တရားမဝင္ေဈးကြက္မ်ားသတိေပးျခင္း

တရားမဝင္ေရာင္းကုန္ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ သတ္မွတ္ထားေသာ နိုင္ငံအတြက္သာ ဒီဇိုင္းသတ္မွတ္ထုတ္လုပ္ထားေသာ အမွတ္တံဆိပ္ပါ ပစၥည္းမ်ားကို မူလကုန္အမွတ္တံဆိပ္ပိုင္ရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲ အျခား တိုင္းျပည္သို႔ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ တင္သြင္းလာေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားဟု ရိုးရွင္းစြာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုနိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ယန္းမာ ကုမၸဏီ မွ မူလအမွတ္တံဆိပ္ ဒီဇိုင္းမ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ယန္းမာ တံဆိပ္ပါ လယ္ထြန္စက္မ်ား၊ ေျမတူးစက္မ်ား၊ ေျမသယ္စက္ႀကီးမ်ားအား တင္သြင္းအသံုးျပဳရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာ ဂ်ပန္ သို႔မဟုတ္ အျခားနိုင္ငံမ်ားမွအပ ေနာက္ထက္ နိုင္ငံမ်ားသို႔ ယန္းမာ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မပါပဲ တတိယ ပါတီတစ္ခုအေနျဖင့္ တင္သြင္းေရာင္းခ်ျခင္းမ်ိဳးကို ဆိုလိုပါသည္။

ယန္းမာအမွတ္တံဆိပ္ပါ လယ္ယာသံုးစက္ပစၥည္းမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္မ်ား၊ မီးအားေပးစက္မ်ား နွင့္ အျခား ေရာင္းကုန္ ပစၥည္းမ်ား ကို သတ္မွတ္ထားေသာတိုင္းျပည္မ်ားတြင္သာ အသံုးျပဳဖို႔ ရည္ရြယ္ထားေသာေႀကာင့္ အျခားတိုင္းျပည္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေႀကာင္းတရားေတြေႀကာင့္ စံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားနွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားမကိုက္ညီနိုင္ပါ။ အမွတ္တံဆိပ္ပါ ေရာင္းကုန္ မ်ားကိုလည္း ရည္ရြယ္သည့္နိုင္ငံ နွင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ တင္သြင္းခြင့္ရွိသူမ်ားျဖင့္လည္းျဖန္႔ျဖဴးေနပါသည္။ တစ္ခ်ိဳ႔ မတူညီမွဳမ်ားသည္ စက္မ်ား၏စိတ္ခ်ယံုႀကည္စြာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားကို အေနွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစနိုင္ပါသည္။
ၸဤသို႔ေသာ ေဘးကင္းလံုျခံဳေစေသာ ယူဆခ်က္မ်ားရလဒ္မ်ားအရ နွင့္ ယန္းမာ၏ အမွတ္တံဆိပ္နွင့္ ဂုဏ္ရည္အဆင့္တန္းမ်ားကို ကာကြယ္နိုင္ေစရန္ တရားမဝင္တင္သြင္းေရာင္းခ်သည့္ ယန္းမာအမွတ္တံဆိပ္ပါ လယ္ထြန္စက္မ်ား၊ ေျမတူးစက္မ်ား၊ ေျမသယ္စက္မ်ား ကို အားေပးေထာက္ပံ့မွဳမရွိသလို အစားထိုး အပိုပစၥည္းမ်ားကိုလည္း တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။

ယန္းမာကုမၸဏီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မပါရွိပဲ သင္တို႔နိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ အသံုးျပဳေနသည့္ စက္ႀကီးမ်ားကိုလည္း ယန္းမာ မွ အာမခံခ်က္ေပးနိုင္းမည္မဟုတ္ပါ။

တရားမဝင္တင္သြင္းေနေသာ ယန္းမာ အမွတ္တံဆိပ္ပါ စက္ႀကီးမ်ားနွင့္ပတ္သက္ျပီး ေမးျမန္းလိုသည္မ်ားရွိလ်ွင္ ဆက္သြယ္ေရးနွင့္သတင္းအခ်က္လက္ ေနရာတြင္ ဆက္သြယ္ေပးေစလိုပါသည္။