សារពីប្រធានក្រុមហ៊ុន

យ៉ាន់ម៉ាបន្តស្វែងរកជាប់ជាប្រចាំនូវការប្រើប្រាស់ថាមពលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅទីកន្លែងផ្សេងៗនៃដី សមុទ្រនិងទីក្រុង តាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនរបស់ខ្លួន។
ក្នុងឆ្នាំ2012 ក្នុងឱកាសគម្រប់ខួប100ឆ្នាំនៃការបង្កើតក្រុមហ៊ុន យ៉ាន់ម៉ាបានបង្កើតសេចក្តីថ្លែងការណ៍បេសកកម្មរបស់ខ្លួនដើម្បីកំណត់តួនាទីរបស់ខ្លួននៅក្នុងសង្គមនិងបន្តអភិវឌ្ឍដំណោះស្រាយនៅក្នុង “ផលិតកម្មអាហារ” និង “ទាញយកថាមពល”។ បន្ទាប់មកនៅក្នុងឆ្នាំ 2016 យ៉ាន់ម៉ាបានបង្កើតសេចក្តីថ្លែងការណ៍ម៉ាកយីហោថ្មីរបស់ខ្លួនគឺ “A SUSTAINABLE FUTURE -New Value through Technology” ឆ្ពោះទៅរកសង្គមដែលកាន់តែកែច្នៃប្រើធនធានឡើងវិញប្រកបដោយនិរន្តរភាព។

យ៉ាន់ម៉ាមានមោទនភាពនឹងទ្រព្យដ៏អស្ចារ្យបំផុតរបស់ខ្លួនគឺ ឥទ្ធិពលនៃបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួន ដែលកើតចេញពីស្មារតីត្រួសត្រាយផ្លូវដែលបានបន្សល់ទុកតាំងពីពេលបង្កើតកុ្រមហ៊ុនដំបូង។ ក្រោមគោលគំនិតនៃការសម្រេចឲ្យបាននូវ "ភាពរុងរឿងខ្លាំងបំផុតដោយប្រើធនធានតិចបំផុត" យ៉ាន់ម៉ានឹងទទួលបាននូវនិរន្តរភាពកម្រិតខ្ពស់គឺ "ភាពរុងរឿងប្រកបដោយនិរន្តរភាព" និង "បរិស្ថានធម្មជាតិប្រកបដោយនិរន្តរភាព"។ ដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះ យ៉ាន់ម៉ានឹងបន្តជំរុញបច្ចេកវិទ្យា100ឆ្នាំបន្ទាប់នៅក្នុងវិស័យដែលកែច្នៃប្រើឡើងវិញនូវថាមពលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងការអភិវឌ្ឍឧបករណ៍សន្សំសំចៃកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងឧស្សាហកម្មជាច្រើនប្រភេទ។

យ៉ាន់ម៉ាផ្តល់ជូនដំណោះស្រាយប្រសើរបំផុតដល់អតិថិជននៅជុំវិញពិភពលោកតាមរយៈបណ្តាញផលិតកម្មនិងលក់ទូទាំងសកលលោកដែលត្រូវនឹងលក្ខណៈពិសេសនិងតម្រូវការនៃទីផ្សារចម្រុះ។

វិស័យនៃអាជីវកម្មរបស់យើងគឺផែនដីខ្លួនឯងផ្ទាល់។ យ៉ាន់ម៉ានឹងបង្កើតភាពរុងរឿងថ្មីដោយបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនរបស់ខ្លួនសម្រាប់ប្រជាជនពិភពលោកនិងកូនចៅទៅអនាគត។

Takehito Yamaoka
អគ្គនាយកប្រតិបត្តិ (CEO) និងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
Yanmar Holdings Co., Ltd.

ការសាកសួរ និងការគាំទ្រ