របាយការណ៍និងគោលការណ៍ណែនាំ

របាយការណ៍ CSR / របាយការណ៍បរិស្ថាន

គោលការណ៍ណែនាំលទ្ធកម្មបៃតង

អ្នកត្រូវការកម្មវិធី Adobe Reader®ដើម្បីមើលឯកសារ PDF ។
Adobe Reader®ត្រូវបានចែកចាយដោយឥតគិតថ្លៃហើយអាចទាញយកពីវេបសាយ Adobe Systems, Inc ។

ការសាកសួរ និងការគាំទ្រ