พัฒนาเกษตรกรรมสู่ห่วงโซ่อุตสาหกรรมอาหาร สนับสนุนตั้งแต่แหล่งปลูกจนถึงโต๊ะอาหาร มุ่งสู่การเกษตรที่ยั่งยืน

ด้วยพื้นที่การเพาะปลูกที่มีอยู่อย่างจำกัด ความต้องการอาหารที่สูงขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของประชากร จำนวนเกษตรกรที่ลดลง
เวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงวิถีการเกษตร เพื่อการสร้างเกษตรกรรมที่ยั่งยืนกำลังจะมาถึงแล้ว
ด้วยเหตุนี้ยันม่าร์จึงพร้อมที่จะคิดค้นวิธีเพิ่มอัตราการผลิตที่สูงกว่า, เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่น้อยกว่า และประหยัดกว่า
นอกจากการใช้เครื่องจักร, การประหยัดแรงงาน และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพแบบดั้งเดิมแล้ว
เราจะเพิ่มมูลค่าของผลผลิตด้วยความรู้เกี่ยวกับ "อาหาร"
ด้วยเทคโนโลยีและวิธีการที่บ่มเพาะมา
เราจะสร้างเกษตรกรรมที่ยั่งยืน โดยมุ่งสร้างสังคมที่สามารถรับคุณค่าทางอาหารอย่างมั่นใจ
พัฒนาเกษตรกรรมสู่ห่วงโซ่อุตสาหกรรมอาหารที่เปี่ยมด้วยเสน่ห์
นี่คือวิสัยทัศน์ใหม่ที่ยันม่าร์ตั้งมั่น

ภาพอนาคตของเกษตรกรรมที่เป็นเป้าหมายของยันม่าร์ สู่ "ห่วงโซ่คุณค่าอาหาร" ที่นำโดยการผลิตทางการเกษตรรวมถึงการแปรรูปและการกระจายสินค้า

เราจะเพิ่ม "อัตราการผลิต" และจัดสร้าง "เกษตรกรรมแบบหมุนเวียนทรัพยากร" ตลอดจนแสวงหา "การประหยัด" ทางการเกษตรด้วยการเพิ่มมูลค่าของผลผลิต

มุ่งมั่นสู่การทำการเกษตรทั่งยืนให้เกิดขึ้นจริง
  • สร้างอัตราการผลิตที่สูงกว่า
  • ผลิตและจัดหาอาหารที่ปลอดภัยและมั่นใจ
  • ตอบสนองความต้องการทางอาหารที่หลากหลาย
  • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโลก : โดยนำทรัพยากรที่มีอยู่น้อยมาหมุนเวียนและใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
  • รับรองการประหยัดแก่ผู้ผลิตที่สนับสนุนแนวคิด

เพื่อวิสัยทัศน์ที่เป็นจริง รายงานแบบครบวงจร ตั้งแต่แหล่งผลิต จนถึงโต๊ะอาหาร

แนวทางที่ 01

ลดจำนวนแรงงานภาคการเกษตร

มุ่งพัฒนาการผลิตไปพร้อมกับการลดแรงงานภาคการเกษตร

แนวทางที่ 02

ให้เครื่องจักรทำงานเต็มประสิทธิภาพ - ลดเหตุขัดข้องให้น้อยที่สุด

ป้องกันการเกิดเหตุขัดข้องด้วยการดูแลรักษาที่เหมาะสมเพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

แนวทางที่ 03

ปรับปรุงการผลิตทางการเกษตร

เราพัฒนาระบบควบคุมสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีการผลิตอย่างมีเสถียรภาพ ให้เหมาะกับการเพาะปลูกพืชด้วยเทคโนโลยีชีวภาพที่ทันสมัย และปรับปรุงการผลิตด้วยระบบทางไกล

  • ศูนย์นวัตกรรมชีวภาพ
  • การสำรวจระยะไกล
แนวทางที่ 04

การปรับปรุงการบริหารจัดการเกษตรกรรม

เราพร้อมสนับสนุนการปรับปรุงการบริหารจัดการ เช่น บันทึกการผลิตและการเพาะปลูก, การจัดสร้างระบบการทำงานของเครื่องจักร ฯลฯ

แนวทางที่ 05

การสร้างประสิทธิภาพให้แก่อุตสาหกรรมอาหาร

เราให้การสนับสนุนในสาขาต่างๆ มากมาย เช่น การเพาะปลูกแบบมีพันธสัญญา (contract farming) , การจับคู่ของช่องทางการจำหน่าย, การสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคที่ 6, การแนะนำเทคโนโลยีการเพาะปลูก ฯลฯ

  • การปลูกข้าวแบบมีพันธสัญญา
  • การสนับสนุนการปลูกพืชทดแทน
  • ตลาดพรีเมี่ยมมาร์เช่