စာရွက်စာတမ်းဒေါင်းလုပ်

လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း

လယ်ထွန်စက်

စပါးရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့စက်

လက်တွန်းထွန်စက်