VISION 02 A Society Where People Can Work and Live with Peace of Mind

SOLUTIONGiảm bớt gánh nặng cho người lao động và thay đổi công việc khó khăn thành công việc thoải mái.

Sự phát triển của công nghệ nhằm cải thiện sự an toàn và kiểm soát máy móc cùng phương tiện, cũng như công nghệ dẫn đến tự động hóa và độc lập trong các nhiệm vụ khác nhau. Chúng tôi tạo ra một môi trường nơi mọi người có thể thoải mái làm việc, vừa tăng năng suất, vừa giảm bớt gánh nặng cho người lao động.

Robotics

Hệ thống điều hướng và neo đậu tự động giúp giảm bớt khối lượng công việc và tạo ra một tương lai an toàn và bảo mật.

Robotics

Máy kéo rô-bốt giúp cải thiện hiệu quả và độ chính xác trong khi giảm thiểu gánh nặng cho người lao động.

Robotics

Reducing burdens on workers for sustainable fisheries
Fish counting system.