ප්රසම්පාදන කටයුතු

Yanmar සමූහ හරිත ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ

Yanmar Logo

January 2023 (8th Edition)

හැදින්වීම

පරිසරය පිළිබඳ දැනුවත් සංගත 21 වන සියවස "පරිසරයේ සියවස" ලෙස හඳුන්වනු ලබන්නේ ස්වභාවික ලෝකය සමග එකඟ නොවී ශිෂ්ටාචාරය වර්ධනය විය නොහැකි බැවිනි. "ප්‍රතිචක්‍රීකරණය-නැඹුරු සමාජ-ආර්ථික පද්ධතියක්" ගොඩනැගීමට තුඩු දෙන දිශාවකට තම ව්‍යාපාර ක්‍රියාකාරකම් යොමු කරන ලෙස ව්‍යාපාරවලින් දැඩි ලෙස ඉල්ලා සිටී.

Yanmar Group, පාරිසරික බර පැටවිය හැකි නිෂ්පාදන හසුරුවන බවට පූර්ණ පිළිගැනීමක් ඇතිව, බලශක්ති තාක්ෂණයේ පුරෝගාමියෙකු ලෙස තිරසාර සමාජයක වර්ධනයට දායක වීමට භාර ගනී. Yanmar හි ගෝලීය පාරිසරික ප්‍රඥප්තිය අප සතුව ඇති අතර, අපගේ ව්‍යාපාරික කටයුතු වලදී පාරිසරික සලකා බැලීම් ද පෙන්වයි. අපගේ කණ්ඩායම් ක්‍රියාකාරී ප්‍රතිපත්තිය වන්නේ:

 • “We implement Group-wide environment management”,
 • “We establish voluntary environmental regulations in order to achieve superior levels of environmental conservation”,
 • "අපි Yanmar සමූහය පුරා පරිසර සංරක්ෂණය ප්‍රවර්ධනය කරන්නෙමු",
 • “We actively share information about environmental conservation both internally and externally” and
 • We promote effective measures for environmental management systematically and on a continuous basis”.

We also have established a code for suppliers, under the basic procurement policy.

In accordance with these policies, our products are made with parts and materials provided by many suppliers. In view of that, our efforts alone do not suffice towards reducing environmental load, such as the impact of environmentally hazardous substances on people and the environment, and the impact of greenhouse gases (GHG) across all stages of production. It is absolutely essential that our suppliers from whom we purchase items, parts and materials also cooperate in our environmental efforts.

Based on this belief and foundation, this Guideline summaries our green procurement standards for our suppliers and our request for the suppliers’ cooperation to further enhance our environmental performance.
This is the eighth edition of our “Green Procurement Guidelines”.
We ask for your continued cooperation in connection with this important subject.

Procurement Division,
YANMAR GLOBAL EXPERT CO., LTD.
PLM Process Innovation Division
Innovation & Technology Division
YANMAR HOLDINGS CO., LTD.

Contents

 1. හරිත ප්රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ
  1.1 අයදුම් කිරීමේ විෂය පථය
  1.2 හරිත ප්‍රසම්පාදන තේරීමේ නිර්ණායක
  1.3 පාරිසරික වශයෙන් අන්තරායකර ද්‍රව්‍ය භාවිතය සීමා කිරීම
 2. Record of Revisions

1. හරිත ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ

These guidelines outline the principles by which Yanmar Group promotes global environmental protection relating to general procurement activities under the spirit of our Yanmar global environmental charter and our basic procurement policy.

Yanmar Global Environmental Charter

(1) Environmental Philosophy

කණ්ඩායම් සංවර්ධනය සහ පරිසරයේ අවශ්‍යතා අතර සුහද සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනඟා ගනිමින් සමාජයේ තිරසාර සංවර්ධනයට දායක වීම Yanmar සමූහයේ අරමුණයි.

(2) Action Guidelines (Excerpt)

① අපි සමූහ ව්‍යාප්ත පරිසර කළමනාකරණයේ අරමුණ සඳහා Yanmar සමූහයේ වඩාත් වැදගත් කළමනාකරණ අරමුණුවලින් එකක් ලෙස පරිසර සංරක්ෂණය ස්ථානගත කරමු.
② අපි නිෂ්පාදන ක්‍රියාකාරකම් සිදුකරන සියලුම රටවල නීති සහ සියලුම දිස්ත්‍රික්කවල අණපනත් සහ රෙගුලාසි දැඩි ලෙස පිළිපදින අතර, අවශ්‍ය විටදී උසස් පරිසර සංරක්ෂණයක් ලබා ගැනීම සඳහා ස්වේච්ඡා පාරිසරික ප්‍රමිතීන් ස්ථාපිත කරමු.
③ Yanmar සමූහ ගෝලීය පරිසර කමිටුව විසින් පරිසර ප්‍රවර්ධන මාර්ගෝපදේශ ස්ථාපිත කර සමූහය විසින් පරිසර සංරක්ෂණය සමස්ත ප්‍රවර්ධනය සඳහා සමූහය පුරා බෙදා හරිනු ලැබේ.
④ කාර්යක්ෂම පරිසර සංරක්ෂණ ක්‍රියාකාරකම් ප්‍රවර්ධනය කිරීමේදී සහයෝගීතාවයේ අවශ්‍යතාවය පිළිබඳ අවබෝධය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා අපි අභ්‍යන්තරව සහ බාහිරව පාරිසරික සංරක්ෂණ තොරතුරු ක්‍රියාකාරීව බෙදා හරිමු.
⑤ අපි පහත පාරිසරික ක්ෂේත්‍ර හතර තුළ ක්‍රමානුකූලව සහ අඛණ්ඩ පදනමක් මත ඵලදායී පියවර ප්‍රවර්ධනය කරන්නෙමු:
(ⅰ) පරිසර සංරක්ෂණයට දායක වන තාක්ෂණයන් සහ පාරිසරික බර අඩු කරන නිෂ්පාදන සහ සේවා ස්ථාපිත කිරීම
(ⅱ) ව්‍යාපාර මෙහෙයුම්වල සෑම අදියරකදීම පාරිසරික බර අඩු කිරීම
(ⅲ) ප්‍රාදේශීය ප්‍රජාවන්ට දායක වීමට සහ පාරිසරික තොරතුරු බෙදා හැරීම සඳහා බාහිර පාර්ශ්ව සමඟ සහයෝගයෙන් බැඳීම
(ⅳ) සේවකයින් අතර පාරිසරික දැනුවත්භාවය ඉහළ නැංවීම, අභ්‍යන්තර පාරිසරික අධ්‍යාපනය, ජීවන රටා නවෝත්පාදන ආදිය.

For more information on YANMAR GREEN CHALLENGE 2050, please visit the following website:

Please check the website below for the basic procurement policy and the code for suppliers.

1.1 Scope of Application

මෙම මාර්ගෝපදේශ Yanmar සමූහයේ සාමාන්‍ය ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාකාරකම් සඳහා අදාළ වේ.
මෙම මාර්ගෝපදේශයෙහි භාවිතා කර ඇති පද වලට පහත අර්ථයන් ඇත.

(1) Items

යැන්මාර් සමූහ සමාගම් වෙත සැපයුම්කරුවන් විසින් සපයනු ලබන රසායනික ද්‍රව්‍ය, කොටස් සහ නිමි භාණ්ඩ වෙත යොමු වේ.

(2) Service

ඉදිකිරීම්, පිරිසිදු කිරීම, භූමි අලංකරණය, බෙදා හැරීම, බාහිරින් ලබාගත් වැඩ, නඩත්තු කිරීම, තොරතුරු බෙදා හැරීම් නිර්මාණය කිරීම සහ සැපයුම්කරුවන් Yanmar සමූහ සමාගම් වෙත සපයන අනෙකුත් සියලුම සේවාවන් ඇතුළත් වේ.

(3) Yanmar සමූහ නිෂ්පාදන

Yanmar සමූහ නිෂ්පාදන පහත සඳහන් කරුණු ඇතුළුව Yanmar Group සමාගම් විසින් නිර්මාණය කරන ලද, නිෂ්පාදනය කරන ලද සහ අලෙවි කරන අයිතම සහ සේවාවන් වෙත යොමු වේ.

① Yanmar Group සමාගම් විසින් නිර්මාණය කර නිෂ්පාදනය කරන ලද නිෂ්පාදන
② තුන්වන පාර්ශ්වයක් විසින් සැලසුම් කර නිෂ්පාදනය කරන ලද නිෂ්පාදන
③ Yanmar සමූහ සමාගම් නිර්මාණ සහ නිෂ්පාදනය තෙවන පාර්ශවයකට පවරාගෙන Yanmar සමූහ සමාගම් නමින් අලෙවි කරන නිෂ්පාදන
④ Yanmar Group සමාගම් විසින් තෙවන පාර්ශවයන්ගෙන් මිලදී ගෙන Yanmar Group සමාගම් නමින් අලෙවි කරන නිෂ්පාදන
⑤ Yanmar Group සමාගම් විසින් තෙවන පාර්ශවයන්ගෙන් මිලදී ගෙන තෙවන පාර්ශවීය නම් යටතේ අලෙවි කරන නිෂ්පාදන

(4) Yanmar සමූහ නිෂ්පාදනවලට අදාළ අයිතම සහ සේවා

① Yanmar සමූහ නිෂ්පාදනවලට අනුයුක්ත හෝ ආනුෂංගික අයිතම සහ සේවා
② Yanmar සමූහ නිෂ්පාදනවල නිෂ්පාදන, ප්‍රවාහන, විකුණුම් ක්‍රියාකාරකම් හෝ වෙනත් ව්‍යාපාරික ක්‍රියාකාරකම් වලදී පරිභෝජනය කරන අයිතම සහ සේවා

1.2 හරිත ප්‍රසම්පාදන තේරීමේ නිර්ණායක

හරිත ප්‍රසම්පාදනය සඳහා පහත තේරීම් නිර්ණායක සකසා ඇත:

 • Criteria for Selecting Suppliers
 • Criteria for Selecting Items and Services
(1) Criteria for Selecting Suppliers

In addition to selecting suppliers based on quality, price and delivery dates, Yanmar shall include a preference for suppliers that establish an environmental management system and voluntarily introduce environmental protection activities.

 1. Environmental Management Systems (EMS)
  1. The supplier should conduct environmental protection activities under an EMS accredited to ISO 14001 or similar.
  2. The supplier should have a corporate philosophy and policy on environmental protection activities, which must be known by all departments and employees, and disclosed to the general public.
  3. The supplier should have an organization for promoting environmental protection activities and have environmental management plans.
  4. The supplier should establish and continually improve an evaluation and management system for assessing the environmental aspects of its item, and its compliance with pertinent laws and regulations.
  5. සැපයුම්කරු තම සේවකයින්ට සහ කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට පාරිසරික අධ්‍යාපනය සහ දැනුවත් කිරීමේ ක්‍රියාකාරකම් ලබා දිය යුතුය.
  6. The supplier should be involved with resource conservation, energy conservation, use of renewable energy and the streamlining of distribution.
  7. The supplier should set goals and strive to improve the reduction of greenhouse gases (GHG). (Reports on achievements may be requested by Yanmar.)
 2. Thorough management of environmentally hazardous substances
  1. A system has been established for managing environmentally hazardous substances.
  2. Submission of required information in relation to the inclusion of environmentally hazardous substances in items delivered to Yanmar.
  3. Yanmar වෙත ලබා දෙන අයිතමවල රසායනික ද්‍රව්‍ය ඇතුළත් කිරීම සහ රසායනික දත්ත නිවැරදිව ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳ විමර්ශනය සක්‍රීය කිරීම සඳහා Yanmar සමූහය විසින් නම් කරන ලද තොරතුරු පද්ධතිය නිවැරදිව භාවිතා කිරීම.
  4. Requests for appropriate management of environmentally hazardous substances upstream in the supply chain.
  5. Acceptance of audit inspections relating to environmentally hazardous substances.
  6. Prompt contact to Yanmar when the use of prohibited substances is discovered or when the content of the report is changed. Also, prompt contact to Yanmar in advance when manufacturing conditions change.
  7. Identification of chemical substances that affect or may affect human health and ecosystems, and manage and handle them in a safe manner. (Yanmar may request the submission of safety data sheets, etc.)
  8. Efforts to reduce the use and emission of environmentally hazardous substances.
(2) Criteria for Selecting Items and Services

In addition to selecting items and services based on the required quality, functionality, economic feasibility and logistics, Yanmar will buy items and services provided by suppliers which satisfy the below requirements for reducing environmental load on a priority basis:

 1. Items and services must comply with all applicable laws and regulations concerning recyclable resources, energy, etc.
 2. යන්මාර් සමූහයේ "පාරිසරික අන්තරායකර ද්‍රව්‍ය සඳහා භාවිත සීමා කිරීම් (YIS V-0001E)" යටතේ "YANMAR සමූහයේ තහනම් ද්‍රව්‍ය" සහ "වෙනම ක්‍රියාවන්ට යටත්ව තහනම් ද්‍රව්‍ය" අයිතම සහ සේවාවන්හි අඩංගු නොවිය යුතුය.
 3. Yanmar සමූහයේ "පාරිසරික අන්තරායකර ද්‍රව්‍ය සඳහා භාවිත සීමා කිරීම් (YIS V-0001E)" යටතේ "වෙනම විමර්ශනයකට යටත් වන ද්‍රව්‍යවල" අන්තර්ගතය තහවුරු කර ඇති අතර, ලේබල් කිරීම සහ දැනුම්දීම යනාදිය නීතිමය අවශ්‍යතාවලට අනුකූලව සිදු කෙරේ. .
 4. There shall be low load on the environmental (air pollution, water pollution, etc.) throughout the life cycle of the products.
 5. Unwanted or unused items must be recycled, energy must be renewable, and the products must be as small as possible in order to reduce the consumption of resources, including energy, and to minimize the emission of GHG throughout the life cycle.
 6. Items and services should be designed for recycling.
 7. පහත 1.3 හි නිශ්චිතව දක්වා ඇති පාරිසරික අන්තරායකර ද්‍රව්‍ය අඩංගු ප්‍රමාණය Yanmar සමූහයේ නිර්ණායක තේරුම් ගෙන තෘප්තිමත් කරයි.

1.3 Restrictions of Use for Environmentally Hazardous Substances

The latest version of “Restrictions of Use for Environmentally Hazardous Substances (YIS V-0001E)” shall be complied with. Use of the below substances shall be prohibited or managed so as to understand the quantity of any such included substances.

(1) YANMAR Group prohibited substances

මේවා Yanmar සමූහයේ සාමාන්‍ය ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාකාරකම් වලදී භාවිතය අනිවාර්යයෙන් තහනම් කර ඇති ද්‍රව්‍ය කණ්ඩායම් වේ. ද්රව්ය කාණ්ඩ සඳහා උදාහරණ පහත පරිදි වේ:
ඇස්බැස්ටස්, ODSs (CFCs, HCFCs වැනි), PCBs, PBB/PBDE, රසදිය, කැඩ්මියම්, ෂඩාස්‍ර ක්‍රෝමියම්, ඊයම්, RCF (වර්තන සෙරමික් තන්තු) සහ PFOA, එහි ලවණ සහ PFOA ආශ්‍රිත ද්‍රව්‍ය
විස්තර සඳහා, කරුණාකර නවතම "පරිසරයට අනතුරුදායක ද්‍රව්‍ය සඳහා භාවිත සීමා කිරීම් (YIS V-0001E)" වෙත යොමු වන්න.

(2) Prohibited substances subject to separate actions

These are substances which are mandatorily prohibited from being used/contained at a percentage content above the threshold value as set forth in the laws/regulations of each country/region.
General procurement activities in Yanmar Group are covered.

(3) Substances subject to separate investigation

මේවා එක් එක් රටෙහි/කලාපයේ නීති/රෙගුලාසිවලට අනුකූලව භාවිතය/පැමිණීම හෝ ප්‍රතිශත අන්තර්ගතය විමර්ශනය කළ යුතු ද්‍රව්‍ය වේ.
Yanmar සමූහයේ නිෂ්පාදන සහ Yanmar සමූහ නිෂ්පාදනවලට අනුයුක්ත හෝ ආනුෂංගික අයිතම පිළිබඳව විමර්ශනය කිරීම අවශ්‍ය වේ.
Yanmar සමූහ නිෂ්පාදනවල නිෂ්පාදන, ප්‍රවාහනය, විකුණුම් ක්‍රියාකාරකම් සහ වෙනත් ව්‍යාපාර සඳහා පරිභෝජනය කරන සේවාවන් සහ අයිතම සම්බන්ධයෙන් කරුණාකර විමර්ශනය කිරීමට උත්සාහ කරන්න.

“පාරිසරික අන්තරායකර ද්‍රව්‍ය සඳහා භාවිත සීමා කිරීම් (YIS V-0001E)” යනු පාරිසරික වශයෙන් අන්තරායකර ද්‍රව්‍ය සඳහා සවිස්තරාත්මක අවශ්‍යතා විස්තර කරන මිලදී ගැනීමේ පිරිවිතරයක් වන අතර නවතම අනුවාදය Yanmar Group ව්‍යාපාරික හවුල්කරුවන් වෙත අනාවරණය කෙරේ.
*YIS V-0001E යනු YIS V-0001J හි ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනයකි.

2. Record of Revisions

 • First Edition April 2003
 • Second Edition December 2006
 • Third Edition August 2010
 • Fourth Edition August 2011
 • Fifth Edition September 2012
 • Sixth Edition June 2019
 • Seventh Edition September 2020
 • Eighth Edition January 2023

If you have any inquiries regarding these guidelines, please use the contact form below. When making an inquiry, please specify the relevant department/responsible person.