ကိုယ္ေရး မူဝါဒ

ယန္းမာ ကုမၸဏီ နွင္ယန္းမာ အုပ္စုအဖြဲ႔ ကုမၸဏီအားလံုး မွ ထိန္းခ်ဳပ္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္ (ယန္းမာ နွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အဖြဲ႔ဝင္အားလံုးကို ရည္ညြန္းသည္)။ ယန္းမာ သည္ ယခုေနရာတြင္ေတြ႔ျမင္ရသည့္ ကုမၸဏီ၏ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ ကုမၸဏီအားလံုးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ ဝယ္ယူအားေပးေသာသူမ်ား၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္လက္မ်ားကို ကာကြယ္ဖို႔ရန္အတြက္ ယန္းမာနွင့္သက္ဆိုင္ေနျပီး ဝယ္ယူအားေပးသူမ်ားကိုလည္း ယန္းမာ၏ ကိုယ္ပိုင္မူဝါဒ မ်ားကိုလည္း သိေစလို္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဝယ္ယူအားေပးသူမ်ား၏ ကိုယ္ေရးသတင္းခ်က္လက္မ်ား လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာ ကာကြယ္နိုင္ေရးနွင့္ ဂ်ပန္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မွဳစည္းမ်ဥ္းမ်ားအေပၚ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းေပၚတြင္ အႀကံျပဳေပးႀကဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ မိမိ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္လက္မ်ား အေပးမီ ယန္းမာ၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ဖတ္ရွဳျပီးနားလည္သေဘာေပါက္ေစခ်င္ပါသည္။ ကိုယ္ေရးအခ်က္လက္မ်ား ထုတ္ေဖာ္ျပဆိုေနျခင္းသည္ လိုက္နာရမည့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လက္ခံအသံုးျပဳေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆပါမည္။

1) ကိုယ္ေရးအခ်က္လက္မ်ား စုေဆာင္းျခင္း

ကိုယ္ေရးအခ်က္လက္မ်ား ဆိုသည္မွာ ဝယ္ယူအားေပးသည့္မိတ္ေဆြမ်ား၏ အမည္၊ ေနရပ္လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္၊ အီးေမး လိပ္စာ တို႔နွင့္ အျခားအသိမွတ္ျပဳနိုင္မည့္ အခ်က္လက္မ်ားကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယန္းမာ အသံုးျပဳသူမ်ား စာရင္းေပးသြင္းထားရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္တို႔နွင့္ပတ္သက္ျပီး သိရွိလိုသည္မ်ား၊ မိမိလိုခ်င္သည့္ ႀကိဳတင္မွာယူမွဳမ်ားအေပၚလက္ခံထားရွိမွဳအေျခအေနမ်ား၊ သိရွိလိုသည္မ်ား စံုစမ္းေမးျမန္းသည့္ အေပၚ ျပန္လည္တံု႔ျပန္သည့္အေျခကေနမ်ား၊ မိမိတို႔အား အထူးအခြင့္ေရးေပး ကမ္းလွမ္းမွဳတို႔ အေျခအေနမ်ား၊ အေရာင္းျမင့္တင္ေရး အစီစဥ္မ်ား ခြဲျခားသိရွိနိုင္ျခင္း နွင့္ အျခား ယန္းမာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားနွင့္ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားအေပၚ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ေနသည့္အေႀကာင္း အရာတို႔ ပတ္သက္ျပီး ဝယ္ယူသူမ်ား၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္လက္အခ်ိဳ႔အား တစ္ခါတရံ ထပ္တိုးေကာက္ခံနိုင္ပါသည္။

2) ေလ့လာထားသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားကို ျဖန္႔ေဝေပးျခင္း

ဝယ္ယူအားေပးသူမ်ား၏ ေလ့လာ စံုစမ္းမွဳမ်ားကို ဝက္ဆိုဒ္ ၏ ေထာင့္တစ္ေနရာတြင္ လက္ခံထားရွိထားပါသည္။ ေလ့လာထားသည့္မွတ္တမ္းမ်ားကိုလည္း ေတာင္းဆိုသည့္ ဝယ္ယူသူမ်ားထံသို႔သာလ်ွင္ ပို႔ေဆာင္ေပးသြားပါလိမ့္မည္။

3) အျခားအသံုးျပဳမွဳမ်ား

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း၏ ေလ့လာမွဳ သို႔မဟုတ္ ေတာင္းဆိုမွဳမ်ားကို ျပန္လည္ အေႀကာင္းျပန္နိုင္ေစရန္ အသံုးျပဳသူတစ္ေယာက္ခ်င္းစီမွ ယန္းမာ အုပ္စု ကုမၸဏီမ်ားအားလံုးသို႔ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္မ်ားကိုလည္း အမ်ားသိေစရန္ ျဖန္႔ေဝေပးဖိုု႔ နားလည္းသေဘာတူသင့္သည္။ ကုန္ပစၥည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ မွတ္တမ္းမ်ား ပို႔ေဆာင္ေရးပိုင္းတြင္ လြယ္ကူေစရန္ ျဖန္႔ေဝေပးသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကိုလည္း ကိုယ္ေရးအခ်က္လက္မ်ား ေျပာဆိုထားရပါလိမ့္မည္။ ဤကိစၥရပ္မ်ားတြင္ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီမွ ကိုယ္ေရးအခ်က္လက္မ်ား ေျပာျပထားဖို႔လိုအပ္သလို ယန္းမာဘက္မွလည္း ထိုကုမၸဏီမ်ားကို အျခားမည္သို႔ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဝယ္ယူသူမ်ား၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္လက္မ်ားကို အသံုးမျပဳရန္ တားျမစ္ထားျခင္းမ်ားကို တင္သြင္းထားရမည္။

4) လံုျခံဳေရးစနွစ္

အေကာင္းဆံုးေပးနိုင္စြမ္းရွိသည့္ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားကို အသံုးျပဳသူမ်ားအား ေပးနိုင္ေစရန္အတြက္ စာရင္းသြင္းထားရွိသည့္ေနရာျဖစ္ပါသည္။ဤအေရးႀကီးသည့္သတင္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳျခင္းမရွိပဲ ဝင္ေရာက္ျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုးျခင္း တို႔ကို ကာကြယ္နိုင္ေစရန္ ကြန္ပ်ဴတာ စနွစ္အသံုးျပဳထားျပီး လွ်ိဳဝွက္စာမ်ားျဖင့္ ကာကြယ္ထားပါသည္။ အေရးႀကီးသတင္းအခ်က္လက္မ်ား၏ လံုျခံဳေရးစနွစ္အား အသံုးျပဳမွဳက်ြမ္းက်င္ေစရန္ ယန္းမာမွ သင္တန္းေပးပါသည္။

5) ႀကည့္ရွဳမွဳမွတ္တမ္း

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စာရင္းဇယားမ်ား အသံုးျပဳျပီး ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာနိုင္ေစရန္ ႀကည့္ရွဳ့မွတ္တမ္းကို အသံုးျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ စာမ်က္နာတစ္မ်က္နာတြင္ စာဖတ္သူ အေရတြက္မ်ား သို႔မဟုတ္ စာတစ္မ်က္နာအတြက္ အခ်ိန္ေပးဖတ္သည့္ အခ်ိန္ပမာဏ စသည္ျဖင့္ အခ်က္လက္မ်ားကို ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ ဒါေပမဲ့ ထိုကဲ့သို႔ေသာ သတင္းအခ်က္လက္မ်ားကို တစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟုတ္ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ အသံုးျပဳမွဳမ်ားကို အတိအက် သတ္မွတ္ေပးထားေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ မစုေဆာင္းႀကေသးပါ။

6) စကားေျပာဆိုေဆြးေႏြးျခင္း ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

စကားေျပာဆိုေဆြးေႏြးျခင္းအတြက္ အခန္းတစ္ခန္းကို ဤေနရာမွာ ထားရွိပါမည္။ ယန္းမာမွ စီမံခန္႔ခြဲမွဳပိုင္း တာဝန္ယူထားေသာ္လည္း စကားေျပာဆိုေဆြးေႏြးျခင္းပိုင္းမွ မွတ္တမ္းယူထားေသာ အေႀကာင္းအရာ အားလံုးကို အမ်ားျပည္သူေတြပါ ေလ့လာမည့္ သတင္းအခ်က္လက္မ်ားအေနျဖင့္ ထားရွိထားပါမည္။ ဒါေႀကာင့္ စကားေျပာခန္းအသံုးျပဳေနခ်ိန္မ်ားတြင္ ကိုယ္ေရးသတင္းအခ်က္လက္မ်ားကို ကာကြယ္ဖို႔ရန္ လိုအပ္ေသာ သိမွတ္စရာမ်ားကို ေသခ်ာဂရုတစိုက္မွတ္သားလုပ္ေဆာင္ေပးႀကပါ။

7) ခ်ိတ္ဆက္ေနရာမ်ား

ကိုယ္ေရး သတင္းအခ်က္လက္မ်ားကို အျခားခ်ိတ္ဆက္မွဳေနရာမ်ားသို႔ မ်ွေဝမေပးပါ။ ထိုသို႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ေနရာမ်ားျဖင့္ ကိုယ္ေရး သတင္းအခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျပျခင္း သို႔မဟုတ္ သိမ္းဆီးျခင္းစုေဆာင္းျခင္းတို႔ ရွိပါက ယန္းမာ မွ တာဝန္ယူေျဖရွင္းမည္မဟုတ္ပါ။ ကိုယ္ပိုင္သတင္းအခ်က္လက္မ်ားကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းထားေစရန္ ယန္းမာ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ေနရာတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ေသခ်ာေလ့လာစမ္းစစ္ေစလိုပါသည္။

8) တာဝန္ယူမွဳ

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာသူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိပဲ ကိုယ္ေရးသတင္းအခ်က္လက္မ်ားကို အျခားအဖြဲ႔စည္းတစ္ခုသို႔ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ျခင္းမျပဳရ။ ကိုယ္ေရးသတင္းအခ်က္လက္မ်ားကို ရံုးေတာ္မွ ဆင့္ေခၚစာမ်ား၊ ရဲအမိန္႔စာမ်ား၊ စားသံုးသူ ကာကြယ္ေရး အဖြဲ႔မ်ား၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ား၊ အျခား တရားဝင္ ေတာင္းဆိုမွဳမ်ား သို႔မဟုတ္ တရားရံုးအမိန္႔မ်ား ေအာက္တြင္သာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ရွိပါသည္။

9) ကိုယ္ေရးသတင္းအခ်က္လက္မ်ားအား ျပင္ဆင္ျခင္း နွင့္ ဖယ္ရွားျခင္း

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း၏ ဆႏၵအရ ကိုယ္ေရး သတင္း အခ်က္လက္မ်ား အသစ္ျဖည့္သြင္းျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖယ္ရွားျခင္း တို႔ ျပဳလုပ္လိုေသာအခါ ထိုတစ္ဦးတစ္ေယာက္ျခင္းစီမွ ေတာင္းဆိုျခင္းေပၚတြင္ တံု႔ျပန္ေသာအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔ သေဘာတူပါမည္။

10) မူဝါဒမ်ား မြန္းမံျခင္း

အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ ကိုယ္ေရးသတင္းအခ်က္လက္မ်ားအသံုးျပဳေနမွဳမ်ား နွင့္ လက္ရွိစုစည္းထားေသာ မူဝါဒမ်ားကို အစဥ္အျမဲ ေခတ္မီစြာ သိရွိနိုင္ေစရန္အတြက္ ေျပာင္းလဲထားေသာ မူဝါဒမ်ားအား ဤေနရာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပေပးရလိမ့္မည္။ အေျခခံမူဝါဒေပၚတြင္ ကိုးကားပါ။

11) အျမင္မ်ား၊ ျပႆနာမ်ား နွင့္ သိျမင္မွဳမ်ား

ကိုယ္ေရးမူဝါဒ မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ေနသည္ဟု ယံုႀကည္လ်ွင္ စံုစမ္းေရး ေနရာမွာ ဆက္သြယ္ေပးပါ။ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပႆနားမ်ားကို စီစစ္ျပီး အီးေမး ျဖင့္ျပန္လည္အေႀကာင္းျပန္ေပးပါလိမ့္မည္။ သင့္ေတာ္ေသာလုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားနွင့္လိုအပ္သလို ကုစားေပးနိုင္ဖို႔လည္း ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ပါလိမ့္မည္။