Home Kontakta oss Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Yanmar Marine International B.V. (kallat ”företaget”), i samband med tillhandahållandet av tjänster som marknadsföring, försäljning, kundservice, garanti och teknisk support (kallade ”tjänsten”) till våra kunder (kallade ”kunderna”), i syfte att följa EU:s allmänna dataskyddsförordning (”GDPR”), och för att på lämpligt sätt behandla kundernas personuppgifter, fastställer härmed detta ”Sekretessuttalande” (denna ”Sekretesspolicy”).

1. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

(1) Definitioner

Med ”personuppgifter” avses all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person, inklusive och utan begränsning, namn, adress, födelsedatum, telefonnummer, e-postadress och användar-ID för kunderna.
Med ”behandling” avses varje åtgärd eller uppsättning av åtgärder som utförs på personuppgifter eller på uppsättningar personuppgifter, oavsett om de är automatiserade, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, hämtning, läsning, användning, avslöjande genom överföring, spridning eller på annat sätt tillgängliggörande, anpassning eller kombination, begränsning, radering eller förstöring.
”Personuppgiftsansvarig” avser en juridisk person osv. som, ensam eller tillsammans med andra, bestämmer syften och medel för behandlingen av personuppgifter.
”Personuppgiftsbiträde” avser en juridisk person osv. som behandlar personuppgifter på den personuppgiftsansvariges vägnar.

(2) Typer av personuppgifter som ska samlas in. Företaget samlar in följande typer av personuppgifter om kunderna i samband med tillhandahållandet av tjänsten:

namn , hem- eller företagsadress
telefon- och faxnummer
e-postadress
Relationer med vårt nätverk
Intressen för våra produkter
Cookies, när de interagerar på vår webbplats. Läs mer om vår cookiepolicy

(3) Syften med användning av personuppgifter
Företaget kommer att behandla kundernas personuppgifter för följande ändamål:

för att marknadsföra företagets produkter och tjänster
för att svara på förfrågningar och önskemål från kunderna
för att behålla information om garantianspråk
för att kontakta kunderna när servicekampanjer inleds
för att avgöra garantianspråk ska accepteras eller inte
för att utföra betalningar i relation till garantianspråk
för att tillhandahålla service efter utgången garanti
för att förbättra den upplevda kvaliteten av företagets produkter
för att hantera och övervaka kontakterna mellan företaget, kunderna och servicenätverket
för att förbättra kundupplevelsen och
för att tillhandahålla en kvalitetsupplevelse på nätet för användaren.

Om företaget ska behandla kundernas personuppgifter för andra ändamål än de ovanstående, kommer företaget att i förväg meddela kunderna om sådana nya ändamål och andra frågor som krävs enligt tillämplig lag.

Genom att uttrycka avsikten att ge sitt samtycke till denna sekretesspolicy kommer kunderna att anses ha samtyckt till företagets behandling av deras personuppgifter inom ramen för ovanstående ändamål, och företaget kommer att behandla kundernas personuppgifter baserat på sådana kunders samtycke; dock kan kunderna återkalla ett sådant samtycke när som helst, ett sådant återkallande påverkar inte någon legitim behandling som utfördes i enlighet med samtycket före återkallandet. Företaget kan även behandla kundens personuppgifter inom ramen för ovanstående ändamål på rättslig grund som är tillåten enligt GDPR.

Företaget kan kräva att kunderna lämnar sina personuppgifter i samband med tillhandahållandet av tjänsterna. I sådana fall, om vissa kunder inte lämnar sina personuppgifter, kan det hända att företaget inte kan tillhandahålla tjänsterna.

(4) Lagringsperiod
Företaget kommer att behålla kundernas personuppgifter i den utsträckning som företaget behöver sådan information för att uppnå de syften för användningen som anges i punkt 1.(3) ovan och kommer omedelbart att radera desamma när sådan information inte längre är nödvändig.

(5) Tredjelandsöverföring
Företaget kan tillhandahålla kundernas personuppgifter till tredje part, såsom dotterbolag och filialer till företaget, återförsäljare, molnleverantörer och entreprenörer till företaget osv. för att genomföra de ändamål som anges ovan. Sådana tredje parter som företaget kan tillhandahålla kundens personuppgifter till inkluderar de som finns i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES” inklusive, utan begränsning, Japan; detsamma gäller nedan), och kunderna anses ha samtyckt till följande frågor genom att samtycka till denna sekretesspolicy:

(a) Vissa länder utanför EES kanske inte är försedda med samma nivå av dataskyddslagar som EES, så det kan hända att en del av de rättigheter som ges kunder inom EES kanske inte är tillgängliga.
(b) Kundernas personuppgifter kan tillhandahållas och behandlas för de ändamål som anges i 1.(3) ovan.
(c) Kundernas personuppgifter kan lämnas till tredje part i ett land utanför EES.

(6) Utlämnande, korrigering och andra förfaranden rörande personuppgifter
Kunderna har rätt till åtkomst, begäran om rättelse, begäran om radering, begäran om att begränsa behandlingen, att invända mot behandlingen och begära dataportabilitet, med avseende på de personuppgifter som företaget behåller enligt bestämmelserna i relevanta lagar och förordningar. Sådana förfrågningar ska ställas till den kontaktpunkt som anges i ”5. Kontakt” enligt nedan. Företaget kan neka till kundens begäran om företaget anser att det inte finns någon grund för en sådan begäran eller om begäran anses vara överdriven.
Kunderna kan lämna in invändningar hos de dataskyddsmyndigheter som har jurisdiktion över platsen för kundernas hemvist med avseende på företagets behandling av deras personuppgifter.

(7) Avregistrera sig från direktmarknadsföring
Om kunderna vill avsluta prenumerationen på företagets direktmarknadsföring bör sådana kunder kontakta den kontaktpunkt som anges i ”Kontakt” nedan.

2. SÄKERHETSHANTERINGSÅTGÄRDER

För att skydda personuppgifterna från obehörig åtkomst och förlust osv., med hänsyn till typen av personuppgifter, graden av känslighet och graden av påverkan för kunderna, inklusive ekonomiskt inflytande och psykisk skada i händelse av en personuppgiftsincident, har företaget utvärderat och noggrant bedömt riskerna för personuppgiftsincidenter och har genomfört nödvändiga och lämpliga personliga, organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder i enlighet med sådana risker för personuppgiftsöverträdelser, och kommer dessutom att granska sådana säkerhetshanteringsåtgärder vid behov, skapa förfaranden för att vidta korrigerande åtgärder och göra ständiga ansträngningar för att förbättra säkerheten.

Företaget kommer att anstränga sig för att på ett lämpligt sätt hantera personuppgifter genom att begränsa tillträdet för utomstående till de kontor där behandlingen av personuppgifter sker, genomföra utbildningsaktiviteter för att öka medvetenheten riktad till alla tjänstemän och anställda som är involverade i skyddet av personuppgifter och utse ansvariga chefer för varje division som behandlar personuppgifter. Om företaget i sin roll som personuppgiftsansvarig kontrakterar ett personuppgiftsbiträde ska företaget välja ett personuppgiftsbiträde som kan genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder och ska hantera ett sådant personuppgiftsbiträde på ett lämpligt sätt. I enlighet med GDPR ska företaget utarbeta register över behandlingen av personuppgifter.

3. BARN

Observera att denna webbplats inte är avsedd för barn under 16 år. Om ett barn under 13 år har lämnat personlig identifierbar information till Yanmar via vår webbplats kan en förälder eller vårdnadshavare kontakta ymi-privacy@yanmar.com för att begära att informationen raderas från våra register. Efter mottagandet av en sådan begäran kommer Yanmar att göra rimliga ansträngningar för att radera barnets information från våra register.

4. AMERIKANSKA INVÅNARE I KALIFORNIEN

Kaliforniens lag (CCPA) tillåter invånare i Kalifornien att kostnadsfritt begära ut personlig information som innehas av Yanmar. Invånare i Kalifornien kan göra en sådan begäran skriftligen via e-post ymi-privacy@yanmar.com med sitt namn och anteckna CCPA i e-postmeddelandets ämnesrad eller genom att ringa 1-727-803-6565 (eller avgiftsfritt 1-800-545-4574). Inom 30 dagar efter mottagandet av en sådan begäran kommer vi att svara med identifikation av den personliga informationen som Yanmar besitter.

Avsnitt 1798.83 i den kaliforniska civillagen ”Shine the Light”, tillåter invånare i Kalifornien att en gång om året begära ut och kostnadsfritt få information om de personuppgifter (enligt definitionen i kalifornisk lag), som vi lämnar ut till viss tredje part (om så har skett) för direkt marknadsföringsändamål under föregående kalenderår. Kaliforniska invånare kan göra en sådan begäran skriftligen via e-post till ymi-privacy@yanmar.com med namn och adress och notera ”California Shine the Light Request” i ämnesraden i e-postmeddelandet. Inom 30 dagar efter mottagandet av sådan begäran, och då detta krävs enligt lag, skickar vi dig en lista över kategorierna av personlig information som lämnats ut för tredjeparts direktmarknadsföring under det närmast föregående kalenderåret, tillsammans med namnen och adresserna på dessa tredje parter.

5. KONTINUERLIG FÖRBÄTTRING

Företaget ska kontinuerligt se över och revidera sina ansträngningar beträffande behandlingen av personuppgifter för att motsvara förändringar i GDPR, behandlingsmetoder och miljöhänsyn.

6. ÄNDRINGAR AV DENNA SEKRETESSPOLICY

Företaget kan när som helst ändra denna sekretesspolicy. Företaget ska fastställa ändringens första giltighetsdatum och informera kunderna 30 dagar före ett sådant ikraftträdande genom publicering på vår webbplats och kundportal. Kunder som fortsätter att använda tjänsten vid första giltighetsdatum eller därefter ska anses ha samtyckt till den ändrade sekretesspolicyn.

7. KONTAKT

Företagets kontaktpunkt beträffande denna sekretesspolicy är den som visas nedan. Eventuella frågor eller funderingar angående denna sekretesspolicy eller företagets behandling av personuppgifter eller varje begäran angående åtkomst, rättelse, radering, begränsning av behandlingen eller dataportabilitet av personuppgifterna ska skickas till denna kontaktpunkt:

Yanmar Marine International B.V.
Planning Department
Brugplein 11, Almere
+31-36-5493200
ymi-privacy@yanmar.com

Home Kontakta oss Sekretesspolicy
Skip to content