အသံုးျပဳေနေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

ယန္းမာ ဝက္ဆိုဒ္မွ ႀကိဳဆိုပါ၏
ယန္းမာ ဝက္ဆိုဒ္ https://yanmar.com/ နွင္ http://www.yanmar.co.jp ဤ ဝက္ဆိုဒ္ကို အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ သင္ နွင့္ ဤဝက္ဆိုဒ္ကိုအသံုးျပဳသူ( စက္ဝယ္ယူအသံုးျပဳသူမ်ားကို ရည္ရြယ္ပါသည္) တို႔သည္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အေျခေနမ်ားနွင့္ စည္းကမ္းမ်ားကို သိရွိနားလည္ျပီး သေဘာတူျပီးသားျဖစ္ရပါမည္။
ယန္းမာ အုပ္စုအဖြဲ႔ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ယန္းမာ၏ ကိုယ္ေရး မူဝါဒလမ္းစဥ္မ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားအားလံုးကို ရည္ရြယ္ပါသည္။

1. ကိုယ္ေရးသတင္းအခ်က္လက္မ်ားအားကာကြယ္ျခင္း

ဝယ္ယူအားေပးသူမ်ား၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္လက္မ်ားကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ားအတြက္ ယန္းမာ ကိ္ုယ္ေရးမူဝါဒမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အသံုးျပဳသူမ်ား စိတ္ေအးသက္သာစြာျဖင့္ ဝက္ဆိုဒ္ကို အသံုးျပဳနိုင္ေစရန္အတြက္ ယန္းမာသည္ ကိုယ္ေရး မူဝါဒ လမ္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္ေရးသတင္းအခ်က္လက္မ်ား ကာကြယ္ျခင္းမ်ားကို အေသးစိတ္ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ကိုယ္ေရးမူဝါဒ မ်ားကို ေက်းွဇူးျပဳျပီးေလ့လာပါ။

2. ကိုယ္ေရးသတင္းအခ်က္လက္မ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ျပသေနခ်ိန္မ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္သတိေပးခ်က္မ်ား

ကိုုယ္ေရး မူဝါဒ လမ္းစဥ္မ်ား နွင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား နွစ္မ်ိဳးလံုးအား ဖတ္ႀကည့္နားလည္ သေဘာတူျပီးမွသာလ်ွင္ ကိုယ္ေရး သတင္းအခ်က္လက္မ်ားအား ေလ့လာခြင့္ျပဳပါမည္။

3. သိျမင္နိုင္သည့္ပိုင္ဆိုင္မွဳ အခြင့္ေရးမ်ား

ကုန္သြယ္မွဳ အမွတ္သားမ်ား၊ ဒီဇိုင္းမ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား၊ စီမံထားမွဳမ်ား နွင့္ စာအေရးသားမ်ား အပါဝင္ ဝက္ဆိုဒ္ေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ သတင္းမ်ားနွင့္ ေခါင္းစီးမ်ားအားလံုးကို မူပိုင္ခြင့္ ဥပေဒ၊ ကုန္သြယ္ခြင့္ ဥပေဒမ်ား နွင့္ အျခားကာကြယ္ခြင့္ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ကာကြယ္ထားပါသည္။

4. ႀကည့္ရွဳမွတ္တမ္းမ်ားနွင့္ တစ္ဦးခ်င္းေလ့လာမွဳမ်ား၏ အသံုးဝင္မွဳမ်ား

ဤဝက္ဆိုဒ္တြင္ တစ္ဦးခ်င္းစီ အသံုးျပဳမွဳ မွတ္တမ္းမ်ားကို စာရင္းဇယားမ်ားျပဳလုပ္ေပးျပီး ဝက္ဆိုဒ္အသံုးျပဳမွဳနွင့္ အသံုးျပဳသူ ဝင္ေရာက္ျခင္းတို႔ အဆင္ေျပေစရန္ နွင့္ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ ေဖာ္ျပမွဳမ်ား ေႀကာ္ျငားမ်ား ကို အဆင္ေျပေစရန္ အတြက္ သတင္းခ်က္လက္မ်ားကို အသံုးျပဳထားပါသည္။ အသံုးျပဳမွဳမွတ္တမ္းမ်ားဆိုသည္မွာ အသံုးျပဳသူ၏ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ ထိန္သိမ္းထားမွဳမ်ား၊ ဝင္ေရာက္မွဳပိုင္းမ်ားတြင္ သတင္းအခ်က္လက္မ်ား ထိန္းသိမ္းထားျခင္းမ်ားနွင့္ ဝက္ဆိုဒ္ အသံုးျပဳမွတ္တမ္းမ်ား အားလံုးကို ဆိုလိုပါသည္။
ဝက္ဆိုဒ္တြင္ အသံုးျပဳထားေသာ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ လူပုဂၢိဳလ္ေရး ပိုင္းသတ္မွတ္္ခ်က္မ်ား မပါဝင္ပါ။ ယန္းမာ၏ ကိုယ္ေရးသတင္းအခ်က္လက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားနွင့္အညီ အက်ံဳးဝင္ေသာ အသံုးျပဳသူ၏ သတင္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ျပီး မွတ္တမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အသံုးျပဳေနေသာ မွတ္တမ္းမ်ားကို ကိုယ္ေရးအခ်က္လက္မ်ားအေနျဖင့္ အသိမွတ္ျပဳထားသလို ကိုယ္ေရး မူဝါဒ လမ္းစဥ္မ်ားနွင့္အညီ ယန္းမာမွ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျပီး ကိုင္တြယ္ စီမံေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။
ဤျဖစ္စဥ္မ်ားနွင့္ပတ္သတ္ျပီး အသံုးျပဳသူမွ မွတ္တမ္းမ်ားအား အသိမွတ္မျပဳလိုလွ်င္ အသံုးျပဳသူသည္ သတင္းအခ်က္လက္မွတ္တမ္းမ်ားကို အသံုးမျပဳဖို႔ တားျမစ္နိုင္စြမ္းရွိနိုင္ပါသည္။ထိုသို႔ မွတ္တမ္းမ်ားဖယ္ရွားျခင္းမ်ားသည္ ဝက္ဆိုဒ္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာအခ်ိဳ႔အား အေနွာင့္ခ်က္ျဖစ္ေစနိုင္ပါသည္။

5. သတင္းထုတ္ျပန္ေႀကာ္ျငာခ်က္မ်ား

ဤ ဝက္ဆိုဒ္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ယန္းမာ ကုမၸဏီမွ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ပါသည္။ အမ်ားျပည္သူမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္လက္မ်ားကို သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ေနရာတြင္ တင္ျပေပးေသာေႀကာင့္ ကိုယ္ေရးသတင္းအခ်က္လက္မ်ားကို သတိထားႀကည့္ေစရန္မွာ အသံုးျပဳသူမ်ား၏ တာဝန္သာ ျဖစ္ပါသည္။

6. ဝက္ဆိုဒ္ေနရာမ်ား

ဤဝက္ဆိုဒ္တြင္ တတိယေျမာက္ ပါတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွ ကမ္းလွမ္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ အျခား အျပင္ ဝက္ဆိုဒ္မ်ားနွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ေနရာမ်ားလည္းပါဝင္ပါသည္။

7. ဝက္ဆိုဒ္ခ်ိတ္ဆက္မွဳမ်ား

ဝက္ဆိုဒ္မ်ားသို႔ တရားမဝင္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း တည္ေထာင္ျခင္းမ်ားကို တားျမစ္ထားပါသည္။
ဝက္ဆိုဒ္မ်ားနွင့္ခ်ိတ္ဆက္ခ်င္ေသာ မည္သူမဆို ယန္းမာ နွင့္ ဆက္သြယ္ရပါမည္ျဖစ္ျပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရပါမည္။
ယန္းမာသို႔ဆက္သြယ္သည့္အခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ မျဖစ္မေန ျဖည့္စြပ္ရမည့္အရာမ်ား ( နာမ္မည္၊ ကုမၸဏီအမည္၊အဖြဲ႔စည္းအမည္၊တာဝန္ခံ အမည္၊ ဖုန္းနံပါတ္၊ ဝက္ဆိုက္ အမည္မ်ား) ကို ေအာက္ပါ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေသခ်ာဖတ္ျပီးနားလည္းသေဘာတူျပီးမွ ျဖည့္ေပးဖို႔ေတာင္းဆိုပါရေစ။
စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ၊ ယန္းမာ မွ ေတာင္းဆိုထားေသာ အခ်က္လက္မ်ားနွင့္ဆက္စပ္ေနေသာအေျကာင္းရာမ်ားကို နွစ္ပတ္အတြင္း ျပန္လည္အေႀကာင္းျကားေပးပါလိမ့္မည္။ တာဝန္ရွိသူမွ ခြင့္ျပဳျခင္းမျပဳခင္ ဝက္ဆိုက္ ခ်ိတ္ဆက္မွဳမ်ားကို တားျမစ္ထားပါလိမ့္မည္။

 • ယန္းမာသည္ ေဘာင္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ အခ်ိတ္ဆက္ေနရာမ်ားကို ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ပါ။ ယန္းမာ၏ တရားဝင္ အမွတ္တံဆိပ္ မ်ားကို ေက်းဇူးျပဳ၍ အသံုးျပဳေပးေစလိုပါသည္။
 • စံခ်ိန္စံညြန္းအရ ခ်ိတ္ဆက္ ဆက္သြယ္ရမည့္ လိပ္စာကို အေပၚဆံုးမွာ ညြန္ျပထားပါသည္။ ဤေနရာတြင္ အသံုးျပဳသူမွ အျခားစာမ်က္နာသို႔ ခ်ိတ္ဆက္ခ်င္ပါက အသံုးျပဳသူသည္ သြားေရာက္ေလ့လာခ်င္ေသာ အျခားစာမ်က္နာ၏ ကုဒ္အမွတ္သားမ်ားကို ေသခ်ာစြာေဖာ္ျပေပးရမည္။
 • ယန္းမာမွ လိုအပ္သည့္ေျပာင္းလဲမွဳမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္ သို႔မဟုတ္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို အသိေပးမွဳမရွိပဲ ျဖတ္ေတာက္သြားပါလိမ့္မည္။
 • ဝက္ဆိုက္အတြက္ ေလ်ာက္လြာတင္သြင္းထားခ်ိန္တြင္ ရရွိထားေသာ မည္သည့္ ကိုယ္ေရးသတင္းအခ်က္လက္မ်ားကိုမဆို ကိုယ္ေရးမူဝါဒလမ္းစဥ္အရ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ စီမံေဆာင္ရြက္ပါလိမ့္မည္။

ယန္းမာသည္ ေအာက္ပါေဖာ္ျပထားေသာ ခ်ိတ္ဆက္ရမည့္ေနရာမ်ားအား ခြင့္ျပဳေပးမည္မဟုတ္ပါ။

 • ယန္းမာ အုပ္စုအဖြဲ႔ ကုမၸဏီမ်ား သို႔မဟုတ္ တတိယ အဖြဲ႔စည္း တို႔၏ မူဝါဒလမ္းစဥ္မ်ား သို႔မဟုတ္ လူ႔အခြင့္ေရးမ်ား၊ ဂုဏ္သတင္းမ်ား ပိုင္ဆိုုင္မွဳမ်ားကိုးခ်ိဳးေဖာက္ေနေသာ မည္သည့္ ေနရာမ်ားမဆို။
 • ယန္းမာ အုပ္စုအဖြဲ႔ ကုမၸဏီမ်ား သို႔မဟုတ္ တတိယ အဖြဲ႔စည္းတို႔၏ ယံုႀကည္ကိုးစားမွဳမ်ားကို ဆံုးရွံုးေစေသာ အေႀကာင္းရာမ်ား သို႔မဟုတ္ အတင္းစကားေျပာသည့္သေဘာသက္ေရာက္ေစသည့္ ေနရာမ်ား သို႔မဟုတ္ ထိုသို႔သေဘာသက္ေရာက္ေစသည့္ ခ်ိဳးေဖာက္ေနသာ မည္သည့္ေနရာမ်ားမဆို။
 • ယန္းမာ အုပ္စုအဖြဲ႔ ကုမၸဏီမ်ား သို႔မဟုတ္ တတိယ အဖြဲ႔စည္းတို႔၏ မူပိုင္ခြင့္မ်ားအပါဝင္ ပိုင္ဆိုင္သည့္အရာမ်ားနွင့္ပတ္သတ္၍ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ေနေသာ မည္သည့္ေနရာမ်ားမဆို။
 • အမ်ားျပည္သူမ်ားနွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အမိန္႔စာမ်ားနွင့္ စာရိတၱပိုင္းမ်ားတြင္ စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္ေနေသာ မည္သည့္ ေနရာမ်ားမဆို။

ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိျပီးသား လင့္ခ္ မ်ားကို ျပန္လည္ ဖယ္ရွားေပးဖို႔ရန္ တတိယ အဖြဲ႔စည္းမ်ားမွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ဆိုက္မ်ားကို ေမတၱာရပ္ခံနိုင္ပါသည္။ ယန္းမာ စည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ေသခ်ာ ခြင့္ျပဳခ်က္မရေသာ ဆိုက္မ်ားကို မဆိုလိုပါ။
ယန္းမာ မွ ဖယ္ရွားေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုပါက ခ်က္ခ်င္း ဖယ္ရွားေပးရမည္။
တတိယ ပါတီ အဖြဲ႔မ်ားမွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ဆိုက္မ်ားသည္ ယန္းမာ၏ စီမံထိန္းခ်ဳပ္မွဳေအာက္တြင္ မရွိေနပါက ယန္းမာမွ တာဝန္ယူလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ မည္သို႔ေသာ အေႀကာင္းရာမ်ားကိုမဆို ဆိုလိုပါသည္။

8. အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုျပဳခ်က္ (ျငင္းဆို)

ယန္းမာမွ ၄င္း၏ကိုယ္ပိုင္နည္းပညာဖြံ႕ျဖိဳးမွဳအျဖစ္၊ မည္သည့္အၾကံျပဳခ်က္မဆို ၊ အၾကံဥာဏ္မ်ား၊ အဆိုျပဳခ်က္ (သို႔မဟုတ္)ေထာက္ပံ့ေပးသည့္အခ်က္အလက္မ်ား အား ယန္းမာမွဳ သံုးစြဲသူမ်ားသို႔ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအတိုင္း ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးပါသည္။

 1. မည္သည့္ အၾကံဥာဏ္၊အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊အဆိုျပဳခ်က္မ်ား (သို႕မဟုတ္)ေထာက္ပံ့ေပးသည့္အခ်က္အလက္မ်ား ၊အမွဳ၏ျခြင္းခ်က္ႏွင့္အတူ တရား၀င္အဆိုျပဳမွဳမ်ားအတြက္ အမ်ားပိုင္ေတာင္းဆိုမွဳကိုတင္ျပျခင္းမ်ားအား ယန္မားမွ လက္ခံလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။
 2. အီလက္ထေရာနစ္ ေမးျဖင့္မည္သည့္ အၾကံဥာဏ္၊အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊အဆိုျပဳခ်က္မ်ား (သို႕မဟုတ္)ေထာက္ပံ့ေပးသည့္အခ်က္အလက္မ်ား အား အား ယန္မားမွ လက္ခံလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။
 3. အထက္ပါေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ ယန္းမာမွ အီလေထာနစ္ ေမး သို႔မဟုတ္ စာတိုက္ျဖင့္ လက္ခံရရွိေသာ မည္သည့္မႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ စိတ္ကူးမ်ား၊ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားအရ ဤအႀကံျပဳခ်က္မ်ားပို႔ေဆာင္ေသာ အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ ေအာက္ပါ အေျခေနမ်ားကို သိရွိနားလည္သေဘာေပါက္ျပီးသားဟုယူဆပါမည္။
  1. ယန္းမာသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးေသာ မည္သည့္မႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ စိတ္ကူးမ်ား၊ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားမဆို အေျခခံ လ်ိဳ႔ဝွက္ခ်က္မ်ားအေနျဖင့္ ရွိေနေသးမည္မဟုတ္ပါ။ လ်ိဳ့ဝွက္တာဝန္အေနျဖင့္ မသက္မွတ္ေသးပါ။
  2. အႀကံျပဳခ်က္မ်ား စိတ္ကူးမ်ား အဆိုျပဳခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားအရာမ်ားအတြက္ လက္ခံျခင္း အကဲျဖတ္သံုးသက္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ယန္းမာကို တာဝန္ရွိသူဟုမသက္မွတ္ပါ။
  3. ျပပြဲမ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူမ်ားအား ထုတ္ျပန္ေၾကျငာထားသည့္ ယန္မား ထုတ္ကုန္မ်ား သို့မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား ၊ ဆင္တူ သို႔ မည္သည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအားလံုး သို့ တစိတ္တပိုင္းအားျဖင့္တူညီမွဳ ၊ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ား၊ အဆိုျပဳခ်က္ သို႔မဟုတ္ ယန္မားထံသို႔ ပို႕ေဆာင္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ တစံုတရာ အတြက္ ယန္မားမွ တာ၀န္မယူပါ၊ သံုးစြဲသူအတြက္ (သို႔) တတိယ အဖြဲ႕အည္းအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေဆာင္မည္မဟုတ္ပါ။

9. တားျမစ္ခ်က္

ယင္း၀က္ဆိုက္ေတြကိုအသံုးျပဳသည့္အခါ ေအာက္ပါလုပ္ရပ္မ်ားအားပိတ္ပင္ထားပါသည္။

 1. ယန္းမာသို႕ဆံုးရွံဳးရန္ (သို့မဟုတ္) ပ်က္စီးဆံုးရွံဳးေစရန္ လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ား (သို႔) မည္သည့္ တတိယ ပါတီမဆို
 2. ျပစ္မွဳဆိုင္ရာလုပ္ရပ္မ်ား (သို႔မဟုတ္) ရာဇ၀တ္မွဳလွဳပ္ရွားမွဳႏွင့္အတူ ဆက္ႏြယ္ေနေၾကာင္း မည္သည့္လုပ္ရပ္မဆို
 3. ယန္းမာထံမွ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာသေဘာတူညီခ်က္မပါဘဲ လုပ္ငန္း(သို႔မဟုတ္) ေရာင္းအားလွဳပ္ရွားမွဳမ်ား
 4. ကြန္ပ်ဴတာ ဗိုင္းရပ္ပိုးမ်ား ပ်ံ႕ႏွံပါ၀င္ေစရန္ မည္သည့္လ်ွိဳ႕၀ွက္လုပ္ၾကံမွဳမ်ား မဆို
 5. အပလီေကးရွင္းမ်ား ၊ အသိေပးခ်က္မ်ား ၊အစီရင္ခံစာမ်ား တစ္ခု(သို႔မဟုတ္) လိမ္လည္မွဳကို အီးေမးလိပ္စာ ၊ဒါမွမဟုတ္ တတိယလူတစ္ဦးသို႕မဟုတ္ ပါတီပိုင္ အီးေမးလိပ္စာကိုသံုးျပီး အျခားမည္သည့္ဆက္သြယ္ေရး၏လက္ေအာက္ခံအျဖစ္ဆက္သြယ္ျခင္း။
 6. ယန္းမာမွ မသင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္းယူဆထားသည့္မည္သည့္လုပ္ရပ္ကိုမဆို

10. မသက္ဆိုင္ေၾကာင္းရွင္းလင္းခ်က္

အဆိုပါ၀က္ဆိုက္ အသိေပးစာမပါပဲ ထုတ္ေ၀ျခအေၾကာင္းအရာအား ေျပာင္းလဲျခင္း (သို႔) ပယ္ဖ်က္ျခင္း မ်ားလုပ္ေဆာင္နိဳင္ပါသည္။
၀က္ဆိုက္အားျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ အခ်က္အလက္မ်ားတိက်မွန္ကန္ရန္ (သို႕မဟုတ္) ယင္း၀က္ဆိုက္ေပၚတြင္ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀သည့္ ပစၥည္းမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားအား ယန္းမာမွ အာမခံ မေပးပါ။
အသံုးျပဳသူေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည့္ မည္သည့္ပ်က္စီး ဆံုးရွံဳးမွဳမဆို ယန္မားမွ တာ၀န္ယူလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ ထိုသည္ကား အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာျခင္း (သို႕) ၀က္ဆုိက္ကိုအသံုးမျပဳနိဳင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
အဆိုပါ၀က္ဆိုက္တြင္ ထုတ္ကုန္၏ အခ်က္အလက္မ်ား (သို႔) ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား ပါ၀င္ပါလိမ့္မည္။ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားအား အခ်ိဳ႕နိဳင္ငံၾကီးမ်ားတြင္ (သို႔မဟုတ္)တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားတြင္ အသံုးျပဳနိုင္ရန္ ရရွိနိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ထို ကိစၥအေပၚတြင္ သင္၏သိရွိနားလည္ေပးရန္ ယန္မားမွ ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။

11. အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ဥပေဒ ႏွင့္ စီရင္ပိုင္ခြင့္

၀က္ဆိုဒ္ အသံုးျပဳျခင္း ႏွင့္ အသံုးျပဳရမည့္အေျခအေနမ်ားအား ဂ်ပန္ ဥပေဒႏွင့္ အညီ ထိန္းခ်ဳပ္ထားလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ၀က္ဆိုက္ အသံုးျပဳမွဳ ေၾကာင့္ဆက္စပ္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ မည္သည့္ အျငင္းပြားမွဳအားမဆို အိုဆာကာ ခရိုင္တရားရံုး၏ သီးသန္႕တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ေအာက္တြင္သာ ေျဖရွင္းမည္ျဖစ္သည္။