គោលនយោបាយប្រើប្រាស់ដែលអាចទទួលយកបាន

សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រ Yanmar។
គេហទំព័ររបស់Yanmar https://yanmar.com/ and http://www.yanmar.co.jp (“គេហទំព័រ”) ត្រូវបានដំណើរការ និងគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនYanmar Co., Ltd. និងក្រុមហ៊ុនYanmar”) ។
តាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័រអ្នក និងបុគ្គលណាម្នាក់ដែលប្រើគេហទំព័រ (សំដៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់) បញ្ជាក់ថាបានអានយល់ និងយល់ព្រមដោយគោរពតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ដូចមានចែងខាងក្រោម។
ក្រុមហ៊ុនYanmar គ្រុបសំដៅទៅលើក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ដែលមានចែងនៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជន។

ការការពារព័ត៌មានឯកជន

​គោលការណ៍ឯកជន Yanmar ត្រូវបានផ្តល់ជូនក្នុងគោលបំណងការពារភាពឯកជនរបស់អតិថិជនរបស់យើង។
Yanmar ធ្វើប្រតិបត្តិការ និងត្រួតពិនិត្យគេហទំព័រដោយអនុលោមតាមគោលការណ៍ឯកជនភាពដើម្បីធានាថាអ្នកប្រើប្រាស់អាចប្រើប្រាស់គេហទំព័រដោយសន្តិភាព។
សូមមើលគោលការណ៍ភាពឯកជនសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតទាក់ទងនឹងការការពារព័ត៌មានឯកជន។

2. ការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលបង្ហាញព័ត៌មានឯកជន

គ្រាន់តែបង្ហាញព័ត៌មានឯកជនបន្ទាប់ពីបានអានយល់ និងយល់ព្រមទាំង គោលការណ៍ឯកជន និងល័ក្ខខ័ណ្ឌដែលបានចែងខាងក្រោម។

3. សិទ្ធរក្សាកម្មសិទ្ធិបញ្ញា

ខ្លឹមសារ និងព័ត៌មានទាំងអស់ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររួមមានពាណិជ្ជសញ្ញាការរចនារូបថតការរបចំ និងអត្ថបទអត្ថបទត្រូវបានការពារដោយច្បាប់រក្សាសិទ្ធិច្បាប់ពាណិជ្ជសញ្ញា និងច្បាប់ការពារផ្សេងទត។ការប្រើចែកចាយការចែកចាយ
ឬការផលិតឡើងវិញនូវមាតិកាគេហទំព័រណាមួយដែលគ្មានការអនុញ្ញាតត្រូវបានហាមឃាត់។

4. ការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានកំណត់ហេតុ និងឃុកឃីចូល

វេបសាយប្រើឃុកឃីក្នុងគោលបំណងកែលម្អគេហទំព័ររបស់យើង។
គោលការណ៍ឃុកឃីYanmarត្រូវបានផ្តល់ជូនក្នុងគោលបំណងការពារឃុកឃីរបស់អតិថិជនរបស់យើង។ សូមយោងទៅ គោលនយោបាយឃុកឃី សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។

5. ការគ្រប់គ្រងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលព្រឹត្តិប័ត្រ

វេបសាយមានក្តារព្រឹត្តិប័ត្រ។
ក្រុមហ៊ុន Yanmar Co., Ltd. គ្រប់គ្រងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលព្រឹត្តិប័ត្រ។ ក្រុមហ៊ុនYanmar Co., Ltd. គ្រប់គ្រងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលព្រឹត្តិប័ត្រ។
នៅពេលព័ត៌មានដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលើផ្ទាំងព័ត៌មានត្រូវបានចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានសាធារណៈ, វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការធានាថាការប្រុងប្រយ័ត្ននឹងត្រូវបានអនុវត្តនៅពេលដោះស្រាយព័ត៌មានឯកជន។ "

6. គេហទំព័រភ្ជាប់

គេហទំព័រមានតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រខាងក្រៅដែលគ្រប់គ្រង ឬផ្តល់ជូនដោយភាគីទីបី។ Yanmar នមិនចែករំលែកព័ត៌មានឯកជនជាមួយភាគីទីបីទាំងនេះទេ។
វេបសាយមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះឧប្បត្តិហេតុណាមួយដែលទាក់ទងនឹងការប្រមូលព័ត៌មានឯកជនដោយភ្ជាប់ជាមួយគេហទំព័រភាគីទីបីឡើយ។
សូមយោងទៅគោលនយោបាយរបស់គេហទំព័រភាគីទីបីស្តីពីការប្រមូល និងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានឯកជន។

7. បណ្តាញភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រ

“ការបង្កើត ឬបោះពុម្ពផ្សាយតំណភ្ជាប់ដែលគ្មានការអនុញ្ញាតទៅកាន់គេហទំព័រត្រូវបានហាមឃាត់។
មនុស្សគ្រប់រូបដែលមានបំណងចង់បង្កើតបណ្តាញភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រត្រូវតែទាក់ទង Yanmar​ និងសុំការអនុញ្ញាតតាមរយៈ ទម្រង់ទំនាក់ទំនងរបស់យើង។
នៅពេលទាក់ទងYanmar យើងស្នើសុំឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់បំពេញនូវធាតុចាំបាច់ (ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនឈ្មោះក្រុមសមាគម ឬក្រុមដែលពាក់ព័ន្ធឈ្មោះរបស់អ្នកទទួលបន្ទុកលេខទូរស័ព្ទគេហទំព័រ​ URL ដែលត្រូវភ្ជាប់ប្រភេទតំណភ្ជាប់ និងហេតុផលសម្រាប់ការចង់ភ្ជាប់គេហទំព័រ) បន្ទាប់ពីបានអានយល់ និងយល់ព្រមធ្វើដោយអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម។
តាមវិធានទូទៅ Yanmar នឹងឆ្លើយតបក្នុងរយៈពេល 2 សប្តាហ៍ទាក់ទងទៅនឹងលទ្ធផលនៃការស្នើសុំ។
ភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រមុនទទួលបានការអនុញ្ញាតពីអ្នកទទួលបន្ទុកពាក្យសុំត្រូវហាមឃាត់” ។

 • Yanmar មិនអនុញ្ញាតតំណដែលប្រើស៊ុមឡើយ។
  សូមប្រើតំណភ្ជាប់អត្ថបទ ឬតំណភ្ជាប់ដែលប្រើឡូហ្គោ Yanmar ផ្លូវការ។
  អ្នកណាម្នាក់ដែលចង់បង្កើតតំណភ្ជាប់ដោយប្រើឡូហ្គូយ៉ាត្រូវតែបញ្ជាក់ពីចេតនានេះនៅពេលទាក់ទងទៅ Yanmar។
  Yanmarនឹងបញ្ជូនទិន្នន័យឡូហ្គោនៅពេលអនុម័តការស្នើសុំភ្ជាប់គេហទំព័រ។
 • តាមស្តង់ដារតំណនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅទំព័រកំពូលរបស់យើង។
  ក្នុងករណីអ្នកប្រើប្រាស់ចង់ភ្ជាប់ទំព័រឆ្លាស់គ្នានៅលើគេហទំព័រអ្នកប្រើត្រូវបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នូវ URL របស់ទំព័រជំនួសដែលខ្លួនចង់បង្កើតតំណភ្ជាប់ទៅ។
 • Yanmar រក្សាសិទ្ធក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ និង / ឬលុបមាតិកា និង / ឬ URLs នៅពេលណាមួយដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។
 • រាល់ព័ត៌មានឯកជនដែលទទួលបាននៅពេលបង្កើតពាក្យសុំភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រនឹងត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងត្រឹមត្រូវស្របតាមគោលការណ៍ឯកជនភាព។

Yanmar មិនអនុញ្ញាតតំណភ្ជាប់ពីគេហទំព័រដូចតទៅនេះទេ៖

 • គេហទំព័រណាមួយដែលរំលោភ ឬប្រថុយនឹងការរំលោភលើសិទ្ធិកេរ្តិ៍ឈ្មោះសិទ្ធិបុគ្គល ឬភាពឯកជនរបស់ក្រុមហ៊ុនYanmar គ្រុប ឬភាគីទីបី។
 • គេហទំព័រណាមួយដែលបង្កាច់បង្ខូច ឬបណ្តាលឱ្យបាត់បង់ភាពជឿជាក់ ឬប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការធ្វើដូច្នេះរបស់ក្រុមហ៊ុន Yanmar គ្រុប ឬភាគីទីបីណាមួយ។
 • គេហទំព័រណាមួយដែលរំលោភ ឬដំណើរការហានិភ័យនៃការរំលោភកម្មសិទ្ធិបញ្ញារួមទាំងការរក្សាសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន Yanmar គ្រុប ឬភាគីទីបីណាមួយ។
 • គេហទំព័រណាដែលផ្ទុយនឹងសណ្តាប់ធ្នាប់ និងសីលធម៌សាធារណៈ។

គេហទំព័រដែលគ្រប់គ្រងដោយភាគីទីបីអាចត្រូវបានស្នើសុំឱ្យលុបចោលបណ្តាញភ្ជាប់បន្ទាប់ពីការអនុញ្ញាតឱ្យភ្ជាប់បណ្តាញភ្ជាប់ត្រូវបានផ្តល់ក្នុងករណីដែលគេហទំព័រមិនអនុលោមតាមគោលការណ៍ណែនាំ ។
ក្នុងករណីដែល Yanmar ស្នើសុំឱ្យដកតំណភ្ជាប់នោះត្រូវតែលុបចោលជាបន្ទាន់។
គេហទំព័រដែលគ្រប់គ្រងដោយភាគីទីបីដែលភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រមិនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រង ឬគ្រប់គ្រងរបស់ Yanmar និងYanmar​ នឹងមិនទទួលខុសត្រូវក្នុងករណីដែលមានបញ្ហាកើតឡើងទាក់ទងនឹងគេហទំព័រភាគីទីបី។

8. សំណើពីអ្នកប្រើប្រាស់ (ការបដិសេធ)

នៅពេលដែលYanmarអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាផ្ទាល់ខ្លួនរាល់សំណូមពរគំនិតសំណើររឺសម្ភារៈផ្សេងទតដែលបានផ្តល់ឱ្យYanmarដោយអ្នកប្រើប្រាស់នឹងត្រូវបានដោះស្រាយដូចខាងក្រោមៈ

 1. Yanmar មិនទទួលយករាល់សំណូមពរគំនិតសំណើររឺសម្ភារៈផ្សេងទតលើកលែងតែករណីដែល Yanmar ដាក់ជាផ្លូវការនូវសំណើរសាធារណៈសំរាប់ការស្នើសុំ។
 2. Yanmar មិនទទួលយករាល់សំណូមពរគំនិតសំណើររឺសម្ភារៈផ្សេងៗតាមសារអេឡិចត្រូនិចរឺប្រៃសណីយ៍ទេ។
 3. ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីអ្វីដែលបានរបរាប់ខាងលើក្នុងករណីដែល Yanmar ទទួលបានសំណូមពរគំនិតសំណើររឺសម្ភារៈផ្សេងទតតាមអ៊ីម៉ែលអេឡិចត្រូនិច ឬប្រៃសណីយវានឹងយល់ថាអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានផ្ញើសំណូមពរគំនិតសំណើរឺសម្ភារៈផ្សេងទតទៅកាន់ Yanmar។ បានយល់ច្បាស់ទទួលយក និងយល់ព្រមតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌដូចខាងក្រោម៖
  1. សំណូមពរគំនិតសំណើរ ឬសម្ភារៈផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅ Yanmar គឺមិនផ្អែកលើការសម្ងាត់។ Yanmarគ្មានកាតព្វកិច្ចរក្សាការសម្ងាត់ឡើយ។
  2. Yanmar មិនមានកាតព្វកិច្ចទទួលយកការស៊ើបអង្កេត ឬវាយតំលៃរាល់សំណូមពរគំនិតសំណើរឺសម្ភារៈផ្សេងទតឡើយ។
  3. ក្នុងករណីផលិតផលរឺសេវាកម្មរបស់ Yanmar ដែលត្រូវបានប្រកាសជាសាធារណៈមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែល ឬដូចគ្នាបេះបិទទៅនឹងការផ្តល់យោបល់គំនិតសំណើររឺសម្ភារៈផ្សេងទតដែលត្រូវបានផ្ញើទៅ Yanmar គឺមិនទទួលខុសត្រូវក្នុងលក្ខណៈណាក៏ដោយ។ និងមិនមានកាតព្វកិច្ចដើម្បីទូទាត់សំណងណាមួយដល់អ្នកប្រើប្រាស់ ឬភាគីទីបីណាមួយឡើយ។

9. ការហាមឃាត់

សកម្មភាពខាងក្រោមត្រូវបានហាមឃាត់នៅពេលប្រើប្រាស់គេហទំព័រ៖

 1. សកម្មភាពណាមួយដែលនាំឱ្យបាត់បង់រឺខូចខាតដល់ Yanmar ឬភាគីទីបី។
 2. អំពើឧក្រិដ្ឋកម្មរឺអំពើណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពព្រហ្មទណ្ឌ
 3. សកម្មភាពអាជីវកម្ម ឬការលក់ដោយគ្មានការយល់ព្រមច្បាស់លាស់ពី Yanmar
 4. សកម្មភាពណាមួយនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញរួមទាំងការរីករាលដាលនៃមេរោគកុំព្យូទ័រ។
 5. ការដាក់ពាក្យសុំការជូនដំណឹងរបាយការណ៍ ឬទំនាក់ទំនងផ្សេងៗដោយប្រើអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលមិនពិត ឬក្លែងបន្លំ ឬអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់មនុស្សទីបី ឬភាគីណាមួយ។
 6. ទង្វើណាមួយដែល Yanmar គិតថាមិនសមរម្យ។

10. ការបដិសេធ

ឬលុបចោលមាតិកាដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅពេលណាមួយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹង។
ខណៈពេលដែលការយកចិត្តទុកដាក់ត្រូវបានអនុវត្ត, Yanmar មិនធានានូវភាពត្រឹមត្រូវ និងភាពត្រឹមត្រូវនៃព័ត៌មាន ឬសម្ភារៈដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័រទេ។
Yanmar មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតណាមួយដែលកើតឡើងដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដែលអាចបណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់ ឬមិនអាចប្រើប្រាស់គេហទំព័រ។
គេហទំព័រអាចមានព័ត៌មានអំពីផលិតផល ឬសេវាកម្មដែលប្រហែលជាមិនមានសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេស ឬតំបន់មួយចំនួន។ Yanmar ស្នើឱ្យមានការយល់ដឹងរបស់អ្នកលើបញ្ហានេះ” ។

11. ការគ្រប់គ្រងច្បាប់ និងយុត្តាធិការ

ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ និងល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់នឹងត្រូវគ្រប់គ្រង និងបកស្រាយស្របតាមច្បាប់របស់ជប៉ុន។
វិវាទណាមួយដែលកើតឡើងទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនឹងត្រូវបានដោះស្រាយក្រោមយុត្តាធិការផ្តាច់មុខរបស់តុលាការស្រុកអូសាកា” ។

ការសាកសួរ និងការគាំទ្រ