ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จึงได้จัดทำประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว”) เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมของบริษัทในการเก็บรวบรม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( “พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ) โปรดอ่านประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างละเอียด เมื่อท่านได้ทำการเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือสื่อสารกับบริษัทฯ โดยผ่านบริการเครือข่ายสังคม (เช่น เฟซบุ๊ก, ไลน์ เป็นต้น) หรือลงทะเบียนสำหรับผลิตภัณฑ์/ลงมือชื่อเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ที่ขายโดยบริษัทฯ หรือการรับบริการจากบริษัทฯ และ/หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แก่บริษัทฯ ท่านจะถูกถือว่าท่านได้ยอมรับและให้ความยินยอมในข้อกำหนดของประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

1. คำจำกัดความ

“เจ้าของข้อมูล” หมายความว่า บุคคลธรรมดาแต่ละรายซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
“ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายความว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลโดยเฉพาะ เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด
“บริษัทในกลุ่มยันม่าร์” หมายถึง บริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด ในประเทศไทย และบริษัท ยันม่าร์ โฮลดิ้ง จำกัด (Yanmar Holding Co., Ltd.), บริษัท ยันม่าร์ เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด (Yanmar Power Technology Co., Ltd.) ในประเทศญี่ปุ่น และ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และ/หรือ บริษัทซึ่งบริษัท ยันม่าร์ โฮลดิ้ง จำกัด และ/หรือ บริษัท ยันม่าร์ เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด ถือหุ้นทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายในขอบเขตที่จำเป็นไม่เกินไปกว่าวัตถุประสงค์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจะทำการเก็บรวบรวมจะรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

 1. รายละเอียดส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, ที่อยู่, เพศ, อายุ, อาชีพ ฯลฯ
 2. รายละเอียดการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขโทรสาร, ที่อยู่อีเมล์ ฯลฯ
 3. รายละเอียดของสินค้า เช่น หมายเลขประจำเครื่อง, หมายเลขเครื่องยนต์ ฯลฯ
 4. รายละเอียดธุรกรรม เช่น วันที่ชำระเงิน เป็นต้น
 5. รายละเอียดทางการตลาด เช่น ความชอบของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

บริษัทฯจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 1. เพื่อเสนอ และ/หรือแนะนำผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการใดๆของบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มยันม่าร์
 2. เพื่อทำกิจกรรมทางการตลาดเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ / บริการของบริษัทฯ หรือ บริษัทในกลุ่มยันม่าร์
 3. เพื่อดำเนินการ, พัฒนา และ/หรือ เปลี่ยนแปลงในเรื่องที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์, การบริการ และ/หรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มยันม่าร์
 4. เพื่อตอบข้อซักถาม และคำขอจากเจ้าของข้อมูล
 5. เพื่อบริหารจัดการการดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, ระบบการสื่อสาร และความปลอดภัยทางเทคโนโลยี
 6. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบตลอดจนดำเนินการขั้นตอนใดๆ ทางกฎหมาย
 7. เพื่อบริหารความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยง
 8. เพื่อป้องกันการทุจริตซึ่งอาจเกิดขึ้น และ/หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ ที่แตกต่างไปจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น เว้นแต่

 1. ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่นั้นให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบและได้รับความยินยอมก่อนแล้ว
 2. บทบัญญัติแห่งพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้กระทำได้

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังที่ระบุไว้ข้างต้นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลในกรณีดังนี้

 1. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด
 2. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
 3. เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น
 4. เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัทฯ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่บริษัทฯ
 5. เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทฯ เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 6. เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ

บริษัทฯ อาจร้องขอเจ้าของข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนในการเข้าทำสัญญาหรือที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการได้ ในกรณีเช่นนี้ หากเจ้าของข้อมูลนั้นไม่ยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตน เจ้าของข้อมูลอาจไม่สามารถเข้าทำสัญญาหรือได้รับการบริการบางส่วนหรือทั้งหมดได้
ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว บริษัทฯ จะร้องขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลก่อนที่จะเก็บรวบรวมนั้น เว้นแต่ในกรณีที่กำหนดไว้ในพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นให้ บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

3. ระยะเวลาเก็บรักษา

บริษัทฯจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลภายในขอบเขตของบริษัทฯ จำเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูล ตามที่ระบุไว้ข้างต้นหรือที่กำหนดโดยกฎหมาย และจะลบข้อมูลดังกล่าวทันทีเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นอีกต่อไป

4. การเปิดเผยและโอนข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลแก่บุคคลภายนอก เช่น บริษัทย่อย และบริษัทในเครือของบริษัท , บริษัทในกลุ่มยันม่าร์, ผู้แทนจำหน่าย, ผู้ค้าปลีก, ผู้ให้บริการระบบคลาวด์และผู้รับจ้างของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมและใช้ตามที่ระบุไว้ข้างต้น บุคคลที่ภายนอกดังกล่าวที่บริษัทฯอาจส่งให้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลรวมถึงบุคคลภายนอกที่อยู่นอกประเทศไทย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะประเทศญี่ปุ่น)
นอกเหนือจากข้อความข้างต้น หากบริษัทฯต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปยังบุคคลภายนอกซึ่งอยู่ในต่างประเทศ บริษัทฯ จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลภายนอกนั้นมีมาตรการที่เพียงพอเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การทำสัญญามาตรฐานให้เป็นไปตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

เจ้าของข้อมูลมีสิทธิดังที่ระบุไว้นี้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ อาจปฏิเสธคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลในกรณีที่พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้กระทำได้

 1. สิทธิเพิกถอนความยินยอม อย่างไรก็ตาม การเพิกถอนความยินยอมจะไม่มีผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับความยินยอมอย่างถูกต้องไปก่อนหน้านั้น
 2. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาโดยไม่ได้รับความยินยอมของเจ้าของข้อมูล
 3. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเจ้าของข้อมูล
 4. สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลเมื่อใดก็ได้
 5. สิทธิขอให้บริษัทฯดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้
 6. สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 7. สิทธิขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 8. สิทธิร้องเรียนในกรณีที่บริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือประกาศที่ออกตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

6. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯจะทบทวนและแก้ไขด้วยความพยายามอย่างต่อเนื่อง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง วิธีการประมวลผลและสภาพแวดล้อม

7. การแก้ไขประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

บริษัทฯอาจจะแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเมื่อ บริษัทฯจะกำหนดวันที่มีผลใช้บังคับและแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบก่อนวันที่มีผลใช้บังคับ

8. ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

ผู้แทนจำหน่าย และ/หรือ ผู้จำหน่ายซึ่งขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นคนละนิติบุคคลกับบริษัทฯ ดังนั้น ผู้แทนจำหน่าย และ/หรือ ผู้จำหน่ายเหล่านั้นจึงมีประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว/นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นของตนเอง และมีความรับผิดชอบในการครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าและหรือเจ้าของข้อมูลของตน

9. การติดต่อ

ช่องทางติดต่อของ บริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นไปตามรายละเอียดที่ปรากฏด้านล่าง คำถามหรือข้อสงสัยใดๆ ที่เกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัทฯ หรือคำขอใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึง, การแก้ไข, การลบ, ข้อจำกัดของการประมวลผล หรือการเคลื่อนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล หรือคำขอในการใช้สิทธิใดๆ ของเจ้าของข้อมูล จะต้องส่งคำขอไปยังช่องทางติดต่อดังนี้

ชื่อบริษัท : บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด ที่อยู่ :นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เลขที่ 115 ซ.ฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 ประเทศไทย
โทร : 02-326-0700 (Ext. 826)
อีเมล์ : ysp-privacy@yanmar.com