VISION02 A Society Where People Can Work and Live with Peace of Mind

VISION02 මිනිසුන්ට වැඩ කිරීමට සහ මානසික සන්හිඳියාවෙන් ජීවත් විය හැකි සමාජයක්

අරමුණු

වෙහෙස මහන්සි වී වැඩ කිරීම පහසු කාර්යයක් බවට පරිවර්තනය කිරීම. ස්වභාවධර්මයට අනුකූලව පොහොසත් ජීවිතයක් ගත කරන අතරම සෑම කෙනෙකුටම ආරක්ෂිතව වැඩ කර ස්ථාවර ආදායමක් උපයා ගත හැකිය.

දර්ශනය 02 සඳහා අපගේ නිෂ්පාදන, සේවා සහ සහාය

සත්‍ය ශුන්‍ය ටේල් ස්විං මිනි කැණීම් යන්ත්‍රය

පසුපස වාහනයේ පළලින් ඔබ්බට නෙරා නොයන අතර, කැණීම් යන්ත්‍රයට තද රවුම් හැරී බිත්තියක් අසල වැඩ කිරීමට ඉඩ නොදේ. එය පටු ඉදිකිරීම් ස්ථානවල වැඩි දියුණු කළ ආරක්ෂාව සහ සුවපහසුව ලබා දෙයි.

ස්ථාවර විදුලිබල උත්පාදන පද්ධති

ස්වාභාවික විපතක් හේතුවෙන් විදුලිය ඇනහිටීමකදී විවිධ උපකරණවලට විදුලිය සැපයීම භාර ගැනීමෙන් මිනිස් ජීවිතවල ආරක්ෂාව, දේපළ ආරක්ෂා කිරීම, සහන කටයුතු සඳහා උපකාර කිරීම සඳහා පොරොත්තු ජනන පද්ධති දායක වේ.

පෙළගැස්වූ SDGs

SDGs1、3、7、8、9、11、13

දර්ශනය 02 ට අදාළ සමාජ අභියෝග විසඳිය යුතුය

ව්‍යාපාර හරහා දායක වීම

යන්මාර් අග්‍රි ජපන් සමාගම, ලිමිටඩ්.

පෙළගැස්වූ SDGs
SDGs8

රොබෝ ට්‍රැක්ටරය YT488Aගුවන් තොටුපලවල ක්‍රියා කරන්නේ මිනිස් බලයේ ගැටළු සහ කැපීමේදී ඇති වන කාල සීමාවන් විසඳීම සඳහා ය.

අභියෝග

ගුවන් තොටුපලවල සාමාන්‍යයෙන් ගුවන් යානා ගොඩබෑම සහ ගොඩබෑම ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ධාවන පථය දිගේ ගොඩබෑමේ ප්‍රදේශයක් ලෙස හැඳින්වෙන තණ තීරු ඇත. මෙම ප්‍රදේශයේ නිතිපතා නඩත්තු කිරීමේදී, විශේෂයෙන් කැපීම, කාලය සීමා වූ කාර්යයක් වී ඇත, මෑත ශ්‍රම හිඟය නිසා පමණක් නොව, එය ගුවන් යානා ක්‍රියාත්මක නොවන විට පමණක් සීමා වී ඇත. මීට අමතරව, ගොඩබෑමේ ප්‍රදේශයේ නඩත්තු පිරිවැයෙන් 41% * සඳහා වූ කපනය ආශ්‍රිත පිරිවැය ගුවන් තොටුපල කළමනාකරණ සමාගමට විශාල බරක් වී ඇත.

  • * Source: Study Concerning Vegetation Technology for Airport Runways on Construction Surplus Soil, the National Institute for Land and Infrastructure Management

විසඳුමක්

YT488A Robotic Tractor
YT488A Robotic Tractor

Yanmar Agri Japan, in collaboration with Kowa Building Maintenance Co., Ltd., verified the effectiveness of using robot tractors for mowing in airport landing areas. Finally, 2 YT tractors, YT488A robots, were delivered to Kagoshima Airport as part of the project promoted by the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, followed by a total of 8 robot tractors to 4 nationally managed airports: Okadama, Kitakyushu, Yao, and Naha.

Based on location information including GNSS, the user inputs the area and route on the device, and the robot automatically travels along the set route to work. In 2018, Yanmar launched a robot tractor as the first in the SMARTPILOT® series, as a significant step toward achieving labor saving and automation in the agricultural industry, where the decreasing number of farmers and the passing down of expertise are the challenges.

Main Features of the Robot Tractor

  • Able to set and start/stop automated operation with simple input on a dedicated device.
  • On the route, settings including steering, raising the tractor implements, switching between backward and forward, stopping, turning PTO on/off, and the speed can be adjusted automatically.
  • Equipped with a safety sensor that measures the distance to an object with a laser or ultrasonic wave, when an approaching person or an obstacle is detected, it automatically decelerates or stops according to the conditions.
Demonstration of mowing work at an airport
Demonstration of mowing work at an airport
Demonstration of mowing work at an airport
Image of operation via tablet
Image of operation via tablet
Image of operation via tablet

සපයන ලද වටිනාකම

The adoption of robot tractors at airports is expected to eliminate the labor shortage issue by automating mowing and grass collection work at runways and other areas, which was previously performed by manned mowers (tractors).

යන්මාර් එන්ර්ජි සිස්ටම් කම්පැනි ලිමිටඩ්.

පෙළගැස්වූ SDGs
SDGs7、11

දින 3ක් විදුලිය ඇනහිටීමකදීහෝටලයට අවශ්‍ය තරම් විදුලිය ජනනය කළ හැකිපොරොත්තු ජනක යන්ත්‍රයක් ලෙස ක්‍රියා කළ හැකි අපගේ සහයෝගීතා පද්ධතිය හදිසි බල සැපයුම සහතික කිරීමට උපකාරී වේ.

අභියෝග

Hotel Ambia Shofukaku in Yaizu, Shizuoka, operated by Ambia Corporation, was using an old heavy oil-fired standby generator. They needed a new generator that is energy-efficient and can cover high daytime electricity and heat demand.

විසඳුමක්

Yanmar Energy System, in collaboration with Tokai Gas and ITO Corporation, proposed a system that combines the BOS*1 micro cogeneration system, CP25D1Z with a standby generator. Led by Tokai Gas, an energy company with close ties to the community, each company leveraged their strengths in their respective fields and successfully introduced the system into Hotel Ambia Shofukaku.

We provided eight units of CP25D1Z for the micro cogeneration system. This system generates electricity with clean energy sources including natural gas and carbon-neutral biogas, which have a low environmental impact. Energy loss is mitigated by effectively using the generated heat for hot water supply and air conditioning.

In the event of a power outage, electricity is supplied by the CP25D1Z within 40 seconds to operate lighting and air conditioning and even if the utility gas supply is stopped, the BOGETS,*2 disaster prevention and mitigation system provided by ITO Corporation will supply combustible gas from LPG standby bulk. The combination of these systems ensures emergency power for three days or more.

This initiative which brings together the technologies of three companies was recognized by the Advanced Cogeneration and Energy Utilization Center for its excellence in terms of leadership, new technology, and energy conservation, and selected for the Cogeneration Grand Award in the Consumer Product Category for 2021.

  • *1 Black Out Start for power outages
  • *2 BOGETS is a registered trademark of ITO Corporation
CP25D1Z Micro Cogeneration for BOS
CP25D1Z Micro Cogeneration for BOS
Cogeneration system installed at Hotel Ambia Shofukaku
Cogeneration system installed at Hotel Ambia Shofukaku

සපයන ලද වටිනාකම

Being conscious of electricity and heat usage contributes to energy efficiency and reduction of CO2 emissions. In addition, as a distributed generation system, it will be possible to supply electricity and gas even in emergencies such as power outages due to disaster, ensuring an emergency power supply for three days. This will contribute to the safety and security of hotel customers and employees.