គោលការណ៍ឯកជនភាព

មានប្រសិទ្ធភាព៖ ថ្ងៃទី 15 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2021
បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព៖ ថ្ងៃទី 17 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2023

Takehito Yamaoka
នាយកប្រតិបត្តិ (CEO) និងនាយកតំណាង
Yanmar Holdings Co., Ltd.

Yanmar Holdings Co., Ltd. និងក្រុមហ៊ុនជាក្រុមរបស់ខ្លួន (“Yanmar”) សូមធ្វើការបង្កើត “គោលការណ៍ឯកជនភាព” នេះ ដើម្បីដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយស្របច្បាប់ យុត្តិធម៌ និងមានលក្ខណៈតម្លាភាព។ គោលការណ៍ឯកជនភាពនេះពណ៌នាអំពីរបៀបដែល Yanmar នឹងប្រមូលឡើង ព្រមទាំងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកតាមរយៈគេហទំព័រ ឧបករណ៍ ផលិតផល សេវាកម្ម ហាងលក់តាមអ៊ីនធឺណេត និងហាងលក់ជាក់ស្ដែង កម្មវិធី និងសកម្មភាពអាជីវកម្មផ្សេងៗទៀតរបស់យើង (ជារួមហៅថា "សេវាកម្ម")។
ក្នុងករណីដែល Yanmar ចែងចេញនូវគោលការណ៍ឯកជនភាពភាពជាក់លាក់ ដែលអាចអនុវត្តបានចំពោះប្រទេស/តំបន់ អាជីវកម្មឬក្រុមហ៊ុនជាក់លាក់ នោះគោលការណ៍ឯកជនភាពជាក់លាក់បែបនោះ នឹងយកជាគោលលើគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។
សូមអានបញ្ជីគោលការណ៍ឯកជនភាព និងគោលការណ៍ខូឃីស៍សម្រាប់គោលការណ៍ឯកជនភាពនៃប្រទេស/តំបន់ជាក់លាក់។ policy.

1. ការដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

(1) ប្រភេទទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រូវប្រមូល

“ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន” មានន័យថា រាល់ទិន្នន័យដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរូបវន្តបុគ្គល ដែលត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណ ឬរូបវន្តបុគ្គលដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបាន ដែលរួមមានជាអាទិ ឈ្មោះ អាសយដ្ឋាន លេខទូរសព្ទ និងអាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល។
Yanmar នឹងប្រមូលប្រភេទទិន្នន័យ ដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោល នូវប្រភេទទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដូចខាងក្រោមដែលទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម៖

(a) ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង ដែលអនុញ្ញាតឱ្យ Yanmar កំណត់អត្តសញ្ញាណ និងប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអ្នក ដូចជា ឈ្មោះ លេខទូរស័ព្ទ អាសយដ្ឋាន សំបុត្រប្រៃសណីយ៍ និងអាសយដ្ឋានអ៊ីមែល។

(b) ព័ត៌មានអំពីប្រតិបត្តិការ អំពីរបៀបដែលអ្នកធ្វើអន្តរកម្មជាមួយ Yanmar អ្នកចែកចាយ និងដៃគូអាជីវកម្មរបស់ Yanmar ដែលរួមមាន ការសាកសួរ ការទិញ ការប្រើប្រាស់ ការផ្តល់ជូន ការទាមទារការធានា ឬសេវាកម្មបម្រើអតិថិជននៅក្នុងសេវាកម្ម។

(c) ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង ដែលជួយ Yanmar ឱ្យស្វែងយល់អំពីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន ឬវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នក សាវតារប្រជាសាស្ត្រ និងបទពិសោធន៍របស់អ្នកជាមួយសេវាកម្ម។

(d) ព័ត៌មានដែលបានអង្កេត ដែលម៉ាស៊ីន ឬគេហទំព័ររបស់ Yanmar ទទួលបាន ទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម រួមទាំងប្រតិបត្តិការ និងព័ត៌មានទីតាំងផងដែរ។

(2) គោលបំណង និងមូលដ្ឋានគតិយុត្តិសម្រាប់ការដំណើរការ

Yanmar នឹងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងគោលបំណងដូចតទៅ៖

(a) ប្រតិបត្តិការដែលពាក់ព័ន្ធ៖ Yanmar នឹងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្ម ដើម្បីទាក់ទងអ្នកជាប់ទាក់ទងនឹងសេវាកម្មដែលពាក់ព័ន្ធ និងជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីសេវាកម្មដែលពាក់ព័ន្ធ។

(b) ការគាំទ្រអតិថិជន៖ Yanmar នឹងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មបម្រើអតិថិជនរបស់យើង សម្រាប់សេវាកម្មដូចជា សេវាកម្មធានា សេវាកម្មជួសជុល និងសេវាកម្មថែទាំ។ ដើម្បីផ្តល់ជាការណែនាំអំពីការត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំ និងធ្វើសកម្មភាពសម្រាប់សេវាកម្មក្រោយពេលលក់ និងដើម្បីស្នើសុំកិច្ចសហការក្នុងការស្ទង់មតិជាកម្រងសំណួរស្តីពីការពេញចិត្តរបស់អតិថិជនជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម។

(c) ការកែលម្អសេវាកម្ម៖ Yanmar នឹងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីធ្វើឱ្យសេវាកម្មកាន់តែប្រសើរឡើង អភិវឌ្ឍសេវាកម្មថ្មី និងវិភាគទីផ្សាររបស់សេវាកម្ម និងដើម្បីគ្រប់គ្រងគេហទំព័រ Yanmar និងសម្រាប់ប្រតិបត្តិការផ្ទៃក្នុង រួមទាំងការដោះស្រាយបញ្ហា ការវិភាគទិន្នន័យ ការធ្វើតេស្ត ការស្រាវជ្រាវ គោលបំណងផ្នែកស្ថិតិ និងការស្ទង់មតិផងដែរ។

(d) ការធ្វើទីផ្សារ និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម៖ Yanmar នឹងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីធ្វើទីផ្សារសេវាកម្មថ្មីជូនអ្នក។ និងដើម្បីជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីសិក្ខាសាលា ការតាំងពិពណ៌ ការតាំងបង្ហាញជាដើម ដែល Yanmar ធ្វើឡើង រៀបចំ សហការឧបត្ថម្ភ គាំទ្រ ឬឧបត្ថម្ភ។

Yanmar ក៏អាចនឹងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងពីអ្វីដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ ទៅតាមការជូនដំណឹងជាមុនដល់អ្នក ហើយឬុមួយក្នុងកម្រិតមួយ ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតតាមច្បាប់ជាធរមាន។
Yanmar អាចនឹងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក្រោមមូលដ្ឋានគតិយុត្តិ ដែលអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ជាធរមាន ដែលរួមមានជាអាទិ ការយល់ព្រមរបស់អ្នក ដែលចាំបាច់សម្រាប់ការអនុវត្តកិច្ចសន្យា ដែលចាំបាច់សម្រាប់ការអនុលោមតាមកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ ដែលចាំបាច់សម្រាប់ផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់។
អ្នកអាចដកការយល់ព្រមរបស់អ្នកបានគ្រប់ពេល ដោយការដកវិញនេះទៀតសោតនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការស្របច្បាប់ណាមួយ ដែលបានអនុវត្តទៅតាមការយល់ព្រម មុនពេលមានការដកវិញនេះនោះទេ។ Yanmar អាចនឹងតម្រូវឱ្យអ្នកផ្តល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទាក់ទងនឹងការផ្តល់សេវាកម្ម។ ក្នុងករណីបែបនេះ ប្រសិនបើអ្នកមិនផ្តល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទេ នោះ Yanmar ប្រហែលជាមិនអាចផ្តល់សេវាកម្មពាក់ព័ន្ធបានឡើយ។

(3) រយៈពេលរក្សាទុក

Yanmar នឹងរក្សាទុកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងករណីដែល Yanmar ត្រូវការទិន្នន័យបែបនេះដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលបំណង ដែលបានបញ្ជាក់ខាងលើ ហើយនឹងលុបចោល ឬលុបអត្តសញ្ញាណនេះវិញភ្លាមៗ នៅពេលទិន្នន័យទាំងនោះលែងត្រូវការ ឬត្រូវបានទាមទារដោយច្បាប់។

(4) ការផ្ទេរទិន្នន័យរបស់ភាគីទីបី

Yanmar អាចនឹងផ្តល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដល់អ្នកទទួលជាភាគីទីបីដែលអាចជឿទុកចិត្តបាន ដូចជា ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធនិងសាខា អ្នកលក់បន្ត អ្នកលក់រាយ, អាជីវករនៅលើខ្លោដ, អ្នកម៉ៅការ ដៃគូអាជីវកម្ម សវនករ អាជ្ញាធរ តុលាការ ឬនិយតករជាដើម ក្រោមការការពារសមស្រប ដើម្បីអនុវត្តគោលបំណង និងមូលដ្ឋានគតិយុត្តិដែលបានបញ្ជាក់ពីខាងលើ។
អ្នកទទួលជាភាគីទីបីបែបនេះអាចរាប់បញ្ចូលទាំងអ្នកដែលមានទីតាំងនៅប្រទេសនានា (រួមទាំង ប្រទេសជប៉ុន) នៅខាងក្រៅទីតាំងលំនៅរបស់អ្នក ហើយ Yanmar អាចផ្ទេរទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅប្រទេសក្រៅ តាមការយល់ព្រមរបស់អ្នក ឬការការពារសមស្របដែលបានតម្រូវក្រោមច្បាប់ជាធរមាន។

(5) សិទ្ធិរបស់អ្នកទាក់ទងនឹងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

អ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានសិទ្ធិទាក់ទងនឹងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ដែលស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ជាធរមាន ដែលរួមមានជាអាទិ សិទ្ធិក្នុងដកការយល់ព្រមរបស់អ្នកវិញ សិទ្ធិក្នុងការចូលដំណើរការ សិទ្ធិកែតម្រូវ សិទ្ធិក្នុងការលុប សិទ្ធិក្នុងការដាក់កំហិតលើដំណើរការជាដើម។
ប្រសិនបើអ្នកចង់អនុវត្តសិទ្ធិរបស់អ្នក សូមស្នើទៅកាន់ផ្នែកទំនាក់ទំនងដែលមានចែងនៅក្នុងចំណុច “5. ទំនាក់ទំនង” ដូចខាងក្រោម។ Yanmar អាចបដិសេធសំណើររបស់អ្នកដូចដែលបានអនុញ្ញាតក្រោមច្បាប់ជាធរមាន។

(6) ការឈប់ជាវពីការធ្វើទីផ្សារផ្ទាល់

ប្រសិនបើអ្នកចង់ឈប់ជាវពីការធ្វើទីផ្សារផ្ទាល់ របស់ Yanmar អ្នកគួរតែទាក់ទងផ្នែកទំនាក់ទំនងដែលមានចែងក្នុងចំណុច “5. ទំនាក់ទំនង” ខាងក្រោម។

(7) ការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានកំណត់ហេតុចូលប្រើប្រាស់ និងខូឃីស៍

Yanmar អាចនឹងប្រើខូឃីស៍និងបច្ចេកវិទ្យាស្រដៀងគ្នានេះក្នុងគោលបំណងកែលម្អសេវាកម្ម។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមអាន គោលការណ៍ខូឃីស៍។
គោលការណ៍ខូឃីស៍អាចនឹងប្រែប្រួលអាស្រ័យលើច្បាប់ និងការអនុវត្តក្នុងតំបន់។ សូមអាន បញ្ជីគោលការណ៍ឯកជនភាព និងគោលការណ៍ខូឃីស៍។

(8) មុខងារប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម

សេវាកម្មរបស់ Yanmar អាចនឹងរួមបញ្ចូលមុខងារប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម ឬមុខងារទាក់ទាញអតិថិជនដូចជា ប៊ូតុង Facebook ឬ X (Twitter) និងធាតុក្រាហ្វិកដូចជា ប៊ូតុងចែករំលែកនេះជាដើម។ មុខងារទាំងនេះអាចប្រមូលអាស័យដ្ឋាន IP របស់អ្នកនៅក្នុងទំព័រ ដែលអ្នកកំពុងទស្សនានៅលើសេវាកម្មរបស់ Yanmar ហើយអាចកំណត់ខូឃីស៍ ដើម្បីឱ្យមុខងារនេះដំណើរការបានត្រឹមត្រូវ។ មុខងាប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម និងមុខងារទាក់ទាញអតិថិជន រួមទាំងធាតុក្រាហ្វិក អាចនឹងត្រូវបានរៀបចំដោយភាគីទីបី។ អន្តរកម្មរបស់អ្នកជាមួយមុខងារ និងធាតុក្រាហ្វិកទាំងនេះ ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ Yanmar ឬភាគីទីបី ទៅតាមករណីដែលអាចកើតមាន។

(9) វិសាលភាពនៃគោលការណ៍ឯកជនភាព

គោលការណ៍ឯកជនភាពនេះអនុវត្តចំពោះសេវាកម្មរបស់ Yanmar លុះត្រាតែមានគោលការណ៍ឯកជនភាពផ្សេងគ្នានៅក្នុងសេវាកម្មជាក់លាក់ ឬ ក្រុមហ៊ុន Yanmar អនុវត្ត។ គេហទំព័រផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចចូលដំណើរការបានតាមរយៈគេហទំព័រនេះមានគោលការណ៍ឯកជនភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។

2. វិធានការគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាព

ដើម្បីការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកពីការចូលប្រើដោយគ្មានការអនុញ្ញាត និងការបាត់បង់ជាដើម ដោយគិតគូរពីប្រភេទទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន កម្រិតនៃភាពរសើប និងកម្រិតនៃផលប៉ះពាល់ចំពោះអ្នក រួមទាំងឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ច និងការខូចខាតផ្លូវចិត្ត ក្នុងករណីដែលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវបានរំលោភបំពានដោយខុសច្បាប់, Yanmar បានវាយតម្លៃនិងវិនិច្ឆ័យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ អំពីហានិភ័យនៃការរំលោភបំពានទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន ហើយបានអនុវត្តវិធានការគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួន សុវត្ថិភាពស្ថាប័ន និងសុវត្ថិភាពផ្នែកបច្ចេកទេសដែលចាំបាច់និងសមស្រប ទៅតាម ហានិភ័យនៃការរំលោភបំពានទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនបែបនេះ ហើយលើសពីនេះទៀត នឹងពិនិត្យឡើងវិញនូវវិធានការគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពបែបនេះតាមការចាំបាច់ រៀបចំដំណើរការសម្រាប់ការចាត់វិធានការកែតម្រូវ ព្រមទាំងខិតខំឥតឈប់ឈរដើម្បីពង្រឹងផ្នែកសន្តិសុខរបស់ខ្លួន។
Yanmar នឹងខិតខំគ្រប់គ្រងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ដោយដាក់កំហិតលើការចូលពីអ្នកខាងក្រៅក្នុងការិយាល័យដែលការដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវបានធ្វើឡើង ដោយធ្វើសកម្មភាពលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងផ្នែកអប់រំ សំដៅលើមន្រ្តី និងបុគ្គលិកទាំងអស់ ដែលចូលរួមក្នុងការការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន ព្រមទាំងការតែងតាំងអ្នកគ្រប់គ្រងឱ្យទទួលបន្ទុក សម្រាប់ផ្នែកនីមួយៗដែលដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន។

3. ការកែលម្អជាបន្តបន្ទាប់

Yanmar ត្រូវពិនិត្យមើលឡើងវិញ និងកែសម្រួលជាបន្តបន្ទាប់នូវកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនទាក់ទងនឹងការដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីឱ្យត្រូវគ្នាទៅនឹងច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន វិធីសាស្រ្តដំណើរការ និងបរិស្ថាន។

4. ការធ្វើវិសោធនកម្មលើគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ

Yanmar អាចនឹងកែប្រែគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះគ្រប់ពេលវេលា សម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្មស្របច្បាប់។ សូមពិនិត្យមើលម្តងម្កាល ដើម្បីធានាថាអ្នកបានអានកំណែឯកសារថ្មីបំផុតនៃគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។

5. ទំនាក់ទំនង

ចំណុចទំនាក់ទំនងរបស់ Yanmar ទាក់ទងនឹងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះមានបង្ហាញដូចខាងក្រោម។ សំណួរ ឬកង្វល់ណាមួយ ដែលទាក់ទងនឹងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ ឬការដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដោយ Yanmar ឬសំណើរណាមួយ ដើម្បីអនុវត្តសិទ្ធិរបស់អ្នកទាក់ទងនឹងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន អាចបញ្ជូនទៅកាន់ផ្នែកទំនាក់ទំនងនៅក្នុងបញ្ជីខាងក្រោម។
Yanmar Holdings Co., Ltd. និងបញ្ជីក្រុមហ៊ុនជាក្រុមរបស់ខ្លួន៖
សូមមើលព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន
អ្នកអាចទាក់ទង Yanmar តាមរយៈទម្រង់បែបបទទំនាក់ទំនងរបស់គេហទំព័រនេះ។

ការសាកសួរ និងការគាំទ្រ