คำถามที่พบบ่อย - สินเชื่อเช่าซื้อ

วิธีการสมัครสินเชื่อกับยันม่าร์แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด (YCT)

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครและผู้ค้ำประกัน

สำหรับบุคคลธรรมดา

ผู้เช่าซื้อ  
1. สัญชาติ
2. อายุ
3. การติดต่อ
4. อาชีพ
สัญชาติไทยเท่านั้น
20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 65 ปี
มีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ (โทรศัพท์บ้านหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่)
ประกอบอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีรายได้รับสม่ำเสมอที่สามารถชำระหนี้ได้
ผู้ค้ำประกัน  
จำนวนผู้ค้ำประกัน
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ค้ำประกัน

ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน
1. บุคคลซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการนิติบุคคล และ
2. บุคคลที่ไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการนิติบุคคล

สำหรับนิติบุคคล

ผู้เช่าซื้อ

 

1. การจดทะเบียน
2. การดำเนินกิจการ
3. การติดต่อ
จดทะเบียนในนามนิติบุคคล
ประกอบกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
มีที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของกิจการ ที่สามารถติดต่อได้
ผู้ค้ำประกัน

 

จำนวนผู้ค้ำประกัน
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ค้ำประกัน
 ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน
1. บุคคลซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการนิติบุคคล และ
2. บุคคลที่ไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการนิติบุคคล

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับบุคคลธรรมดา

1. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัครและผู้ค้ำประกัน
2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครและผู้ค้ำประกัน
3. เอกสารแสดงรายได้ของผู้สมัครและผู้ค้ำประกันซึ่งมีดังต่อไปนี้
          บัญชีเงินฝากธนาคาร
          เอกสารการขึ้นทะเบียนเกษตรกร/สหกรณ์การเกษตร
          เอกสารแสดงพื้นที่ทำกิน/โฉนดที่ดิน
          สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน (ถ้ามี)

สำหรับนิติบุคคล

1. หนังสือรับรองบริษัท
2. ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
3. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
4. สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
5. เอกสารแสดงรายได้ซึ่งมีดังต่อไปนี้
          บัญชีเงินฝากธนาคาร
          สำเนาเอกสารแสดงรายได้ หรือแสดงทรัพย์สินอื่นๆ (ถ้ามี)

วิธีการสมัครสินเชื่อเช่าซื้อ

1. ติดต่อผู้แทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
2. แผนกลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอลฯ จำกัด โทรศัพท์ 1638
3. ทดลองคำนวณค่างวดและสมัครสินเชื่อได้ที่ เว็บไซต์ : https://www.yanmarcapital.co.th/CalculateInstallments.aspx

มีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ข้อแนะนำ หรือ ร้องเรียน

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอลฯ จำกัด โทรศัพท์ 1638
และอีกช่องทาง คือ
เว็บไซต์ : https://www.yanmarcapital.co.th/ShowContent.aspx?id=300070