Innkjøpsaktiviteter

Yanmar Group Supply Chain Code of Conduct

YANMAR HOLDINGS CO., LTD.
January 2023
(First Edition)

Table of Contents

Ⅰ. The Purpose of Yanmar Group Supply Chain Code of Conduct
Ⅱ. Scope of Application
Ⅲ. Yanmar Group Supply Chain Code of Conduct

 1. Respect for human rights
  (1) Prohibition of unfair discrimination and harassment
  (2) Prohibition of sexual harassment and power harassment (workplace bullying)
  (3) Responsible procurement of resources and raw materials
 2. Responsibilities to customers
  (1) Research, development, production, and quality assurance activities
  (2) Sales and services
  (3) Advertisements and campaigns
 3. Pursuit of fairness in business operations
  (1) Promotion of sound and fair corporate activities
  (2) Fair and free competition
  (3) Conflict with personal interests
 4. Environmental preservation
 5. Proper international trade
 6. Protection of confidential information
  (1) Management of personal information
  (2) Management of trade secrets
  (3) Confidentiality of personal information about executives and employees
  (4) Precautions for acquiring confidential information about others
  (5) Enhancement of information security
  (6) Creation, handling, storage, and disposal of documents
 7. Assurance of proper, safe working environment
  (1) Safety and health
  (2) Execution of fair evaluations and development of worker-friendly environments
 8. Proper accounting practices
  (1) Appropriate book keeping and account recording, and compliance with accounting laws and ordinances
  (2) Compliance with taxation laws
  (3) Transmission of accurate information
 9. Protection and utilization of corporate assets
  (1) Management and protection of the company’s intellectual properties
  (2) Acquisition of the company’s intellectual property rights
  (3) Prohibition of unauthorized use of the company’s intellectual properties
  (4) Prohibition of unauthorized use of corporate funds and goods
  (5) Respect for intellectual property rights of others
 10. Corporate social activities
 11. Compliance of social norms

Ⅳ. Record of Revisions

Ⅰ. The Purpose of Yanmar Group Supply Chain Code of Conduct

Formålet med "Yanmar Group Supply Chain Code of Conduct" er å sikre at Yanmar Group og dets forretningspartnere samarbeider om å oppfylle bedriftens sosiale ansvar ved å tydelig angi hva Yanmar Group forventer at deres forretningspartnere forplikter seg til når det gjelder bedriftens samfunnsansvar.

Ⅱ. Scope of Application

"Yanmar Group Supply Chain Code of Conduct" gjelder for alle forretningspartnere til Yanmar Group.

Ⅲ. Yanmar Group Supply Chain Code of Conduct

We would like to ask our business partners to strive to introduce and promote the following committed efforts.

1. Respect for human rights

Respekter grunnleggende menneskerettigheter, og ikke tolerer eller delta i menneskerettighetsbrudd, diskriminering eller trakassering, og anerkjenne og respekter hver enkelt persons individualitet og mangfold.

(1) Prohibition of unfair discrimination and harassment

Ikke diskriminer noen urettferdig basert på nasjonalitet, rase, etnisk bakgrunn, tro, religion, kjønn, alder, funksjonshemming, sykdom eller sosial status. Ikke behandle eller trakassere noen på annen diskriminerende måte.

(2) Prohibition of sexual harassment and power harassment (workplace bullying)

Ikke begå trakassering som seksuell trakassering eller mobbing på arbeidsplassen. Disse handlingene bør ikke svekke personligheten eller verdigheten til en enkelt ansatt. Ikke hindre noen ansatte i å demonstrere sine evner eller ikke forstyrre noens arbeidsmiljø eller utførelse av arbeid.

(3) Responsible procurement of resources and raw materials

Fremme ingen bruk av "konfliktmineraler", som forårsaker sosiale problemer innen menneskerettigheter, miljø og andre felt. Skulle det bli funnet bruk av et konfliktmineral, eliminer det.

2. Responsibilities to customers

Gi samfunnet nyttige og trygge produkter og tjenester. For å sikre at våre kunder skal være ivaretatt ved bruk av produkter og tjenester, gjennomføre markedsføringsaktiviteter på en rettferdig måte, gi rettferdig og nøyaktig forretningsrelatert informasjon og søke å inngå rettferdige kontrakter.

(1) Research, development, production, and quality assurance activities

Gi trygge produkter, teknologier og tjenester av høy kvalitet til rett tid. Når du utfører en aktivitet, må du følge lover, forordninger og interne forskrifter knyttet til aktiviteten, og ta hensyn til miljøbevaring av anleggene som brukes og sikkerheten og helsen til de ansatte og andre involverte personer.
① Oppfyll ditt ansvar for kvalitetssikring og sørg for produktsikkerhet fra kundenes perspektiv til enhver tid.
② Hvis du innhenter informasjon om en produkthendelse eller produktsikkerhet, sjekk fakta umiddelbart og avslør passende informasjon basert på det resultatet, for å forhindre at skaden utvides og forhindre at hendelsen gjentar seg.
③ Sikre oppgitte beløp og overhold forfallsdatoer.

(2) Sales and services

For sales, marketing, information transmission, and technology services, comply with related laws, ordinances, and ethics to carry out fair business activities. Transmit sufficient accurate information about products and services to customers appropriately in easy-to-understand and timely manners, reply to inquiries from customers sincerely, and reflect the voices of customers on the improvement and development of products and services.

(3) Advertisements and campaigns

Når du utfører aktiviteter for å fremme salg, for eksempel annonser og kampanjer, må du overholde relaterte lover, forordninger og etikk for å optimalisere aktivitetene.
① Bruk passende uttrykk for å forhindre falske og overdrevne ytringer, sosial diskriminering og brudd på menneskerettighetene.
② Opprettholde gode og rettferdige relasjoner med reklamebyråer, produksjonsselskaper og medieselskaper.

3. Pursuit of fairness in business operations

Overhold gjeldende konkurranselover og -forskrifter, og forfølge dermed rettferdighet i vår forretningsdrift. Ikke foreta eller motta betalinger og/eller gaver som kan bryte med lover og etikk. Har heller ikke noe forhold til antisosiale krefter som kan true samfunnets orden og sikkerhet.

(1) Promotion of sound and fair corporate activities

Carry out sound and fair corporate activities, strive to gain the trust of stakeholders, maintain sound relationships with the politics and administration, and do not have any relationship with anti-social forces and organizations that may threaten the order and security of the society.

(A) Forhold til interessenter
Forstå at dine relasjoner med interessenter er viktige, avslør nøyaktig informasjon hensiktsmessig og upartisk på en lettfattelig måte gjennom PR (PR) og andre aktiviteter for å bygge og opprettholde langsiktige tillitsforhold som er rettferdige og oppriktige.

(B) Forhold til politikk og administrasjon
Ikke underhold eller bestikke politikere eller offentlige ansatte for tjenester i enkelte land i noen form for å utføre en forretningsaktivitet.
Oppretthold også gode og transparente relasjoner med de i administrasjonen.

(C) Forhold til antisosiale krefter
Ta fullstendig avstand fra antisosiale krefter og organisasjoner (som kriminalitetssyndikater, høyreorienterte organisasjoner, utpressere og «svart journalistikk») som kan true det sivile samfunnets orden og sikkerhet. Følg også alle lover, forordninger og forskrifter angående tiltak mot hvitvasking av penger og terrorisme, og utfør forretningstransaksjoner kun med pålitelige kunder som er engasjert i lovlig forretningsvirksomhet.

(2) Fair and free competition

(A) Urettferdige ordninger med andre selskaper
Ikke gjør noen ordninger med konkurrenter i individuelle land som vil påvirke salgsprisen eller salgsbetingelsene til et produkt gjennom en forretningsaktivitet. Bli heller ikke med i noen organisasjoner eller møter der en slik ordning kan gjøres.

(B) Fri konkurranse om salg
Ikke pålegg noen restriksjoner på spesialagenter eller vanlige distributører med det formål å opprettholde videresalgsprisen på et produkt gjennom forretningsaktiviteter. Ikke be forretningspartnerne om å pålegge en slik begrensning.

(C) Fri konkurranse med konkurrenter
Ikke kom med noen uttalelser som kan føre til baktalelse, baktalelse, usannhet eller misforståelser angående konkurrenter i individuelle land eller deres produkter eller tjenester gjennom forretningsaktiviteter.

(D) Urettferdige restriksjoner på forretningsaktiviteter utført av forretningspartnere
Ikke pålegg noen urettferdig begrensning på forretningsaktiviteter utført av en forretningspartner som firmaet ditt leverer teknologi til eller som firmaet ditt driver felles forskning eller utvikling med for andre formål enn ekte formål, for eksempel legitim utøvelse av en immateriell rettighet og beskyttelse og vedlikehold av konfidensiell informasjon.

(E) Innkjøp av materialer
Når du anskaffer ethvert råmateriale, deler, utstyr, kontorrekvisita, service eller andre gjenstander som kreves for produksjon eller andre forretningsaktiviteter, må du overholde relaterte lover, forordninger og etikk for rettferdige transaksjoner.

① Velg forretningspartnere etter transaksjon i henhold til rettferdige, rimelige standarder (som kvalitet, garanti, sikkerhet, miljø, forfallsdato og pris).
② Strebe for å bygge bedre partnerskap med forretningspartnere gjennom gjensidig forståelse og gjensidig tillit.
③ Ikke godta personlig fortjeneste relatert til arbeidet ditt fra noen forretningspartner.
④ Overhold loven mot forsinkelse i utbetaling av underleverandørproveny, etc. til underleverandører og ikke kreve noen urimelige underleverandørforhold.

(3) Conflict with personal interests

(A) Forbud mot behandling av forretningspartnere og kunder gjennom favorisering og prioritering av bedriftens fortjeneste
Ikke behandle noen eksisterende eller potensielle forretningspartnere eller kunder gjennom favorisering av den grunn at partneren eller kunden har et visst forhold til deg selv, en leder eller ansatt i din bedrift, eller deres slektning.

(B) Forbud mot aksept av ulovlig eller upassende underholdning, penger eller varer fra forretningspartnere og kunder
Oppretthold rettferdige forhold til forretningspartnere og kunder, og ikke aksepter, krev eller lov fortjeneste (som penger, varer, underholdning og bekvemmelighet) ulovlig eller upassende.

4. Environmental preservation

Arbeide for å redusere klimagasser (GHG), øke bærekraftig bruk av resirkulerbart avfall, bevare det naturlige miljøet, inkludert luft og vann, bruke ressurser og energi effektivt, redusere industriavfall, bygge et miljøstyringssystem (EMS) og sikre forvaltningen av miljøfarlige stoffer i all forretningsvirksomhet for å demonstrere bedriftsatferd som bidrar til miljøvern.
(For detaljer, se Yanmar Groups retningslinjer for grønne anskaffelser.)

5. Proper international trade

Overhold interne forskrifter samt gjeldende lover om rettferdig handel angående partnernes land eller regioner angående opprettholdelse av god orden i internasjonal handel, og ikke bli involvert i noen transaksjoner som kan true internasjonal fred og sikkerhet.

6. Protection of confidential information

Forvalte og håndtere både din egen og andres konfidensielle informasjon, samt personopplysninger knyttet til dine kunder og ansatte på riktig måte, samtidig som du innhenter slik informasjon og data på en hensiktsmessig måte. Utfør også grundig sikkerhetskontroll av informasjonssystemene dine.

(1) Management of personal information

Collect, use, and manage personal information about customers and business partners according to appropriate methods and do not disclose it to external parties without their permission and without just cause.

(2) Management of trade secrets

Forvalte forretningshemmeligheter hensiktsmessig i henhold til selskapets regelverk og regler for informasjonssikkerhet. Ikke avslør det til eksterne parter uten saklig grunn. Innenfor din bedrift må du heller ikke gi den til andre enn de som anses å ha behov for å innhente slik informasjon for sitt arbeid.

(3) Confidentiality of personal information about executives and employees

Respekter personvernet til ledere og ansatte, håndter deres personlige opplysninger konfidensielt, og ikke avslør dem til eksterne parter uten deres tillatelse, unntatt når utleveringen er i samsvar med en lov eller forskrift. Innenfor din bedrift må du heller ikke gi den til andre enn de som anses å ha behov for å innhente slik informasjon for sitt arbeid.

(4) Precautions for acquiring confidential information about others

Når du innhenter konfidensiell informasjon fra tredjeparter bortsett fra ditt selskap, kunder og forretningspartnere, innhent den direkte fra tredjeparten med deres tillatelse, så vel som på lovlig og passende måte.
Dessuten, hvis en tredjepart tilbyr å gi deg informasjon som mistenkes for å være informasjon om noen andre enn tredjeparten, skaff den i henhold til en legitim metode.

(5) Enhancement of information security

Appropriately manage not only corporate computers, personal computers, smart devices, and other internal information processing systems, but also paper documents in offices, chemical substances in factories, and conversations in public spaces, and do not use them for any unintended purpose.

(6) Creation, handling, storage, and disposal of documents

Create, handle, store, and dispose of all documents, including those stored in electronic media, appropriately according to laws, ordinances, internal regulations, and other standards.

7. Assurance of proper, safe working environment

Overhold gjeldende lover mot tvangsarbeid og barnearbeid, og sørg for et sunt og trygt arbeidsmiljø.

(1) Safety and health

Overhold lover, forordninger og interne forskrifter vedrørende sikkerhet og hygiene, og bestrebe seg på å sikre sikkerhetsstyring og hygienestyring for å eliminere arbeidsrelaterte ulykker, forebygge sykdommer og opprettholde og fremme god helse. Vurder også arbeidstakernes helse og sikkerhet mens du opprettholder og forbedrer gode arbeidsmiljøer.

(2) Execution of fair evaluations and development of worker-friendly environments

Evaluate the work performance of employees fairly, promote a good balance between the work, social life, and private life of employees, and develop a worker-friendly environment where employees can use all of their strength to work.

8. Proper accounting practices

Utfør riktig regnskapspraksis og rapporter nøyaktig finansiell informasjon til rett tid ved å følge gjeldende regnskapsregler og standarder.

(1) Appropriate book keeping and account recording, and compliance with accounting laws and ordinances

Provide accurate information about your company’s transactions in account books and records according to related accounting laws and ordinances as well as accounting principles, accounting practices, and internal regulations that are generally deemed to be fair and appropriate.

(2) Compliance with taxation laws

Undersøk, undersøk og følg alltid lover og forordninger om beskatning i individuelle land gjennom selskapsaktiviteter.

(3) Transmission of accurate information

Avslør bedriftsinformasjon som forretningsdetaljer og forretningsaktivitetsstatus til passende tider i passende metoder. Avslør det til interessenter på passende måte, etter behov, og bestreb å opprettholde og forbedre gjensidig forståelse og pålitelige relasjoner gjennom åpen, rettferdig kommunikasjon.

9. Protection and utilization of corporate assets

Forvalte og utnytte bedriftens eiendeler på riktig måte, inkludert materielle eiendeler og immaterielle rettigheter og andre slike immaterielle eiendeler. Respekter også andres immaterielle rettigheter.

(1) Management and protection of the company’s intellectual properties

Forstå at intellektuelle egenskaper avledet fra forskning, utvikling, produksjon, salg og andre operasjoner (som patenter, bruksmodeller, design, varemerker, skriftlige verk, knowhow og forretningshemmeligheter) er viktige egenskaper for din bedrift, og vedlikeholde, administrere, og drive slike eiendommer hensiktsmessig. Reager også på eventuelle brudd fra andre på riktig måte.

(2) Acquisition of the company’s intellectual property rights

Når du anskaffer åndsverk som er innenfor rammen av bedriftens virksomhet, må du håndtere det riktig og raskt, for eksempel rapportere det til selskapet uten forsinkelser. Når det gjelder all intellektuell eiendom som eies av selskapet ditt, legg inn et patent eller foreta registrering på riktig måte og raskt hos selskapet for å erverve rettighetene.

(3) Prohibition of unauthorized use of the company’s intellectual properties

Registrer og administrer de intellektuelle egenskapene til selskapet ditt på riktig måte, og ikke avslør eller lekk informasjonen deres til noen på feil måte eller uten å følge spesifiserte prosedyrer. Ikke bruk noen immaterielle rettigheter til din bedrift for deg selv eller andre, uavhengig av om du fortsatt jobber for bedriften eller har forlatt den, med mindre du følger spesifiserte prosedyrer.

(4) Prohibition of unauthorized use of corporate funds and goods

Bruk midler, varer og andre eiendommer til bedriften din kun for å utføre det tildelte arbeidet ditt, og ikke underslag eller bruk dem for deg selv eller noen tredjepart. Ikke krev upassende utgifter og ikke tjen fortjeneste for deg selv eller noen tredjepart ved å bruke din stilling eller autoritet på jobben. Overhold interne prosedyrer for bruk av bedriftens egenskaper hvis slike prosedyrer er spesifisert.

(5) Respect for intellectual property rights of others

Respekter andres immaterielle rettigheter og skaff ikke andres oppfinnelser, design, knowhow eller forretningshemmeligheter på en upassende måte. Ikke bruk slik eiendom på feil måte uten tillatelse fra rettighetshaveren i din egen utvikling, produksjon, salg eller andre operasjoner.

10. Corporate social activities

Som en god bedriftsborger, delta aktivt i sosiale bidragsaktiviteter med full forståelse av kulturen og skikkene i hvert land og hver region mens du driver virksomheten din.

11. Compliance of social norms

Overhold gjeldende lover i hvert land og hver region mens du driver virksomheten din, og overhold høye etiske standarder i alle dine forretningsaktiviteter.

Ⅳ. Record of Revisions

 • First Edition January 2023

If you have any inquiries regarding these guidelines, please use the contact form below. When making an inquiry, please specify the relevant department/responsible person.

Forespørsler og støtte