พัฒนาเกษตรกรรมสู่ห่วงโซ่อุตสาหกรรมอาหาร สนับสนุนตั้งแต่แหล่งปลูกจนถึงโต๊ะอาหาร มุ่งสู่การเกษตรที่ยั่งยืน

พื้นที่เพาะปลูกที่มีจำกัด ความต้องการอาหารที่สูงขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของประชากร จำนวนเกษตรกรที่ลดลง
วันเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงวิถีการเกษตรเพื่อการสร้างเกษตรกรรมที่ยั่งยืนกำลังจะมาถึงแล้ว
ด้วยเหตุนี้ ยันมาร์จึงพร้อมแสวงหาอัตราการผลิตที่สูงกว่า, ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่น้อยกว่า และการประหยัดที่มากกว่า
นอกจากการใช้เครื่องจักร, การประหยัดแรงงาน และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพแบบดั้งเดิมแล้ว เราจะเพิ่มมูลค่าของผลผลิตด้วยความรู้เกี่ยวกับ "อาหาร"
ด้วยเทคโนโลยีและโซลูชั่นที่บ่มเพาะมา
เราจะสร้างเกษตรกรรมที่ยั่งยืนโดยมุ่งสร้างสังคมที่สามารถรับเอาคุณค่าทางอาหารได้อย่างมั่นใจ
พัฒนาเกษตรกรรมสู่ห่วงโซ่อุตสาหกรรมอาหารที่เปี่ยมด้วยเสน่ห์
นี่คือวิสัยทัศน์ใหม่ที่ยันมาร์ตั้งเอาไว้

ภาพอนาคตของเกษตรกรรมที่เป็นเป้าหมายของยันมาร์ สู่ "ห่วงโซ่คุณค่าทางอาหาร" ที่นำโดยการผลิตทางการเกษตร รวมถึงการแปรรูปและการกระจายสินค้า

เราจะเพิ่ม "อัตราการผลิต" และจัดสร้าง "เกษตรกรรมแบบหมุนเวียนทรัพยากร" ตลอดจนแสวงหา "การประหยัด" ทางการเกษตรด้วยการเพิ่มมูลค่าของผลผลิต

มุ่งมั่นสู่การทำการเกษตรทั่งยืนให้เกิดขึ้นจริง
  • การสร้างอัตราการผลิตที่สูงกว่า
  • การผลิตและจัดหาอาหารที่ปลอดภัยและมั่นใจ
  • การตอบสนองความต้องการทางอาหารที่หลากหลาย
  • ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโลก: การนำทรัพยากรที่น้อยนิดมาหมุนเวียนและใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
  • การรับรองความประหยัดแก่ผู้ผลิตที่สนับสนุนสิ่งดังกล่าวนี้

เพื่อวิสัยทัศน์ที่เป็นจริง รายงานแบบครบวงจร ตั้งแต่แหล่งผลิตจนถึงโต๊ะอาหาร

SOLUTION 01

ลดบุคลากรและแรงงาน

มุ่งหมายพัฒนาการผลิตไปพร้อมกับการประหยัดบุคลากรและแรงงานในการเกษตร

SOLUTION 02

ทำให้เครื่องจักรทำงานเต็มที่-ลดเหตุขัดข้องของเครื่องจักรให้เหลือน้อยที่สุด

ป้องกันเหตุขัดข้องด้วยการซ่อมบำรุงที่เหมาะสม และดึงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรออกมาให้มากที่สุด

SOLUTION 03

ปรับปรุงการผลิตทางการเกษตร

เราพัฒนาระบบการควบคุมสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีการผลิตแบบมีเสถียรภาพที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชผลด้วยเทคโนโลยีชีวภาพที่ทันสมัย
และเรายังสนับสนุนการปรับปรุงการผลิตด้วยการรับรู้จากระยะไกลอีกด้วย

  • ศูนย์นวัตกรรมชีวภาพ
  • การสำรวจระยะไกล
SOLUTION 04

การปรับปรุงการบริหารจัดการเกษตรกรรม

เราพร้อมสนับสนุนการปรับปรุงการบริหารจัดการ เช่น บันทึกการผลิตและการเพาะปลูก, การจัดสร้างระบบการทำงานของเครื่องจักร ฯลฯ

SOLUTION 05

การสร้างประสิทธิภาพให้แก่อุตสาหกรรมอาหาร

เราให้การสนับสนุนในสาขาต่างๆมากมาย เช่น การเพาะปลูกแบบมีสัญญา, การจับคู่ช่องทางการจำหน่าย, การสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคที่ 6, การแนะนำเทคโนโลยีการเพาะปลูก ฯลฯ

  • การปลูกข้าวแบบมีสัญญา
  • การสนับสนุนการปลูกพืชผักทดแทน
  • ตลาดพรีเมี่ยมมาร์เช่