งานวิจัย

Research to Realize Maximum Prosperity with Minimum Resources
  
Bio Innovation Center's Bio-Research Areas

3 พื้นที่สำคัญ

Genetics & Plant Breeding Research

01 พันธุศาสตร์และการวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืช

  • การจับคู่ระหว่าง พันธุ์พืช,เครื่องจักร และระบบ
  • การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
Cultivation & Environment Data Visualization

02 การเพาะปลูกและการแสดงข้อมูลสภาพแวดล้อม

  • การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ พื้นที่เพาะพืชที่มีอุณหภูมิอุ่น
  • ติดตามว่าพืชตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร
Microorganism Utilization

03 การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์

  • การบำบัดสารตกค้างโดยใช้จุลินทรีย์ในดิน
  • การเสริมสร้างการทำงานของพืชโดยใช้จุลินทรีย์ทางชีวภาพ