ලස්සන ලෝකයක්, සමාජයක් සහ අනාගතයක් සඳහා
මානව හැකියාවන් පෝෂණය කිරීම

Our desire to “further enrich people's lives”

Yanmar හි නිර්මාතෘ වන මැගෝකිචි යමඕකා කුඩා ගොවි ගම්මානයක හැදී වැඩුණි. ඔහු තම දෙමාපියන්ට ගොවිපල වැඩ කිරීමේ බර ලිහිල් කිරීමට සහ ඔවුන්ගේ වැඩ කටයුතු වඩාත් පහසු කිරීමට ඔහුගේ ආශාවෙන් සංයුක්ත එන්ජිමක් නිර්මාණය කළේය. මිනිසුන්ගේ ජීවිත පොහොසත් කිරීමේ එම ආශාව යන්මාර් ආරම්භයේ සිටම පැවත එන අතර එහි සංස්කෘතිය බවට පත්ව ඇත. අපි මෙය HANASAKA ලෙස හඳුන්වමු.

“HANASAKA”, the foundation of Yanmar.

Yanmar's purpose is to create “A SUSTAINABLE FUTURE” through the realization of the four kinds of social abundance in the “FUTURE VISION”.
With “HANASAKA” as its foundation, various innovations are being created in our business activities, leading to the creation of new customer value. “HANASAKA” also supports our activities to nurture the next generation and foster culture, and is the driving force to realize “A SUSTAINABLE FUTURE” into the future.

The “HANASAKA” logo, which represents cherry blossoms, is made up of a combination of Yanmar's logo, “FLYING-Y”.
We believe in people's potential and encourage them to take on challenges.
And let their flowers of great possibilities bloom for the future. This is our wish, and newly designed by Kashiwa Sato.

HANASAKA වඩා හොඳ ලෝකයක් සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා බොහෝ දුරට පැතිරෙනු ඇත

HANASAKA යනු මිනිසුන්ට සහ අනාගතයට විස්මය සහ ආශ්වාදයක් ගෙන ඒම සඳහා ඊළඟ පරම්පරාවේ හැකියාවන් පෝෂණය කිරීම සඳහා මිනිසුන් සහ සමාජීය ක්‍රියාකාරකම් ඉක්මවා යන ක්‍රියාකාරකමකි. අප සෑම කෙනෙකුගේම දැනුවත්භාවය සහ ක්‍රියාවන් විසින් යන්මාරයෙන් සමාජයට සහ අනාගතයට පැතිරෙන විශාල ව්‍යාපාරයක් නිර්මාණය කරනු ඇත.

වඩා හොඳ ලෝකයක් සඳහා සේවය කිරීමට කෘතඥ වෙනවා

මේ යන්මාර් එය පිහිටවූ කාලයේ සිටම ආදරයෙන් වැළඳගත් වදන්ය. ලස්සන ලෝකයක් යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ යම් ස්ථානයක් හෝ පරිසරයක් නොව, මිනිසුන්, සොබාදහම සහ දේවල් පිළිබඳ දැනුවත්භාවය සහ වඩා හොඳ ලෝකයක් නිර්මාණය කිරීමට අඛණ්ඩව උත්සාහ කිරීමේ අපගේ අභිප්‍රායයි.

To preserve this beautiful world, we will continue to pass on the baton of possibility from person to person, generation to generation, past to future, recognizing the diversity of values, so that Yanmar's HANASAKA continues to grow into the desire of people to “make the future a better place”.

Return to top