လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များ နှင့် ထောက်ပံ့ရေး