• A SUSTANBLE FUTURE

  • Máy gặt đập liên hợp: Model mới 2016 AW82V, S-VN Gầm cao, Bánh xích rộng, Thất thoát lúa ít và Tuốt lúa sạch.

  • Động cơ  khí thải Tier 4 Mục tiêu cuối cùng: Sản sinh khí thả sạch hơn không khí chúng ta hít thở.