ข้อกำหนดการใช้

การใช้งานเว็บไซต์

ขอขอบคุณที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ยันม่าร์ โฮลดิง จำกัด เว็บไซต์นี้ได้รับการจัดการและควบคุมโดยบริษัท ยันม่าร์ โฮลดิง จำกัดและบริษัทในเครือยันม่าร์ "บริษัทในเครือยันม่าร์" หมายถึงบริษัททั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ยันม่าร์ โฮลดิง จำกัด ซึ่งได้แนะนำไว้บนเว็บไซต์นี้ในนามของบริษัทยันม่าร์ตามที่ได้อ้างอิงไว้ในประกาศฉบับนี้

กรุณาอ่านหน้านี้โดยละเอียด สำหรับการใช้เว็บไซต์นี้ คุณต้องยินยอมที่จะผูกมัดกับเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดด้านล่างต่อไปนี้และในนโยบายความเป็นส่วนตัว หากคุณไม่ยินยอมเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าว กรุณาอย่าใช้เว็บไซต์นี้ ทางยันม่าร์อาจดำเนินการทบทวนเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าวได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว คุณควรเยี่ยมชมหน้าเว็บนี้เป็นประจำเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีการแก้ไข

การใช้ข้อมูลของเว็บไซต์

บริษัท ยันม่าร์ โฮลดิง จำกัดขอรักษาและสงวนลิขสิทธิ์ในข้อความ ภาพกราฟิค และเนื้อหาอื่นใดในเว็บไซต์นี้ ("ข้อมูลของเว็บไซต์") ที่ยันม่าร์ครอบครอง ยันม่าร์อนุญาตให้คุณสามารถคัดลอกเอกสารทางอิเลคทรอนิกส์ที่ตีพิมพ์ในที่นี้ได้เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งต่อหรือเรียกดูข้อมูลเท่านั้น คุณไม่สามารถลอกเลียน แก้ไขหรือดัดแปลงไฟล์ต่างๆ ในเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ซ้ำหรือพิมพ์ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ได้โดยมิได้รับอนุญาตจากยันม่าร์ เว้นแต่ที่กล่าวมาโดยชัดแจ้งข้างต้น ไม่มีข้อมูลใดในเว็บไซต์ที่ทำให้เข้าใจว่าเกี่ยวข้องกับการอนุญาตหรือสิทธิ์ภายใต้ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าของยันม่าร์

เครื่องหมายการค้า

ชื่อ เครื่องหมาย และสัญลักษณ์ที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องหมายการค้าของยันม่าร์หรือใช้โดยได้รับอนุญาตเว้นแต่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ คุณห้ามการใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดยเด็ดขาด

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้รวมถึงข้อความ รูปภาพและลิงค์จะแสดง "ตามลักษณะที่เป็นอยู่"โดยยันม่าร์แจะไม่รับประกันใดๆ แต่เพียงผู้เดียวเพื่อความสะดวกสบายของตัวแทนจำหน่ายและลูกค้า ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดถึงการรับประกันโดยนัยต่อความสามารถในการใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ซื้อ ความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์เฉพาะใดๆ หรือการไม่ละเมิดสิทธิ์ ยันม่าร์ไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเลยใดๆ ในเว็บไซต์นี้หรือเอกสารอื่นๆ ซึ่งอ้างอิงโดยหรือเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้ครอบคลุมถึงความไม่แน่นอนทางเทคนิคหรืออื่นๆ และสินค้าหรือบริการทั้งหมดที่อ้างอิงในเว็บไซต์นี้อาจไม่มีอยู่ในบางภูมิภาคหรือประเทศ

ลิงค์

เว็บไซต์นี้ประกอบด้วยลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่บุคคลที่สามเป็นเจ้าของ โดยลิงค์ดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกสบายสำหรับผู้เข้าชมเท่านั้น และเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับทางบริษัท ยันม่าร์ โฮลดิง จำกัด บริษัท ยันม่าร์ โฮลดิง จำกัดไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงและไม่ได้ดำเนินการแทนอันเกี่ยวเนื่องกับความถูกต้องของเนื้อหาในข้อมูลบนเว็บไซต์ดังกล่าว หากคุณตัดสินใจเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่ใช้ลิงค์เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ คุณต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงนั้นด้วยตนเอง

ข้อห้าม

การกระทำดังต่อไปนี้ถือเป็นข้อห้ามโดยเด็ดขาดในขณะที่ใช้เว็บไซต์นี้

  1. พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อยันม่าร์หรือบุคคลที่สาม
  2. อาชญากรรมและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม
  3. กิจกรรมการขายและอื่นๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากยันม่าร์
  4. การปล่อยไวรัสคอมพิวเตอร์และพฤติกรรมที่มุ่งทำลายอื่นๆ
  5. การส่งรายงานและการติดต่อสื่อสารอื่นๆ โดยการใช้อีเมล์ของบุคคลหรืออีเมล์ปลอม
  6. พฤติกรรมอื่นๆ ที่ยันม่าร์เห็นว่าไม่เหมาะสม

การส่งมอบของผู้ใช้งาน

"ยันม่าร์"ยินดีรับฟังคำแนะนำ ข้อคิดเห็น และคำถามที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ของยันม่าร์ผ่านส่วนการสอบถามข้อมูลของเว็บไซต์นี้ หากคุณเลือกเสนอคำแนะนำ ข้อคิดเห็น คำถาม ความคิดหรืออื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้หรือสินค้าและบริการของยันม่าร์ให้กับบริษัทยันม่าร์โดยตรง คุณต้องยินยอมว่าข้อมูลดังกล่าวถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับและยันม่าร์ไม่รับผิดชอบต่อการตอบและสามารถนำข้อมูลไปทำซ้ำ ใช้งาน เปิดเผย และเผยแพร่ให้กับผู้อื่นได้อย่างอิสระโดยปราศจากข้อจำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดถึงการพัฒนา การผลิต และการทำการตลาดให้กับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว

การแก้ปัญหาความขัดแย้ง

การใช้งานเว็บไซต์นี้และการตีความรวมถึงการประยุกต์ข้อกำหนดของการใช้งานได้รับการควบคุมโดยกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น ความขัดแย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ต้องได้รับการแก้ปัญหาในการดำเนินคดีขั้นแรกจากศาลชั้นต้นในเมืองโอซาก้าของประเทศญี่ปุ่น