Nghiên cứu

Research to Realize Maximum Prosperity with Minimum Resources
  
Bio Innovation Center's Bio-Research Areas

3 lĩnh vực chính

Genetics & Plant Breeding Research

01 Nghiên cứu Di truyền & Nhân giống cây trồng

  • Phù hợp với giống cây trồng, máy móc, hệ thống
  • Nuôi cấy mô
Cultivation & Environment Data Visualization

02 Trực quan hóa Dữ liệu Trồng trọt & Môi trường

  • Phân tích môi trường Hothouse
  • Theo dõi cách thực vật phản ứng với môi trường của chúng
Microorganism Utilization

03 Sử dụng vi sinh vật

  • Xử lý cặn bằng vi sinh vật đất
  • Tăng cường chức năng thực vật bằng cách sử dụng vi sinh vật cộng sinh