរស័ព្ទ +81-6-7636-9909

ផ្សេងៗ

ដើម្បីមើលក្រុមហ៊ុនគ្រុប ផ្សេងទៀត សូមមើលគេហទំព័រសកលរបស់យើង។

ការសាកសួរ និងការគាំទ្រ