กิจกรรมจัดซื้อจัดจ้าง

แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ Yanmar Group

Yanmar Logo

January 2023 (8th Edition)

การแนะนำ

องค์กรที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมต่างเรียกศตวรรษที่ 21 ว่า “ศตวรรษแห่งสิ่งแวดล้อม” เพราะอารยธรรมไม่สามารถเติบโตได้หากปราศจากความกลมกลืนกับธรรมชาติ ธุรกิจต่าง ๆ ได้รับการกระตุ้นให้ชี้กิจกรรมทางธุรกิจไปในทิศทางที่จะนำไปสู่การสร้าง “ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เน้นการรีไซเคิล”

Yanmar Group ตระหนักดีว่าตนจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่สามารถก่อให้เกิดภาระต่อสิ่งแวดล้อมได้ มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการเติบโตของสังคมที่ยั่งยืนในฐานะผู้บุกเบิกด้านเทคโนโลยีพลังงาน เรามีกฎบัตรสิ่งแวดล้อมโลกของยันม่าร์ และข้อพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมก็แสดงอยู่ในกิจกรรมทางธุรกิจของเราด้วย นโยบายการดำเนินการแบบกลุ่มของเราคือ:

 • “We implement Group-wide environment management”,
 • “We establish voluntary environmental regulations in order to achieve superior levels of environmental conservation”,
 • “เราส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั่วทั้งกลุ่มบริษัทยันม่าร์”
 • “We actively share information about environmental conservation both internally and externally” and
 • We promote effective measures for environmental management systematically and on a continuous basis”.

We also have established a code for suppliers, under the basic procurement policy.

In accordance with these policies, our products are made with parts and materials provided by many suppliers. In view of that, our efforts alone do not suffice towards reducing environmental load, such as the impact of environmentally hazardous substances on people and the environment, and the impact of greenhouse gases (GHG) across all stages of production. It is absolutely essential that our suppliers from whom we purchase items, parts and materials also cooperate in our environmental efforts.

Based on this belief and foundation, this Guideline summaries our green procurement standards for our suppliers and our request for the suppliers’ cooperation to further enhance our environmental performance.
This is the eighth edition of our “Green Procurement Guidelines”.
We ask for your continued cooperation in connection with this important subject.

Procurement Division,
YANMAR GLOBAL EXPERT CO., LTD.
PLM Process Innovation Division
Innovation & Technology Division
YANMAR HOLDINGS CO., LTD.

Contents

 1. แนวทางการจัดซื้อสีเขียว
  1.1 ขอบเขตการใช้งาน
  1.2 เกณฑ์การคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  1.3 ข้อจำกัดการใช้สารอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
 2. Record of Revisions

1. แนวทางการจัดซื้อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

These guidelines outline the principles by which Yanmar Group promotes global environmental protection relating to general procurement activities under the spirit of our Yanmar global environmental charter and our basic procurement policy.

Yanmar Global Environmental Charter

(1) Environmental Philosophy

กลุ่มบริษัทยันม่าร์มีเป้าหมายที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยการสร้างความสัมพันธ์ที่กลมกลืนระหว่างการพัฒนาของกลุ่มและความต้องการของสิ่งแวดล้อม

(2) Action Guidelines (Excerpt)

① เรากำหนดให้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์การจัดการที่สำคัญที่สุดของกลุ่มบริษัทยันม่าร์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งกลุ่ม
② เราปฏิบัติตามกฎหมายของทุกประเทศอย่างเคร่งครัด กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทุกเขตที่เราดำเนินกิจกรรมการผลิต และเมื่อจำเป็นให้กำหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมโดยสมัครใจเพื่อให้บรรลุระดับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เหนือกว่า
③ Yanmar Group Global Environment Committee กำหนดแนวทางการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและเผยแพร่ทั่วทั้งกลุ่มเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวมของกลุ่ม
④ เราเผยแพร่ข้อมูลการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างแข็งขันทั้งภายในและภายนอกเพื่อส่งเสริมความเข้าใจถึงความจำเป็นในการร่วมมือในการส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
⑤ เราส่งเสริมมาตรการที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในด้านสิ่งแวดล้อมสี่ด้านต่อไปนี้:
(ⅰ) การสร้างเทคโนโลยีที่มีส่วนช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์และบริการที่ลดภาระด้านสิ่งแวดล้อม
(ⅱ) การลดภาระด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
(ⅲ) ผนึกกำลังและร่วมมือกับบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นและเผยแพร่ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
(ⅳ) การสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมในหมู่พนักงาน การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร นวัตกรรมการดำเนินชีวิต ฯลฯ

For more information on YANMAR GREEN CHALLENGE 2050, please visit the following website:

Please check the website below for the basic procurement policy and the code for suppliers.

1.1 Scope of Application

แนวทางเหล่านี้ใช้กับกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปในกลุ่มบริษัทยันม่าร์
คำศัพท์ที่ใช้ในแนวปฏิบัตินี้มีความหมายดังต่อไปนี้

(1) Items

หมายถึง เคมีภัณฑ์ ชิ้นส่วน และสินค้าสำเร็จรูปที่จัดส่งโดยซัพพลายเออร์ให้กับกลุ่มบริษัทยันม่าร์

(2) Service

บริการต่างๆ ได้แก่ การก่อสร้าง การทำความสะอาด การจัดสวน การจัดจำหน่าย งานจ้างจากภายนอก การบำรุงรักษา การสร้างข้อมูลที่ส่งมอบ และบริการอื่นๆ ทั้งหมดที่ซัพพลายเออร์จัดหาให้กับกลุ่มบริษัทยันม่าร์

(3) ผลิตภัณฑ์กลุ่มยันม่าร์

ผลิตภัณฑ์ของ Yanmar Group หมายถึงสินค้าและบริการที่ออกแบบ ผลิต และจำหน่ายโดยบริษัท Yanmar Group รวมถึงประเด็นต่อไปนี้

① ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบและผลิตโดยกลุ่มบริษัทยันม่าร์
② ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบและผลิตโดยบุคคลที่สาม
③ ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มบริษัทยันม่าร์จ้างออกแบบและผลิตให้กับบุคคลที่สาม และขายภายใต้ชื่อกลุ่มบริษัทยันม่าร์
④ ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อโดยบริษัท Yanmar Group จากบุคคลที่สามและขายภายใต้ชื่อบริษัท Yanmar Group
⑤ ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อโดยบริษัท Yanmar Group จากบุคคลที่สามและขายภายใต้ชื่อบุคคลที่สาม

(4) รายการและบริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของ Yanmar Group

① สินค้าและบริการที่ติดหรือเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของ Yanmar Group
② สินค้าและบริการที่ใช้ในระหว่างการผลิต การขนส่ง กิจกรรมการขายผลิตภัณฑ์ของ Yanmar Group หรือกิจกรรมทางธุรกิจอื่นๆ

1.2 เกณฑ์การคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เกณฑ์การคัดเลือกต่อไปนี้กำหนดไว้สำหรับการจัดซื้อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม:

 • Criteria for Selecting Suppliers
 • Criteria for Selecting Items and Services
(1) Criteria for Selecting Suppliers

In addition to selecting suppliers based on quality, price and delivery dates, Yanmar shall include a preference for suppliers that establish an environmental management system and voluntarily introduce environmental protection activities.

 1. Environmental Management Systems (EMS)
  1. The supplier should conduct environmental protection activities under an EMS accredited to ISO 14001 or similar.
  2. The supplier should have a corporate philosophy and policy on environmental protection activities, which must be known by all departments and employees, and disclosed to the general public.
  3. The supplier should have an organization for promoting environmental protection activities and have environmental management plans.
  4. The supplier should establish and continually improve an evaluation and management system for assessing the environmental aspects of its item, and its compliance with pertinent laws and regulations.
  5. ซัพพลายเออร์ควรให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมการรับรู้แก่พนักงานและผู้รับเหมา
  6. The supplier should be involved with resource conservation, energy conservation, use of renewable energy and the streamlining of distribution.
  7. The supplier should set goals and strive to improve the reduction of greenhouse gases (GHG). (Reports on achievements may be requested by Yanmar.)
 2. Thorough management of environmentally hazardous substances
  1. A system has been established for managing environmentally hazardous substances.
  2. Submission of required information in relation to the inclusion of environmentally hazardous substances in items delivered to Yanmar.
  3. การใช้ระบบข้อมูลที่ถูกต้องซึ่งกลุ่มบริษัทยันม่าร์กำหนดให้ทำการตรวจสอบการรวมสารเคมีในรายการที่จัดส่งให้กับยันม่าร์ และการส่งข้อมูลสารเคมีที่ถูกต้อง
  4. Requests for appropriate management of environmentally hazardous substances upstream in the supply chain.
  5. Acceptance of audit inspections relating to environmentally hazardous substances.
  6. Prompt contact to Yanmar when the use of prohibited substances is discovered or when the content of the report is changed. Also, prompt contact to Yanmar in advance when manufacturing conditions change.
  7. Identification of chemical substances that affect or may affect human health and ecosystems, and manage and handle them in a safe manner. (Yanmar may request the submission of safety data sheets, etc.)
  8. Efforts to reduce the use and emission of environmentally hazardous substances.
(2) Criteria for Selecting Items and Services

In addition to selecting items and services based on the required quality, functionality, economic feasibility and logistics, Yanmar will buy items and services provided by suppliers which satisfy the below requirements for reducing environmental load on a priority basis:

 1. Items and services must comply with all applicable laws and regulations concerning recyclable resources, energy, etc.
 2. รายการและบริการต้องไม่มี "สารต้องห้ามของกลุ่มยันม่าร์" และ "สารต้องห้ามที่ต้องดำเนินการแยกต่างหาก" ภายใต้ "ข้อจำกัดการใช้สำหรับสารอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม (YIS V-0001E)" ของกลุ่มยันม่าร์
 3. เนื้อหาของ “สารที่ต้องตรวจสอบแยกต่างหาก” ภายใต้ “ข้อจำกัดการใช้สำหรับสารอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม (YIS V-0001E)” ของกลุ่มยันม่าร์นั้นได้รับการตรวจสอบ และการติดฉลากและการแจ้งเตือน ฯลฯ จะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดทางกฎหมาย .
 4. There shall be low load on the environmental (air pollution, water pollution, etc.) throughout the life cycle of the products.
 5. Unwanted or unused items must be recycled, energy must be renewable, and the products must be as small as possible in order to reduce the consumption of resources, including energy, and to minimize the emission of GHG throughout the life cycle.
 6. Items and services should be designed for recycling.
 7. ปริมาณของสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุใน 1.3 ด้านล่างเป็นที่เข้าใจและเป็นไปตามเกณฑ์ของกลุ่มบริษัทยันม่าร์

1.3 Restrictions of Use for Environmentally Hazardous Substances

The latest version of “Restrictions of Use for Environmentally Hazardous Substances (YIS V-0001E)” shall be complied with. Use of the below substances shall be prohibited or managed so as to understand the quantity of any such included substances.

(1) YANMAR Group prohibited substances

เหล่านี้คือกลุ่มสารที่ห้ามใช้ในกิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปในกลุ่มบริษัทยันม่าร์ ตัวอย่างกลุ่มสารมีดังนี้
ใยหิน, ODSs (เช่น CFCs, HCFCs), PCBs, PBB/PBDE, ปรอท, แคดเมียม, โครเมียมเฮกซะวาเลนต์, ตะกั่ว, RCF (เส้นใยเซรามิกทนไฟ) และ PFOA, เกลือของมัน และสารที่เกี่ยวข้องกับ PFOA
สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ "ข้อจำกัดการใช้งานสำหรับสารอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม (YIS V-0001E)" ล่าสุด

(2) Prohibited substances subject to separate actions

These are substances which are mandatorily prohibited from being used/contained at a percentage content above the threshold value as set forth in the laws/regulations of each country/region.
General procurement activities in Yanmar Group are covered.

(3) Substances subject to separate investigation

สารเหล่านี้คือสารที่มีการใช้งาน/มีอยู่หรือปริมาณร้อยละที่ควรได้รับการตรวจสอบตามกฎหมาย/ข้อบังคับของแต่ละประเทศ/ภูมิภาค
จำเป็นต้องทำการสอบสวนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มยันม่าร์และรายการที่ติดมากับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มยันม่าร์
ในกรณีของบริการและสินค้าที่ใช้ในการผลิต การขนส่ง กิจกรรมการขายผลิตภัณฑ์ของ Yanmar Group และธุรกิจอื่นๆ โปรดพยายามตรวจสอบ

“ข้อจำกัดการใช้งานสำหรับสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม (YIS V-0001E)” เป็นข้อกำหนดการจัดซื้อที่อธิบายถึงข้อกำหนดโดยละเอียดสำหรับสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และมีการเปิดเผยเวอร์ชันล่าสุดแก่พันธมิตรทางธุรกิจของ Yanmar Group
*YIS V-0001E เป็นคำแปลภาษาอังกฤษของ YIS V-0001J

2. Record of Revisions

 • First Edition April 2003
 • Second Edition December 2006
 • Third Edition August 2010
 • Fourth Edition August 2011
 • Fifth Edition September 2012
 • Sixth Edition June 2019
 • Seventh Edition September 2020
 • Eighth Edition January 2023

If you have any inquiries regarding these guidelines, please use the contact form below. When making an inquiry, please specify the relevant department/responsible person.