ព័ត៌មានស៊ីអរអេស

មិនមានអត្ថបទក្នុងពេលនេះទេ។

Our Four Visions for A SUSTAINABLE FUTURE

Yanmar Group is committed to solving customers' problems using the world's most advanced technology in the fields of food production and harnessing power. Our Mission Statement declares these elements to be essential to human life.
Practicing our Mission Statement is in fact the CSR of Yanmar Group and our brand statement “A Sustainable Future - New Value Through Technology”
It is indispensable in realizing the four visions of our brand statement.

VISION01
An Energy-saving Society

ការពង្រីកលទ្ធភាពនៃថាមពល។ ការប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គីសនីនិងកំដៅដែលមានតំលៃសមរម្យនិងមានសុវត្ថិភាពនៅពេលចាំបាច់និងចាំបាច់បំផុត។

ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម

VISION02
A Society Where People Can Work and Live with Peace of Mind

ផ្លាស់ប្តូរកម្លាំងពលកម្មធ្ងន់ធ្ងរទៅជាការងារមានផាសុកភាព។ មនុស្សគ្រប់គ្នាអាចធ្វើការប្រកបដោយផាសុកភាពនិងទទួលបានប្រាក់ចំណូលថេរខណៈពេលកំពុងរស់នៅក្នុងជីវិតដែលមានភាពសុខដុមរមនាជាមួយធម្មជាតិ។

ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម

VISION03
A Society Where People Can Enjoy Safe and Plentiful Food

ធានាបាននូវអាហារឆ្ងាញ់សុវត្ថិភាពនិងជីវជាតិគ្រប់ទីកន្លែងនៅលើពិភពលោកនៅពេលណាក៏បាន។ មនុស្សគ្រប់គ្នាអាចរស់នៅក្នុងជីវិតដែលមានសុខភាពល្អ។

ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម

VISION04
A Society That Offers an Exciting Life Filled with Rich and Fulfilling Experiences

ការបង្កើតពិភពលោកមួយដែលការងារនិងការកម្សាន្ដកំពុងរីកចម្រើននិងរីករាយ។ យើងនឹងបន្តបង្កើនគុណភាពជីវិតសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា។

ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម

ការសាកសួរ និងការគាំទ្រ