လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း ေမးျမန္းစံုစမ္းလိုသည္မ်ား ႏွင့္ ေထာက္ပ႔ံေရး